Beskrivelse på norsk

Evenes flystasjon lever og leverer

Personellet på Evenes løper mot vinduene og fester blikket på rullebanen idet F-35 tar av for første gang på flystasjonen. Stolthet og begeistring oser av dem – nå starter det de har jobbet for i flere år.

Evenes flystasjon er vekket til liv med lyden av F-35. Det som tidligere kun har vært en byggeplass – en flystasjon preget av planlegging, oppbygging og etablering – ble samme dag  kampflyene ankom, til en operativ base med F-35 under øvelsen Falcon Deploy 21.

– Det er utrolig spennende å se at det fysisk utfolder seg. Alle her på Evenes flystasjon preges av øvelsen. Det er mange blide fjes å se her nå, forteller oberst Eirik Guldvog, sjef for 133 luftving.

Oberst Guldvog fortsetter med å takke sine egne, Cyberforsvaret (CYFOR), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Avinor og Forsvarsbygg for den innsatsen de har lagt ned i forkant og underveis i øvelsen og det pågående byggeprosjektet mot operative leveranser allerede om kort tid.

20210910RNRN_126_.jpg
Oberstløytnant Tron Strand, sjef for 332 skvadronen og oberst Eirik Guldvog, sjef for 133 luftving. 

Falcon Deploy 2021

Fra nyttår skal Evenes flystasjon ta over QRA-beredskapen (Quick Reaction Alert) med F-35, som utført fra Bodø med F-16 i flere tiår. QRA betyr rask reaksjonsvarsling, og er oppdrag hvor kampfly står klare på beredskap til enhver tid. Dette er et NATO-oppdrag som Norge skal løse ut fra Evenes flystasjon med F-35, som skal stå på 15 minutters beredskapstid. Evenes er for første gang vertsbase for en øvelse med F-35 for å klargjøre og øve på QRA-oppdraget som starter 1. januar 2022.

Under øvelsen støtter 133 luftving med det 131 og 132 luftving trenger for å utføre sine oppdrag, som i dette tilfellet er øving på QRA-oppdrag ut fra Evenes flystasjon. Øvelsen Falcon Deploy er en treningsarena for å kunne justere prosedyrer, identifisere forbedringspotensial og bli kjent med hva som senere skal bli hverdagen.

20210901RNRN_FD_oppstart_984.jpg
Første landing under øvelsen Falcon Deploy 2021 av F-35 på Evenes flystasjon.

Under øvelsen har det blitt gjennomført både QRA-operasjoner og normal styrkeproduksjon på samme måte som det til daglig gjøres fra Ørland flystasjon. Samt har Evenes blitt brukt til å lagre og laste opp skarpe våpen som for første gang med F-35 har blitt levert på Halkavarre skytefelt i Finnmark. I  neste uke skal det gjennomføres døgnkontinuerlige luftoperasjoner sammenhengende i 48 timer.

– Det betyr i praksis at Evenes allerede per i dag fremstår som en fullverdig kampflybase, forklarer oberstløytnant Tron Strand, sjef for 332 skvadronen.

Evenes - framskutt kampflybase

– Det å operere ut fra Evenes går fantastisk. 133 luftving har levert både den støtten som vi ba om før vi kom opp, og enda mer underveis, forteller oberstløytnant Tron Strand. 

Hele Evenes flystasjon er i bevegelse. Enten det er F-35-fly, kontroll- og varslingssystemene, stekeplatene på kjøkkenet, gravemaskinene eller vaktpostene rundt om på stasjonen – alt er aktivt med på å utgjøre Evenes flystasjon – de alle er en del av det som nå er en operativ base med F-35 under øvelsen Falcon Deploy.

Beskrivelse på norsk
131 luftving - kontroll og varsling

131 luftving har ansvar for kontroll og varsling over norsk og tildelt NATO-luftrom. De har deployert til Evenes under øvelsen for første gang med sin nye mobile luftromskontrollenhet ACU (Air Control Unit) Brandy, som utfører kommando og kontroll over alle militære luftstridsmidler i norsk luftrom under Falcon Deploy 21.

Beskrivelse på norsk

– Ved å samle alle skvadronene i luftvingen under deployering bidrar vi og utfyller hverandre for å oppnå best mulig resultat. 

Oberstløytnant Vestein Pettersen, som er detasjementsjef for ACU Brandy på Evenes.
Beskrivelse på norsk kommer her

– Samvirke med alle deployerte enheter til Evenes og understøttelse fra 133 luftving har vært upåklagelig og det beviser at Luftforsvaret lett kan operere på kryss av alle de forskjellige luftvingene, sier oberstløytnant Pettersen.

Beskrivelse på norsk kommer her

131 luftving utøver også taktisk kommando over luftvernsystemer. Under luftvernøvelsen Sølvpil som forgår parallelt med Falcon Deploy, støtter ACU Brandy med første live firing fra ACUen deployert til Evenes.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), avfyrer missil under øvelse Sølvpil på Andøya.

– Det er Sam Allocator som i dette tilfellet utøver taktisk kommando over luftvernsystemene og gir dem engasjementsordre når de skøyt skarpt fra Andøya og øver beskyttelse av Evenes flystasjon, forteller oberstløytnant Pettersen.

Luftvernartillerist holder vakt ved radar på Andøya under øvelse Sølvpil
Luftvern – beskytter flyene og basen
Beskrivelse på norsk kommer her

– Man får litt gåsehud bare av å snakke om det. Det er dette vi har vært her og forberedt. Soldatene våre kom i starten av august, og så plutselig nå en måned etter opererer kampfly og luftvern her.  Det går veldig fort og vi ser veldig tydelig hva det er vi skal gjøre, som er å beskytte flyene og basen her, sier oberstløytnant Stian Negaard Nilsen, bataljonssjef på luftvernbataljonen Evenes.

Luftvern på Andøya under øvelse Sølvpil.

Luftvernbataljonen på Evenes er i en kort oppbygningsfase. Allerede om litt under fire måneder skal de være operative med en minste enhet for å kunne beskytte flystasjonen.

Beskrivelse på norsk kommer her

– Soldatene som kommer hit til Evenes nå er veldig motiverte og dyktige. Det er ikke slik at folk bare er sendt hit, men det virker som folk har oppsøkt Evenes og har lyst til å være med på å bygge noe nytt. Det preger hele avdelingen vår. jeg føler meg som verdens mest privilegerte sjef om dagen, sier oberstløytnant Negaard Nilsen. 

Beskrivelse på norsk
Kjøkkenet på Evenes flystasjon

En operativ flystasjon krever et stort antall personell, og alle trenger påfyll av energi. Kjøkkenet på Evenes flystasjon får mye ros for de flotte måltidene de serverer.

Beskrivelse på norsk

– Jeg tror det er fordi vi har satt oss et mål som vi skal jobbe opp imot, og alle vi på kjøkkenet prøver å nå det målet hver dag. Vi er i utvikling vi også. Vi har lyst til å bli bedre, vi har jo lyst til å være best, forteller skiftleder kokk Trine Lossius.

Beskrivelse på norsk

– Jeg må berømme kjøkkenet på Evenes flystasjon. Det er nok allerede på god vei til å bli Luftforsvarets beste, sier oberstløytnant Tron Strand.

F-35A blir sjekket av teknisk personell etter landing under øvelsen Falcon Deploy 2021 på Evenes flystasjon.
Teknikere – vedlikeholder flyene
F-35A blir sjekket av teknisk personell etter landing under øvelsen Falcon Deploy 2021 på Evenes flystasjon.

Teknikere fra 132 luftving driver med vedlikehold av F-35 på Evenes flystasjon for første gang.

F-35A blir sjekket av teknisk personell etter landing under øvelsen Falcon Deploy 2021 på Evenes flystasjon.

De har ansvar for at flyet er i orden. Flyene sjekkes før og etter landing.

Beskrivelse på norsk

Her lastes skarpe våpen på F-35.

Wing Ops – luftvingens kommandosentral

Wing Ops er 133 luftving sin kommandosentral. Her koordineres og ledes avdelingens operasjoner i fred, krise og krig. Man kan si at Wing Ops er selve «huben» for en luftving, det er de som får alle til å kommunisere med hverandre og skal til enhver tid ha kontinuerlig oversikt over all aktivitet på basen og i luftvingen, samt være innslagspunkt for alle henvendelser til basen.

– Personellet på 133 luftving har vært helt fantastisk. Vi har en Wing Ops som nå er «up and running» og jeg er helt sikker på at 133 luftving er klar til å understøtte QRA-operasjoner fra januar neste år, sier oberstløytnant Strand.  

Beskrivelse på norsk
AVINOR og BRP

Avinor som eier den sivile flyplassen, og som brukes gjennom et tett sivilmilitært samarbeid av Evenes flystasjon, har ansvaret som brann-, redning- og plasstjeneste (BRP) – behovet Luftforsvaret har.

Beskrivelse på norsk

– Dette samarbeidet har fungert veldig bra. Spesielt etter vi fikk besøk av denne herremannen her og hans kollega som startet opplæringen for oss, sier Rune Hammer som er leder for Plass-, brann og redning i Avinor på Evenes.

Beskrivelse på norsk

Han refererer til de militære BRP-instruktørene, deriblant vingsersjant Ole Christian Rabben som har gitt Avinor opplæring og undervisning knyttet til kampfly og F-35, slik at de er forberedt og klare for å bistå med de tjenestene de skal levere til en operativ flystasjon med F-35.

Beskrivelse på norsk

– Vi synes det er givende. Det er flott å komme til en gjeng som setter så stor pris på at vi er her. Vi har blitt tatt godt imot av Avinor. De ønsker å lære om kampflyene og de militære behovene for å levere BRP-tjenester til flystasjonen, sier vingsersjant Rabben.

Beskrivelse på norsk
Forsvarsbygg og entreprenørene

Harstad maskin er første bedrift som skrev kontrakt med Forsvarsbygg allerede i 2017 og har vært på Evenes fra starten av oppbyggingen. Samarbeidet mellom bedriftene, Forsvarsbygg og Luftforsvaret er essensielt for oppbyggingen av flystasjonen og gir et godt bilde på hvordan sivilmilitært samarbeid styrker alle parter.  

Beskrivelse på norsk
Transporten

Støtter med transport av personell under øvelsen.

– Det blir bare mer og mer å gjøre. Vi fikk en skikkelig kick-start når Falcon Deploy begynte. Jeg vil si at soldatene mine leverer ufattelig godt, sier Jonas Moe, som er transportspesialist på Evenes.

Beskrivelse på norsk
Baseforsvaret – ivaretar basens sikkerhet

Jobben til baseforsvaret er å beskytte basen og sikre handlefrihet slik at F-35 og senere P-8 kan utføre sine oppdrag. Det er spesielt viktig nå som kampflyene har ankommet og aktiviteten på flystasjonen har økt betraktelig.

Beskrivelse på norsk

– Det er flott, for de vernepliktige også. Nå blir det visualisert hvorfor vi er her og hva vi skal gjøre.

Oberstløytnant Daniel Tevik, sjef for baseforsvaret på Evenes.
Beskrivelse på norsk kommer her

Det som går igjen i alle avdelingene på hele Evenes flystasjon er en felles pionerånd. Du kan se det i de vernepliktige, ansatte, entreprenørene og eksterne samarbeidspartnere rundt om på basen. De har en felles drivkraft som har røtter i at de alle er med på å bygge opp noe nytt – de er med på å skape historie.