ml2019-7424

Nasjonal veterankonferanse 2019

Kristiansand, 5.–6. november 2019

Den nasjonale veterankonferansen 2019 ble arrangert i Kristiansand. Dette er en fagkonferanse som samler de som jobber med oppfølging og anerkjennelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Veteranene har erfaring fra krevende og komplekse situasjoner, oppgaveløsing under tidspress og møte med vanskelige verdispørsmål. Alt dette er verdifull kompetanse både for Forsvaret, men også for samfunnet. På konferansen får deltakerne innsikt i hvordan det sivile Norge, og spesielt kommunene, kan bidra til økt anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

Lenger ned på siden kan du se video av årets foredrag – og talkshowet Debrif, som ble sendt på stream i pausen.

Foredragsholdere

På den nasjonale veterankonferansen møter du en rekke foredragsholdere med mange forskjellige vinklinger på veteransaken. Her kan du se video av årets foredrag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Ansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner

Som stortingsrepresentant har Frank Bakke-Jensen selv vært med på å sende ut soldater til internasjonale operasjoner.

Nå sitter han som forsvarsminister, med det samme ansvaret. Hvordan kjenner han som folkevalgt og nå statsråd på dette ansvaret?

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

Veteranoppfølging i et helseperspektiv

Hvordan ser helse- og omsorgsdepartementet på veteranoppfølging?

Brigader Lars Lervik

Hvordan tenker topplederne i Forsvaret rundt ansvaret ved å sende soldater ut i farlige oppdrag?

Lars Lervik er sjef for Brigade Nord, som er en samlebetegnelse for kampavdelingene i Hæren. Han har en bred bakgrunn fra Forsvarssektoren hvor han blant annet har vært sjef for Telemark bataljon og avdelingsleder i sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet.

Lars Lervik kommer til Nasjonal veterankonferanse 2019 for å snakke om ansvar. Det ansvaret han som sjef kjenner på ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner vel vitende om at kanskje ikke alle kommer hjem igjen.

Sersjantmajor Rune Wenneberg

Å få teamet opp på hesten igjen etter en brutal hendelse

Rune Wenneberg er Hærens sersjantmajor. Han har bred erfaring fra Forsvaret hvor han blant annet har vært eskadronsjef i Telemark bataljon. Wenneberg var sjef for en task unit i Afghanistan når Claes Joachim Olsson ble drept av en veibombe i 2011.

Rune Wenneberg kommer til veterankonferansen for å snakke om hvordan han som sjef klarte å motivere soldatene som hadde opplevd å miste en av sine egne til å reise ut igjen og fortsette på jobben dagen etter. Han vil også snakke om hvordan det er, rent personlig, å måtte håndtere sine egne følelser etter en slik hendelse – og samtidig skulle være et godt forbilde for soldatene – og få de til å gjøre de riktige tingene?

Belinda Ekornås

Kompetansekurs til alle landets kommuner

Belinda Ekornås er psykologspesialist og spesialrådgiver ved Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst.

RVTS har i samarbeid med Forsvarets veterantjeneste laget en pakke med kompetansehevende kurs om militært innsatspersonell, som tilbys gratis til alle landets kommuner. Denne kurspakken består av fem forskjellige kurs. Ett for beslutningstakere i kommunen, ett for fastleger, ett for             helsepersonell, ett for lærere og barnehageansatte og ett for veterankontakter i kommunene.

Belinda Ekornås kommer til Nasjonal veterankonferanse for å fortelle mer om disse kursene, med spesielt fokus på kurset for lærere og barnehageansatte.

Helge Etnestad

Hvordan jobber Horten kommune for veteranene – både i egen kommune og for resten av landet?

Helge Etnestad er samfunnsplanlegger og veterankontakt i Horten kommune, med bred erfaring fra lederoppgaver i offentlig og ideell sektor.

Han kommer til konferansen for å fortelle om Horten kommunes veteranarbeid. For å imøtekomme behov for kompetanse og ivaretakelse av veteranene og deres nærmeste, er det stort behov for opplæring i kommunene. Helge Etnestad vil fortelle om det initiativet Horten kommune har tatt for å etablere et e-læringstilbud  til fri bruk i de kommuner i landet som ønsker det. Opplæringen skal være god,  fleksibel og tilpasset relevant personell i det mangfoldige utfordringsbildet som kommune-Norge møter.

8. mai: Frigjørings- og veterandagen»

Hvordan ble frigjøringsdagen 8. mai også til veterandag? Hvordan har den utviklet seg?

Gjennom en samtale om frigjørings- og veterandagen 8. mai vil Torunn Laugen Haaland og Hans J. Røsjorde gi deg innblikk i hvordan dagen ble til og hvordan den har utviklet seg siden innføringen.

Torunn Laugen Haaland forsker og underviser ved Forsvarets høgskole. Hun har blant annet skrevet om utviklingen av den norske militære profesjonen, og om erfaringslæring og minnemarkering knyttet til den norske militære innsatsen i Afghanistan. Hun har tidligere vært dekan ved FHS. Hun vil snakke om hvordan den nasjonale markeringen av 8. mai har endret seg fra å være en dag for å minnes frigjøringen til å bli en dag for å anerkjenne og hedre de militære.

Hans J. Røsjorde er tidligere Stortingsrepresentant, og ledet Forsvarskomiteen i 12 år. I sin kontakt med veteranorganisasjoner dannet etter 2. verdenskrig ble det klart for ham at det opptok denne gruppen veteraner hvordan markeringer skulle ivaretas etter hvert som tiden krevet sitt. Nye grupper av veteraner kom også til gjennom internasjonale militære engasjementer og gjennom den kalde krigs konsekvenser. Røsjorde fremmet derfor et representantforslag om å innføre en veterandag for «tidligere soldater fra nasjonale styrker og FN-styrker». Alle partier ga sin støtte til forslaget og dermed ble grunnmuren lagt for den markering av våre veteraners innsats som nå har funnet sin form.

Mart de Kruif

Mart de Kruif_Thumbnail

Å miste en soldat

Video av foredraget er dessverre ikke lenger tilgjengelig.

Mart de Kruif har tjenestegjort nærmere førti år som offiser i den nederlandske hæren. I denne perioden har han blant annet vært sjef for den nederlandske Hæren samt sjef for Regional Command South i Afghanistan som er en styrke bestående av 45000 soldater fra 24 forskjellige nasjoner. Under oppholdet i Afghanistan opplevde han å miste en av sine soldater.

De Kruif kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om hvordan tjeneste i militære operasjoner kan påvirke en sjef, soldatene og deres venner og familie.

Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe

Utviklingen i veteranivaretakelsen

Kjersti Klæboe er ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementets avdeling for personellpolitikk, kompetanse og felles juridiske tjenester.

Gjennom en samtale med Siri Lill Mannes oppsummerer de hva som har skjedd på veteranområdet de foregående årene, og ser også litt framover.

Valgerd Svarstad Haugland

Fylkesmannens rolle i utviklingen av kommunale veteranplaner

Velgerd Svarstad Haugland har vært Fylkesmann i Oslo og Akershus fra 2011, og fortsetter som Fylkesmann for Oslo og Viken fra 2019. Tidligere har hun vært stortingsrepresentant i tre perioder, og også bekledd to statsrådsposter.

Fylkesmennene i Norge har fått et oppdrag om å oppfordre kommunene til å lage kommunale veteranplaner. Det er i en kommune den enkelte veteran bor, og det er der de som trenger det skal få oppfølging fra det sivile. Et annet viktig aspekt er kommunenes rolle i å anerkjenne veteranene. På veterankonferansen vil Haugland snakke om dette, og Fylkesmannens oppdrag i å sørge for at det dagligdagse også får gode løsninger.

Tove Bruusgaard

Hva kan familievernet bidra med for en forsvarsfamilie?

Tove Bruusgaard er avdelingsdirektør for kompetanse og implementering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

På den nasjonale veterankonferansen 2019 snakket hun om familievernets tilbud, og hva familievernkontoret kan bidra med for forsvarsfamiliene. Hun snakket også om de spesielle utfordringene en forsvarsfamilie kan komme bort i forbindelse med at en i familien tjenestegjør i en internasjonal operasjon.

Oberstløytnant Tore Tveitstul

Familiens betydning i et militærpsykiatrisk perspektiv

Tore Tveitstul er psykiater og sjef for Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS) – en del av Forsvarets Sanitet (FSAN). Han er selv veteran, med flere kontingenter i Afghanistan i perioden 2007–2011. Avdelingen han leder er et spisskompetent supplement til det sivile helsevesenet, for veteraner. I tillegg driver IMPS med sakkyndighetsarbeid, forskning, undervisning og operativ støtte før, under og etter internasjonale operasjoner.

Tore Tveitstul kommer til veterankonferansen for å snakke om familiens betydning og hvorfor Forsvaret er opptatt av familien. Han vil se dette ut ifra et militærpsykiatrisk perspektiv.

Sjefsmester Per Kristian Bruun

Hvordan har Kystjegerkommandoen fokus på å inkludere og ivareta de ansattes familier i daglig tjeneste, før, under og etter operasjoner?

Per Kristian Bruun er sjefsmester for Kystjegerkommandoen, en avdeling som har opplevd å få skadet personell i operasjoner og tapt personell i og utenfor tjeneste.

Bruun snakker om hvorfor Kystjegerkommandoen har fokus på å inkludere og ivareta de ansattes familier i daglig tjeneste, før, under og etter operasjoner. Dette gir synergier som kommer de ansatte, deres familier, Forsvaret og samfunnet til gode.

Anni B. S. Nielsen

Hvordan trives veteranbarn? En dansk studie gir deg svaret.

Anni Brit Sternhagen Nielsen, ph.d., statsviter og sykepleier, er seniorforsker ved det danske veteransenteret. Hennes forskning omfatter lengevarende studier av fysisk og psykisk helbredelse i forskjellige populasjoner.

På veterankonferansen presenterer hun resultater fra en større dansk studie (Børn af veteraner, 2018), som har undersøkt trivsel (mentalt, familieliv, skolegang, venner, fars psykiske problemer) blant 7-, 11- og 15-årige barn av veteranfedre. Overordnet viser studien at de aller fleste barn av veteraner trives godt, helt på linje med andre barn i Danmark. Men studien viser også at enkelte veteranbarn opplever mer stress i hverdagen, og trives dårligere psykisk enn barn generelt. På veterankonferansen får du hele bildet fra studien.

Frode Thuen

Frode Thuen_Thumbnail

Hvilken støtte trenger veteranfamilien?

Video av foredraget er dessverre ikke lenger tilgjengelig.

Frode Thuen er psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet og en av landets mest profilerte samlivseksperter og parterapeuter. Han har blant annet en ukentlig samlivsspalte A-magasinet, og har omfattende erfaring med å holde samlivskurs, også for ansatte i Forsvaret.

I dette foredraget fokuserer han på belastninger og utfordringer som særlig kan gjøre seg gjeldende for forsvarsfamiliene, og som kan påvirke samlivet og familielivet deres. Han drøfter også hvordan Forsvaret best kan støtte familiene, og ikke minst hva den enkelte forsvarsansatte og hans/hennes partner selv kan gjøre for å ha et godt og stabilt samliv og familieliv.

Odd Einar Nygård

Odd Einar Nygård_Thumbnail

Veteranhistorie: Om å slå ISIL i Irak. Og det å komme hjem.

Video av foredraget er dessverre ikke lenger tilgjengelig.

Odd Einar Nygård er Sjefssersjant i Hærens Rekrutt- og fagskole. Han har gjennom sin karriere vært utsendt ti ganger til internasjonale operasjoner, og har i de siste 16 årene jobbet i Telemark bataljon. Hans siste operasjon var som sjefssersjant i NOR TU 1 Irak, hvor Telemark bataljon bistod den Irakiske Hæren med å slå ISIL i Irak.

Odd Einar kommer til veterankonferansen for å snakke om hvordan det på kort varsel er å reise ut i internasjonale operasjoner, støtte den irakiske Hæren, håndtere opplevelser, reflektere over egen familie, og det å komme hjem.

Kristin Glad og Andreas Nordstrand

Posttraumatisk vekst

Kristin Glad er psykolog og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (NKVTS). Orlogskaptein Andreas Nordstrand er psykolog og forsker ved Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS).

Begge jobber med doktorgrader innenfor posttraumatisk vekst. Glad med fokus på ungdom som var på Utøya 22. juli, Nordstrand med fokus på afghanistanveteraner.

Et av de viktigste funnene som er gjort i traumeforskningen er at sosial støtte er en av de viktigste faktorene for å bearbeide traumatiske opplevelser. Glad og Nordstrand kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om hvorfor familien og sosial støtte er en så viktig faktor for å forebygge stresslidelser hos veteraner.

Halvor Hartz

Halvor Hartz_Thumbnail

Hvordan er det å delta som politi i en internasjonal operasjon?

Video av foredraget er dessverre ikke lenger tilgjengelig.

Halvor Hartz er pensjonert lensmann i Modum. Han var ansatt i politi og lensmannsetaten fra 1971–2010 og har deltatt i flere ulike internasjonale operasjoner på Balkan og i Afghanistan. Han har også jobbet i Justisdepartementet med ansvar for å sende norske polititjenestemenn og -kvinner i internasjonale operasjoner. I tillegg har han tjenestegjort i FNs hovedkvarter i New York, med ansvar for å bemanne og følge opp FNs politikontingenter.

På veterankonferansen vil Hartz fortelle sin historie om hvordan det er å delta som politi i en internasjonal operasjon.

Debrif

Fulgte du veterankonferansen på stream fikk du i pausene se talkshowet Debrif, som i år ble ledet av Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks. I studio møter du mange av de som deltar på konferansen til en hyggelig og uformell prat.

Debrif: Episode 1 Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

I denne episoden møter du:

 • Lars Lervik, brigader
 • Thor Lysenstøen, generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO)
 • Kenneth Lysell, leder av Veteran møter veteran
 • Finn Kristian Hannestad, Forsvarets veteraninspektør
 • Rune Wenneberg, sersjantmajor
 • Alfhild Granheim Øvergaard og Solvor Brandvik, jobber med familieivaretakelse i Forsvaret

Debrif: Episode 2 Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

I denne episoden møter du:

 • Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Thor Lysenstøen (NVIO)
 • Siri Lill Mannes, konferansier på veterankonferansen
 • Øystein Wemberg, generalsekretær i Veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)

Debrif: Episode 3 Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

I denne episoden møter du:

 • Finalister til veteranprisen 2019
 • Helene Apenes fra Fredrikstad kommune og Karin Størseth fra Ørland kommune
 • Belinda Ekornås fra Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst

Debrif: Episode 4 Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

I denne episoden møter du:

 • Kjersti Klæboe, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet
 • Alexander Jankov, oberstløytnant
 • Frode Thuen, psykolog og professor

Debrif: Episode 5 Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

I denne episoden møter du:

 • Tove Brusgaard fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Tore Tveitstul fra Forsvarets sanitet/Institutt for militærpsykiatri og stressmestring
 • Per Kristian Bruun, sjefsmester i Kystjegerkommandoen
 • Borgny Tjelle, veterankontakt i Oslo kommune

Debrif: Episode 6 Med Kjell Sigvart Heltorp og Anders Aks

I denne episoden møter du:

 • Helene Hilmarsen, løytnant
 • Erik Gustavsson, generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)
 • Sjefssersjant Odd-Einar Nygård og Hanne Marie Maugesten, fra Forsvarets podcast «Våre historier»
 • Politiveteran Halvor Hartz
 • Kristin Glad, psykolog og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (NKVTS) og Andreas Nordstrand, psykolog og forsker ved Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS)
 • Asbjørn Lysgård, oberstløytnant
 • Arnstein Hestnes, sjef for Forsvarets veteransenter og Nora Skjæret, resepsjonst på Forsvarets veteransenter
 • Harald-David Meum, sjef for dekorasjonsseksjonen i Forsvarets veterantjeneste
 • Odd Helge Olsen, vinner av Forsvarets veteranpris 2019
 • Knut Østbøll, tidligere veteranprisvinner
 • Ola Bøe-Hansen, stabssjef i Forsvarets veterantjeneste
 • Paul-Håvard Sørensen, sjef Luftforsvarets skolesenter

Program

Detaljene for årets program finner du her.

DAG 1
TIRSDAG 5. NOVEMBER

08:00–10:30 Innsjekk/registrering

10:30 Konferansen starter

 • Ansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner ved forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
 • Velkomsthilsen ved ordfører i Kristiansand kommune Harald Furre
 • Veteranoppfølging i et helseperspektiv ved statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hvordan tenker topplederne i Forsvaret rundt ansvaret ved å sende soldater ut i farlige oppdrag? ved brigader Lars Lervik

12:00–13:00 Lunsj

 • Å få teamet opp på hesten igjen etter en brutal hendelse ved sersjantmajor Rune Wenneberg
 • Debatt: «Samfunnsansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner»

Pause

 • Kompetansekurs til alle landets kommuner ved Belinda Ekornås fra Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst
 • Kommunal veteranivaretakelse i Horten ved veterankontakt Helge Etnestad

Pause

 • Samtale: Frigjørings-og veterandagen 8. mai med tidligere stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde og forsker Torunn L. Haaland
 • Å miste en soldat ved tidligere hærsjef i Nederland Mart de Kruif

16:30 Konferansedag 1 slutt

18:00 Forsvarets veterankonsert med utdeling av Forsvarets veteranpris i Kristiansand domkirke

20:00 Forsvarssjefens festmiddag

DAG 2
ONSDAG 6. NOVEMBER

08:30 Åpning dag 2

 • Utviklingen i veteranivaretakelsen, og hva skjer framover ved ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet Kjersti Klæboe
 • Fylkesmannens ansvar ved fylkesmann i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland

Pause

 • Oppfølging av veteranenes familier og barn ved Tove Bruusgaard fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Familiens betydning ved oberstløytnant Tore Tveitstul fra Forsvarets sanitet/Institutt for militærpsykiatri og stressmestring
 • Hvorfor er det viktig å ivareta familiene? ved sjefsmester i KJK Per Kristian Bruun

Pause

 • Trivsel blant barn av danske veteraner ved seniorforsker ved det danske veteransenteret Anni B. S. Nielsen
 • Hvilken støtte trenger veteranfamilien? ved psykolog og professor Frode Thuen
 • Veteranhistorie fra Irak ved sjefssersjant Odd-Einar Nygård og Hanne Marie Maugesten

12:00–13:00 Lunsj

 • Posttraumatisk vekst ved Kristin Glad og Andreas Nordstrand
 • Å være politi i en internasjonal operasjon ved politiveteran Halvor Hartz
 • Oppsummering og avslutning ved HR-direktør Tom Simonsen

14:00 Konferansedag 2 slutt