Likestilling og mangfold_Thumbnail

Ny handlingsplan for likestilling og mangfold i Forsvaret

For å systematisere arbeidet med likestilling og mangfold, har Forsvaret nå utarbeidet en policy og en handlingsplan.

«Likestilling og like muligheter er sentrale prinsipper i det norske demokratiet. Som en del av vårt samfunnsoppdrag er det dette vi går på jobb hver dag for å forsvare og beskytte», uttaler forsvarssjef Eirik Kristoffersen i forordet til Forsvarets nye handlingsplan for økt likestilling og mangfold.

Forsvaret trenger mangfold for å utvikle seg og for å løse oppdragene i fred, i krise og i krig. Gjennom Forsvarets likestillings- og mangfoldspolicy forplikter vi oss til å jobbe for en personellsammensetning som representerer mangfoldet i Norges befolkning. Nå utgir Forsvaret en ny handlingsplan som skal bidra til å systematisere dette arbeidet.

rolland-utendørs-breddeformat.jpg
Arnt Inge Rolland

– Styrken ved handlingsplanen er at den bidrar til å integrere likestillingsarbeidet inn i de mer generelle, HR-strategiske problemstillingene som Forsvaret står i. Dette er ting som ivaretakelse, rekruttering, livsfasepolitikk og kompetanse. Det er viktig at dette ikke skal være et «eget» felt på siden av alt annet, men at disse perspektivene blir en naturlig del av hvordan vi jobber med personellforvaltning i Forsvaret, sier brigader Arnt Inge Rolland, sjef for Forsvarsstabens HR-avdeling.

Viktig grunnarbeid

For å komme frem til handlingsplanen, har Forsvaret blant annet gjennomført utviklingsverksted med personell fra hele etaten, møter med sivilsamfunnsorganisasjoner og Forsvarets likestillings- og mangfoldsutvalg. Planen har fått tilslutning både i Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg og gjennom drøfting med arbeidstakerorganisasjonene, noe som også har vært en viktig del av arbeidsprosessen.

De totalt 30 tiltakene i planen sorteres under tre overordnede fokusområder:

  1. Samfunnsoppdrag og strategiske mål
  2. Ledelse og kulturbygging
  3. Rekruttere, selektere og beholde
20230621th-1Danel-Hammer.jpeg
Danel Hammer

Handlingsplanen har tiltak som omhandler temaer som psykisk helse, balanse mellom arbeid og fritid, ledelse og rekruttering så vel som eksternkommunikasjon, operative problemstillinger og omdømme i befolkningen.

– Dette har vært et givende prosjekt å lede og jobbe med. Likestilling og likeverd er dypt forankrete verdier i den norske kulturen, så for Forsvaret handler arbeidet med likestilling og mangfold om noe så grunnleggende som samfunnsoppdraget vårt i seg selv. Det er de norske verdiene vi er her for å forsvare, og da er det naturlig at vi arbeider med dem hos oss selv, sier Forsvarsstabens rådgiver for mangfold og likestilling, Danel Hammer.

Videre oppfølging

Overordnet ansvar for oppfølging og operasjonalisering av det videre arbeidet vil de neste årene ligge hos den nyopprettede Avdeling for profesjon og kultur (APK) i Forsvarsstaben. Dette skjer i tett samarbeid med J1/HR. Den nye avdelingen ledes av generalmajor Elisabeth Michelsen, og Hammer vil selv være blant dem som skal sette planen ut i livet.

– Likestillingsarbeidet går nå inn i neste fase, med systematisk implementering og oppfølging sentralt og ute i driftsenhetene. Tilbakemeldingene vi har fått underveis, er at tiltakene som er skissert, er ønsket blant personellet. Samtidig skal vi porsjonere ut oppdrag og iverksetting av tiltak på en måte som faktisk er gjennomførbar for organisasjonen vår, understreker Rolland.