20181105KL_FH2B0109

Strukturalternativ D

Strukturalternativ D sikrer en nasjonal evne til å løse Forsvarets oppgaver i våre områder i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Dette er det laveste ambisjonsnivået.

Strukturalternativ D tar utgangspunkt i vedtatte forsvarsplaner og økes for å tilfredsstille planforutsetningene. Reaksjonsevnen og bemanningen styrkes for å bedre utholdenheten. Volumøkningen er imidlertid begrenset, og bidrag til NATOs hurtige reaksjonsstyrker eller andre internasjonale operasjoner vil gå på bekostning av krav til nasjonal beredskap.

Grafisk fremstilling av styrkealternativ D

1.0-Styrkealt_D.png

Fordeler

Sammenlignet med nullalternativet:

 • Økt reaksjonsevne og tilgjengelighet på vedtatt struktur
 • Ivaretar styrkebehovet i nasjonalt planverk
 • Økt evne til å sinke en motstander i Nord-Norge
 • Økt evne til tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene
 • Økt evne til luftoperasjoner gjennom økt evne til beskyttelse mot kryssermissiler og ballistiske missiler
 • Økt evne i cyberdomenet
 • Styrket evne til alliert mottak
 • Økt evne til å operere med et høyere tempo og levere våpen på lengre avstander enn tidligere
 • Økt robusthet i kommunikasjonsinfrastrukturen
 • Økt evne til medisinsk behandling og evakuering

Begrensninger

Sammenlignet med alternativene A, B og C

 • Lavt volum i alle domener
 • Begrenset utholdenhet, både i styrkevolum og understøttelse
 • Ikke mulig med større internasjonale bidrag uten å svekke nødvendig nasjonal beredskap
 • Sårbar evne til situasjonsforståelse i luftrommet
 • Begrenset evne til å forsvare hele landet
 • Begrenset evne til å beskytte flere kritisk militære og sivile objekter mot langtrekkende presisjonsvåpen
 • Møter et begrenset antall av NATOs kapabilitetsmål for Norge​

Kapasiteter

Luft

 • 4 taktiske transportfly
 • 5 maritime patruljefly
 • 52 kampfly
 • 3+3 luftvern
 • 14 maritime helikoptre
 • 18 taktiske helikoptre

Sjø

 • 15 kystvaktfartøyer
 • 6 fregatter
 • 3 mineryddersystemer
 • 4 ubåter

Land

 • 7 manøverbataljoner
 • 10 kampstøttebataljoner

Personell

 • 19 500 ansatte og 12 500 mannskaper
 • 40 000 i Heimevernet