par-illustrasjon-pexels

PwC evaluerer Forsvarets varslingssystem

Før sommeren besluttet forsvarssjefen at Forsvarets system for varsling skal evalueres eksternt. PwC er nå i gang med evalueringen med frist til 1. november i år.

I vår og sommer har det vært stort fokus på varslingssaker i Forsvaret, og håndteringen av disse. 23. juni leverte forsvarssjef Eirik Kristoffersen en statusrapport på varsling til Forsvarsdepartementet.

Statusrapporten inneholder tiltak og anbefalinger for videre håndtering og utvikling av varlingssystemet i Forsvaret. Ett av tiltakene var å gjennomføre en ekstern og uavhengig evaluering av etatens system for varsling. I tillegg skal arbeidsgivers reaksjoner som følge av avdekkede kritkkverdige forhold for et utvalg avsluttede saker evalueres.

I sommer holdt Forsvaret en konkurranse blant aktuelle rammeavtaleparter. Etter en grundig vurdering av tilbudene, valgte Forsvaret revisjon- og rådgivingsselskapet PricewaterhouseCoopers AS (PwC). Det er skrevet en avtale med selskapet, og jobben er allerede i gang. Rapporten skal overleveres forsvarssjefen 1. november 2022.

Evalueringen blir gjennomført på hovedområder:

  • Innretning av Forsvarets system for varsling av kritikkverdige forhold
  • Saksbehandling av varsel fra mottak til konklusjon. PwC skal her gjennomgå et utvalg avsluttede varslingsaker og vurdere prosessene for saksbehandling, herunder kompetanse.
  • Oppfølgning og avslutning. PwC vil her vurdere Forsvarets reaksjoner som følge av at det er avdekket kritikkverdige forhold. PwC vil gjennomgå et utvalg avsluttede varslingssaker som grunnlag.

Slik er prosessen

PwC skal bruke dokumentstudier og gjør intervjuer med en rekke aktører. Evalueringen avsluttes med en rapport som vil inneholde anbefalinger til forbedringer. Eksempler kan være: strukturendring, rutiner, opplæring eller andre tiltak for å sikre at saker håndteres og at arbeidsgivers reaksjoner er i tråd med gjeldende krav.

PwC skal også vurdere om partene i varslingssaker blir ivaretatt godt nok underveis i prosessen. Her skal selskapet også evaluere etterlevelsen av grunnleggende prinsipper om personvern, åpenhet og kontradiksjon. Personvernet til involverte blir ivaretatt under den eksterne gjennomgangen.

Slik følges tiltakene opp

Parallelt med den eksterne evalueringen setter Forsvaret ned en egen referansegruppe. Denne gruppen skal blant annet følge opp samtlige tiltak i rapporten som forsvarssjefen sendte til Forsvarsdepartementet, samt nye tiltak som PwC kommer frem til i sitt evalueringsarbeid.