Militær kolonnekjøring med tunge kjøretøy

Forsvaret forhåndsrekvirerer 4155 sivile kjøretøy

19. januar 2022 sender Forsvaret ut over 4000 brev i Altinn til bileiere i Norge. Målet med brevet er å sikre at Forsvaret i en krigssituasjon har tilgang på ressurser vi kan måtte trenge.

For dem som mottar brevet, vil det ikke få noen direkte praktisk betydning. Brevet gir eierne av de aktuelle kjøretøyene beskjed om at kjøretøyet deres, i en krigssituasjon, vil bli disponert av Forsvaret ved behov. Rekvisisjonen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges.

Et «føre var»-tiltak

Praksisen er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner fra 29. juni 1951. Bruk av loven besluttes av Kongen i statsråd. Loven ble i sin tid laget nettopp for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets totale ressurser for beredskap ved krig.

– En slik forhåndsrekvisisjon kan kanskje virke dramatisk, men dette er et «føre var»-tiltak. Det er en del av en større gjenoppbygging av en beredskap Norge og Forsvaret en gang hadde, men som ble mindre aktuell etter den kalde krigen, forklarer generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon

Ordningen med forberedte rekvisisjoner er god samfunnsøkonomi og i tråd med myndighetens føringer om å bruke samfunnets totale ressurser for å forsvare landet. Forsvaret har hatt en jevnlig dialog med andre aktører innen totalforsvaret for å få på plass en moderne løsning som sikrer at tilgang til kjøretøy nå forberedes i fredstid.

Viktig med informasjon 

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har i lengre tid jobbet sammen med enheter i Forsvaret og offentlige myndigheter (blant andre statsforvaltere og Statens vegvesen) for å lage et system som er tilpasset Forsvarets behov, men som også tar hensyn til dem som eier og disponerer kjøretøyene i det daglige.

Det er utarbeidet en nasjonal ressursdatabase, som fortsatt er under utvikling. På sikt skal ressursdatabasen utvides med andre typer ressurser, som for eksempel fartøy eller bygningsmasse og landområder.

Informasjon og kommunikasjon er kanskje det viktigste vi gjør når vi når går ut og forhåndsrekvirerer en rekke kjøretøy. Mange vil kanskje ha spørsmål, og vi har derfor opprettet en egen informasjonsside, og vi har folk som er forberedt på å svare forløpende. Vi ønsker ikke å skape en unødvendig belastning, sier Aamodt.

– Forsvarets forhåndsrekvisisjon av den enkelte ressurs er koordinert med det sivile samfunn gjennom statsforvalterne. Dette gjør vi for å unngå at Forsvaret forhåndsrekvirerer ressurser som heller bør prioriteres til å løse beredskapsoppgaver, for eksempel et fylke eller en kommune, sier Aamodt.

Pressekontakt

Hans Meisingset
Kommunikasjonssjef i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
Telefon: 920 41 711
E-post: [email protected]

Har du spørsmål?

Har du fått brev fra Forsvaret om forhåndsrekvisisjon? Se denne siden for mer informasjon og svar på vanlige spørsmål. Har du ytterligere spørsmål, kan du ringe 915 03 003. Åpningstid for spørsmål om rekvisisjons­ordningen er hverdager 10.00–14.00.

Rekvisisjonen i tall

Cirka 4155 kjøretøy forhåndsrekvireres nå for 2022. Disse er fordelt på alle landets fylker og skal fylle behov for kjøretøy i Forsvaret utover det Forsvaret selv har i daglig drift.

Fordeling per fylke:

 • Troms og Finnmark: 646 kjøretøy
 • Nordland: 433
 • Trøndelag: 258
 • Møre og Romsdal: 261
 • Vestland: 664
 • Rogaland: 342
 • Agder: 219
 • Vestfold og Telemark: 191
 • Oslo: 106
 • Viken: 683
 • Innlandet: 352