Amerikansk reaktordrevet Ubåt, USS New Mexico, på Grøtsund Industrihavn.

Amerikansk ubåt til Grøtsund

Tirsdag formiddag 11. januar 2022 ankommer en amerikansk reaktordrevet ubåt til Grøtsund industrihavn i Tromsø kommune.

Ubåten blir eskortert inn til havn av Kystvakten og Kystjegerkommandoen, samt sivile slepebåter. Inne på havnen er det soldater fra innsatsstyrke Claymore fra Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) som står for selve styrkebeskyttelsen.

Heimevernet, Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret har i flere dager forberedt seg på besøket fra den amerikanske reaktordrevne ubåten. I tillegg er flere sivile etater involvert i jobben, deriblant Statsforvalteren i Troms og Finnmark, politiet i Troms, Tromsø kommune og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Alt dette i rammen av Totalforsvaret.

Dette er andre gang at en reaktordrevet ubåt legger til kai på Grøtsund industrihavn i Tromsø. I mai i fjor ankom USS «New Mexico» havnen.

Grøtsund industrihavn er valgt som anløpshavn hovedsakelig fordi dette er den best egnet havnen i Nord-Norge for å ta imot allierte fartøy. Flere ganger i året ankommer allierte fartøy denne havnen, inkludert reaktordrevne ubåter.

Formålet med anløpet er et «logistikk-stopp». Det betyr i hovedsak at ubåten anløper for å få nye forsyninger om bord. Tilstedeværelse av allierte fartøyer i våre nærområder er viktig for både nasjonens og NATOs sikkerhet. Allierte fartøyer har tidvis behov for å benytte norske havner for etterforsyning, skifte personell eller andre administrative gjøremål. Anløp av allierte reaktordrevne fartøy er ikke noe nytt, det har foregått i mange tiår.

Sikkerheten under oppholdet tas på høyeste alvor. Derfor er det etablert flere parallelle måle- og overvåkingssystemer som skal avdekke mulig radioaktiv stråling. Det betyr faste målestasjoner om bord i ubåten, på kaia, i havneområdet og lenger ut i nærområdet, det er ambulerende måleapparater som brukes til punktmålinger, det er personlige dos-målere som hver enkelt soldat i området bærer på kroppen – og det tas grunnprøver før, under og etter anløpet for å avdekke eventuelle radioaktive lekkasjer.

Pressekontakt

For mer informasjon, ta kontakt med pressekontakt ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH):