Oppstilling av soldater på Akershus festning før avmarsj og oppstilling på Karl Johans gate i Oslo under åpningen av det 159 Storting / From a parade at Akershus fortress before they line up at Karl Johans gate in Oslo during the opening of the 159th Parlament

Forsvarets likestillings- og mangfolds-konferanse 2020

Se opptak fra likestillings- og mangfoldskonferansen 2020 her.

Utgått
Dato Tid Sted Billetter
10. nov 2020
12:00  - 14:30
Strømmes direkte på denne siden

Forsvaret skal speile mangfoldet i samfunnet, og i et moderne forsvar har mangfold stor verdi. Arbeidet med likestilling og mangfold skal gjenspeiles i alle nivåer i Forsvaret. Arbeidet skal også reflektere organisasjonens verdier gjennom det daglige arbeidet, og i direkte tilknytning til hvordan oppdrag løses.

Årlig arrangerer Forsvaret likestillings- og mangfoldskonferansen. Den skal bidra til erfaringsdeling og «best practice», og sørge for at likestilling og mangfold er en integrert del av Forsvarets organisasjonskultur.

Som en del av konferansen deler forsvarssjefen også ut årets likestillingspris.

Konferansen er rettet mot representanter på ulike ledernivåer, og spesialister som følger opp konferansens målsettinger og ønsket effekt i egne avdelinger. På grunn av koronasituasjonen ble årets konferanse gjennomført uten publikum til stede i salen, men du kan se et opptak av hele konferansen under.

Se opptak av årets konferanse

Årets foredragsholdere

Stabssersjant Adelheid Skredlund

bty

«Når mamma reiser ut»

En veteranhistorie om opplevelser, belastninger og erfaringer som kvinne i en internasjonal operasjon.

Oberstløytnant Lena Kvarving

Oberstløytnant Lena P. Kvarving

«20 år med FN resolusjon 1325, kvinner sikkerhet og likestilling»

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt av Sikkerhetsrådet 31. oktober 2000. Hva har skjedd, nå 20 år senere?

Iman Meskini

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Kvinne og muslim i førstegangstjenesten

En historie om de selvstendige valgene, og det å gå foran.

Oberst Lars William Lilleby

Sjef Forsvarstes spesialkommando, Oberst Lars William Lilleby

Sjef Forsvarets spesialkommando

«Mangfold i Forsvaret – ønsket operativ effekt eller politisk krav?»

Likestillingsprisen

Forsvarets likestillingspris er blitt utdelt årlig siden innstiftelsen i 25. mars 2002.

Årets pris deles ut på likestillings- og mangfoldskonferansen 2020.

 1. Prisen kan gis til en eller flere personer eller organisasjoner som:

  • har utmerket seg gjennom ledelse, tjeneste, forskning, undervisning, oppnådde resultater eller engasjement for å sette søkelyset på likestilling og mangfold
  • har bidratt ut over det som er forventet til å fremme et økt mangfold i Forsvaret gjennom profilering, motivering eller evne til i praksis å iverksette gjeldende politikk knyttet til mangfold (eksempelvis kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjon av disse (jf. likestillings- og diskrimineringsloven)), eller mangfold i form av kompetanse for å kunne mestre et operasjonsområde i stadig endring og økende kompleksitet
  • har bidratt utover det som er forventet for å innfri Forsvarets forpliktelser for en mer likeverdig sikkerhets- og samfunnsorden jamfør målsettingene knyttet til FN Resolusjon 1325 og relaterte resolusjoner, eksempelvis gjennom implementering av genderperspektiv (kjønnsperspektiv) i militære operasjoner.
  • 2019: Major Stein Erik Vangen, FPVS
  • 2018: Oberst Erlend Bekkestad, sjef for Krigsskolen
  • 2017: Major Stein Garang, FPVS
  • 2016: Major Geirhild Snildal Engen, Forsvarets stabsskole.
  • 2015: Admiral Louise K. Dedichen, Forsvarets høgskole
  • 2014: Oberst Eirik Kristoffersen, Forsvarets spesialkommando
  • 2013: Kommandørkaptein Patricia Flakstad 
  • 2012: Brigader Arild Dregelid
  • 2011: Oberstløytnant Jørn Erik Bertnsen, sjef for GSV
  • 2010: Major Aksel Køhl, Gardeskolens sjef
  • 2009: TMO
  • 2008: Generalmajor Robert Mood
  • 2007: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
  • 2006: Oberst Britt Tove Berg Brestrup, Forsvarets skolesenter
  • 2005: Generalmajor (daværende oberst) Kristin Lund, FLO
  • 2004: Joar Skjevdal, Forsvarets skolesenter
  • 2003: Generalmajor Thomas Colin Archer, generalinspektør i Luftforsvaret

Birgith Andreassen vant likestillingsprisen

Prisen ble overrakt av forsvarssjefen under årets likestillings- og mangfoldskonferanse.

Pil til høyre
ml2020-9476