Illustrasjons foto av soldater fra Telemark bataljon til FMR rapport

Fagmilitært råd

Hvordan skal fremtidens forsvar se ut i en sikkerhetspolitisk krevende tid? Arbeidet med fagmilitært råd 2023 er i gang.

Forsvarssjefen fikk 11. november 2022 oppdraget med å utarbeide sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Forsvarssjefens fagmilitære råd skal være klart våren 2023 og blir et sentralt innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Forsvarssjefen skal gi konkrete anbefalinger innen følgende områder:

  • Styrke egen forsvarsevne med særlig vekt på nordområdene
  • Styrke samvirket med allierte og NATO
  • Utvikle personell- og kompetanseområdet
  • Motstå sammensatte trusler og bidra til å redusere samfunnets sårbarhet
  • Styrke totalforsvaret og motstandsdyktigheten i samfunnet
  • Øke evnen til å ta i bruk ny teknologi som kan styrke forsvarsevnen og effektivisere og modernisere Forsvaret

Dette er Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR)

  • Utviklingen i Forsvaret og forsvarssektoren avgjøres gjennom fireårsplaner, såkalte langtidsplaner. Regjeringen arbeider nå med en ny langtidsplan for årene 2024–2027. Planen legger føringer for hvordan Forsvaret skal utvikle seg i fireårsperioden.
  • I planarbeidet trenger regjeringen innspill og råd fra eksperter, forskere, fagfolk – og fra sektoren selv. I november 2022 ba derfor regjeringen om råd fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
  • Forsvarssjefens fagmilitære råd, forkortet FMR, skal etter planen overleveres regjeringen senest 31. mai 2023. Her skal forsvarssjefen gi konkrete anbefalinger til hvordan Forsvaret kan utvikles fremover.
  • Regjeringen skal deretter vurdere rådet fra forsvarssjefen og bruke dette i det videre arbeidet med langtidsplanen. Regjeringen skal deretter presentere sitt forslag til langtidsplan for Stortinget.

Arkivside: Fagmilitært råd 2019

Hva lå til grunn for det fagmilitære rådet som daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte høsten 2019?

Pil til høyre
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen