Overrekkelse av Krigskorset med sverd post mortem til kaptein Eiliv Austlids etterlatte. Tilstede var Statsminister Jens Stoltenberg, forsvarsminister Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde. Forsvarssjef Harald Sunde overrekker Krigskorset med sverd.

21 soldater hedres

Mottar medalje for innsats i internasjonale operasjoner.

Kongen i statsråd besluttet fredag 16. april 2021 å tildele noen av landets høyest rangerte dekorasjoner til åtte soldater. I tillegg har forsvarssjef Eirik Kristoffersen tildelt medaljer til 13 andre soldater. Alle mottar de medalje for mot og innsats over det som er forventet.

Normalt ville medaljeoverrekkelsen skjedd i en høytidelig seremoni på frigjørings- og veterandagen 8. mai. På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien vil overrekkelsen finne sted når smittesituasjonen tillater det.

Norge og Forsvaret anerkjenner veteranenes innsats, og en av måtene det gjøres på, er gjennom medaljer. Disse dekorasjonene tildeles personer som gjennom mot og ledelse har gjort en innsats ut over det som forventes av Forsvarets personell. Tildelingene kan være knyttet til innsats i en enkelthendelse, eller for betydelig innsats over lengre tid.

– Når vi tildeler slike medaljer, er det en anerkjennelse av utført oppdrag langt ut over det som forventes. Vi løfter frem enkeltpersoner som har gjort en ekstraordinært innsats. Samtidig er medaljene til enkeltpersoner også en anerkjennelse av alle som løser oppdrag for Norge, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Dette er medaljemottakerne

Major Knut Andreas Flydal er tildelt Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse i kamp under en hendelse i Syria 2017, i den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Flydals tapperhet og ledelse var avgjørende for den gode måten han og avdelingen løste oppdraget og hendelsen på. 

Chief Warrant Officer 5 Brian Michael Edwards er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for innsatsen under en operasjon i Afghanistan i 2019. Hans mot, dyktighet, profesjonalitet og erfaring gjorde, sammen med meget sterk vilje til å lykkes, at det risikable oppdraget ble løst på en svært god måte. 

Oberstløytnant Marius Kristiansen er tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utmerket seg ved personlig tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2014. Kristiansen har ved flere anledninger over tid utvist klokskap og integritet ved veiledning av afghanske partnere. Han har tatt gode beslutninger under sterkt press og vært avgjørende i flere situasjoner. 

Oberst Lars William Lilleby er tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for innsats over det forventede under et meget farefullt og utfordrende oppdrag i Afghanistan i 2014. Hans ledelse og snarrådighet var en inspirasjon, og var avgjørende for at flere personer ble brakt i sikkerhet.

Sersjant Thomas Mikael Bogholm Nystad er tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for innsats over det forventede under et meget farefullt oppdrag i Afghanistan i 2008. Hans mot og handlekraft bidro til at en såret medsoldat ble brakt i sikker dekning mot fiendtlig beskytning.

Fenrik Jon Vidar Rønningen er tildelt Forsvarets innsatsmedalje for innsats over det forventede under et meget farefullt oppdrag i Libanon i 1998. Hans mot, handlekraft og snarrådighet var avgjørende for å berge en tjenestehund i sikkerhet under kraftig beskytning.

I tillegg til disse er ytterligere femten skjermede soldater tildelt dekorasjoner.

Fakta om medaljene

Krigskorset med sverd

Dette er Norges høyest rangerte utmerkelse, og krigskorset kan tildeles en som i krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse under kamp.

St. Olavsmedaljen med ekegren

Medaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller tilsvarende. Mottakeren må på en særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse under krig eller væpnet konflikt.

Krigsmedaljen

Medaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller tilsvarende. Mottakeren må på en særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse under krig eller væpnet konflikt.

Forsvarets innsatsmedalje

Medaljen kan tildeles en som har deltatt i farefulle og spesielle operasjoner og kamphandlinger. Personen må ha utmerket seg ved tapperhet og mot, eller særlig stridsrelatert innsats, ut over det som normalt kreves.

Personell som har gjort en særlig fortjenstfull innsats kan bli tildelt rosett. Her kreves en aktiv deltagelse i kamphandlinger eller en særlig innsats i farefulle oppdrag.