Forskning og data

Ønsker du tilgang til data fra Forsvarets helseregister? Her finner du veiledninger, søknadsskjema og informasjon om bruk av data.

Søk om tilgang til data

For at du skal få tilgang til data fra Forsvarets helseregister (FHR), må FHR ha en fullstendig søknad. Prosjektet skal godkjennes, pris avtales og vilkår formidles før utlevering av data kan skje. I noen tilfeller må det inngås en kontrakt før utleveringen.

Riktig søknadsskjema må fylles ut. I tillegg må FHR ha prosjektbeskrivelse (protokoll) og kopi av relevante tillatelser med tilhørende søknader. Kopi av tillatelser kan ettersendes. Forsker/søker er ansvarlig for at søknadskjema er riktig utfylt og at alle nødvendige tillatelser for forskningsprosjektet er innhentet.

Spørsmål vedrørende data til forskning og søknad kan sendes elektroniskt til: datatilgang@forsvaretshelseregister.no

 1. Forskeren er ansvarlig for at alle nødvendige tillatelser er innhentet. Det kan være behov for tillatelse fra De regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller det kan være behov for konsejon fra Datatilsynet (data fra Reseptregisteret).

  Ønsker du tilgang til datafiler til forskning benyttes søknadsskjema:

  Søknad om data for forskning

 2. Ønsker du tilgang til statistikk for offentlig planlegging, rapportering, kvalitetssikring og overvåkning, benytt følgende søknadsskjema: 

  Søknad om statistikk

 3. Forsker/søker er ansvarlig for at søknadskjema er riktig utfylt og at alle nødvendige tillatelser for forskningsprosjektet er innhentet. 

  I det følgende redegjøres det for lovpålagte krav til søknaden for prosjekter som ønsker tilgang til data fra forsvarets helseregister: 

  1. Krav til formål. 

  Tilgang til data fra forsvarets helseregister (FHR) forutsetter at prosjektet har et uttrykkelig formål som ligger innenfor FHR registerets formål (helseregisterloven §19 og FHR forskriften §1-5). Dette innebærer at tilgang til data må ligge innenfor et av de følgende formål angitt i FHR forskriften §1-4: 

  A. Føre tilsyn med helsen og helseutviklingen til personell i Forsvaret for å kartlegge helserisiko knyttet til ulike tjenester, 

  B. Fremme og gi grunnlag for forskning og statistikk som kan lede til kunnskap om helsen til forsvarets personell, 

  C. Bidra til forbedring og utvikling av den militære helsetjeneste, 

  D. Bidra til at yrkesrelaterte skader og plager avdekkes slik at rammede kan oppnå kompensasjon etter alminnelig erstatningsrettslige regler. 

  For tilgang til data til bruk i forskning, følger det videre av forskriftens formålsbestemmelse at man må kunne godtgjøre at prosjektet vil frembringe relevant kunnskap om helse til forsvarets personell. Det er derfor viktig at det i søknaden og forskningsprotokollen kommer tydelig frem hvilke forskningsspørsmål som er knyttet opp mot registerets formål med en begrunnelse for hvorfor prosjektets forskningsspørsmål anses relevant for helsen til Forsvarets personell. 

  Nevnte formålsbegrensninger er ikke til hinder for å søke om tilgang til FHR data som ledd i større samarbeidsprosjekter med flere forskningsspørsmål og formål. Eksempel på dette er prosjekter med et videre folkehelseperspektiv, men der det som del av prosjektet samtidig er ønskelig å se på spesifikke helserelaterte spørsmål knyttet til forsvarets personell. Hvorvidt det er grunnlag for utlevering av FHR data i slike tilfeller, vil baseres på en konkret vurdering som ledd i behandling av søknaden. 

  Er man i tvil om en søknad faller innenfor HFR forskriftens formål, anbefaler vi at forsker/søker tar kontakt med Forsvarets helseregister eller relevante militærmedisinske fagmiljø for råd og veiledning. 

  2. Krav til rettslig grunnlag. 

  Tilgang til pseudonymiserte/avidentifiserte data fra FHR krever et rettslig grunnlag i tråd med personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 og 9. Dette gjelder både for tilgang til enkeltstående datafiler fra FHR og tilgang til data som er sammenstilt med andre registerdata. 

  Det forutsettes at forsker/søker har avklart med egen institusjon/arbeidsgiver om hva som er det korrekte rettslige grunnlag for forskningsprosjektet, før søknad sendes inn. Normalt vil en slik intern avklaring gå gjennom institusjonens eget personvernombud eller en forskningsstøtteenhet. 

  Dersom planlagte forskningsprosjekt er omfattet av helseforskningsloven, vil det i tillegg til avklaring om rettslig grunnlag, også stilles krav om en forhåndsgodkjenning fra en regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

  3. Andre vilkår for tilgang til data.

  Tilgang til data fra FHR innebærer at Forsker/søker påtar seg et selvstendig ansvar for bruken av dataene i eget forskningsprosjekt. Dette omfatter blant annet: 

  • At de grunnleggende interesser angitt i GDPR ARTartikkel 5 følges opp 

  • At det er gjennomført en egen personvernkonsekvensvurdering (DPIA) iht. GDPR artikkel 35, der dette er påkrevet, eventuelt forhåndsdrøftelse med Datatilsynet, jf. GDPR artikkel 36. 

  Det forutsettes at forsker/søker tar kontakt med eget personvernombud og/eller forskningsstøtteenhet før det søkes om data for avklaring av ovennevnte vilkår. For øvrig vises det til Datatilsynets nettsider for veiledning. 

  4. Særlig om tilgang til anonyme data.

  Ved søknad om tilgang til anonymiserte FHR data er det ikke påkrevet med rettslig grunnlag, forhåndsgodkjenning fra REK eller oppfølgning av øvrige vilkår iht GDPR.  Dette fordi anonymiserte data ikke er å anse som person og/eller helseopplysninger iht personvernlovgivningen. 

  Hvorvidt det omsøkte datasett er å betrakte som anonymt, vil bero på en kontret vurdering der det vil sees hen til muligheten for systematisk etter usystematisk tilbakeføring av dataene til et enkelt individ ved bruk av annen åpent tilgjengelig informasjon. Dette er en vurdering som også vil bli gjort av registeransvarlig som ledd i søknadsbehandlingen. 

  5. Saksbehandlingsfrister 

  Ved behandling av søknader gjelder følgende frister: 

  • Svar på tilgang til FHR data skal foreligge senest innen 30 dager etter mottak av komplett søknad med alle relevante vedlegg. 

  • Svar på tilgang til FHR data som skal sammenstilles med andre skal foreligge senest innen 60 dager etter mottak av komplett søknad med alle relevante vedlegg. 

  Dersom særlige forhold gjør at dataene ikke kan tilgjengeliggjøres, kan fristen for svar utsettes inntil tilgjengeliggjøring er mulig. I så fall skal forsker/søker informeres om forsinkelsen og grunnlag for dette. 

  6. Oversikt over tilgang og utleveringer 

  FHR fører oversikt over hvem som får tilgang til data, hva de benyttes til samt det rettslige grunnlag for bruken av dataene. Oversikten inneholder i tillegg; prosjekttittel, prosjektleders og forskningsinstitusjonens navn, og er offentlig tilgjengelig. 

Bruk av data fra Forsvarets Helseregister

Generell informasjon om bruk av data:

Anonymiserte data fra Forsvarets helseregister blir brukt til fremstilling av statistikk i en årlig publikasjon fra registeret kalt Helse for stridsevne. Videre blir anonyme data fra registeret brukt av ansatte ved FSAN til forskning, og i samarbeidsprosjekter med eksterne aktører som norske universiteter og Folkehelseinstituttet, i tråd med forskrift for Forsvarets helseregister. Du finner publikasjoner fra FHR under fanen "Publikasjoner".

Innsyn

Dersom du er registrert i Forsvarets helseregister og ønsker innsyn i bruk av dine egne data må du sende forespørsel per post. 

Forespørsler om innsyn sendes til adressen:

FSAN
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Husk fødselsnummer.

Prosjekter med data fra FHR – Her får du en oversikt over forskningsprosjekter som bruker data fra Forsvarets helseregister.

  • Muskelskjelettplager i Sjøforsvaret – Silje Mæland, UIB
  • Karakteristika av norske vernepliktige født 1950-2000 - høyde, vekt, fysisk form, helseplager og kognitive evner – Elin Anita Fadum, Forsvarets sanitet
  • Helse, personlighet og sosiale faktorer. En tvillingstudie – Olav Mandt Vassend, UiO
  • Munnhelse og kosthold hos soldater som avtjener norsk førstegangstjeneste –Linda Stein, Norges Arktiske Universitet
  • Life-course changes in body fatness and subsequent cancer risk – Charlotta Rylander, Norges Arktiske Universitet
  • Svangerskap og fødsler blant militære kvinner i Norge – Elin Anita Fadum, Forsvarets sanitet
  • Langvarige plager etter COVID-19 infeksjon blant Forsvarets personell – Elin Anita Fadum, Forsvarets sanitet
  • Kvinners fruktbarhet og helse – Siri Håberg, Folkehelseinstituttet
  • HUNT4 Hjernetrim – Asta Kristine Håberg, NTNU
  • Bacheloroppgave i fysioterapi om skadeomfanget i rekrutten. – Kasper Neby Kjeverud, NTNU
  • Changing lives changing brains – Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet
  • TRAPPIST Den norske populasjonsbaserte studien av for tidlig fødsel – Nils-Halvdan Morken, Universitetet i Bergen
  • Belastningsskader hos vernepliktige – Elin Anita Fadum, Forsvarets Sanitet
  • Helse for stridevne - Forekomst av Covid19 i Forsvaret 2020-2021 – Elin Anita Fadum, Forsvarets sanitet
  • Effects of the cold – Identification, prevention and follow up of frostbite injuries in military personnel –Arne Johan Norheim, Forsvarets sanitet

   

  • OMTs innvirkning på Turnoverintensjon og Jobbtilfredshet –Kristian Bjerck Forsvaret
  • Children and adults born preterm W hat could we learn from Nordic Registers? – Kari Risnes, NTNU/St.Olav
  • Antistoffrespons og klinikk hos pasienter med påvist COVID-19 sykdom ved sykestuen Håkonsvern – Olav Tenstad Forsvarets sanintet/Sjøforsvaret
  • Covid-19 psykisk helse Stress og psykisk helse knyttet til smittevernstiltak –Hans Jakob Bøe, Forsvaret Institutt for militærpsykiatri og stressmesting
  • Reproduksjon, samlivsbrudd og helse – Per Magnus, Folkehelseinstitutet
  • Afghanistanstudien 2 –Hans Jakob Bøe, Forsvarets sanintet
  • Back in the saddel - Helge Ingstad ulykken – Sverre Sanden, Sjøforsvaret
  • Chernobyl - Prenatal eksponering for lavdose radioaktiv stråling Kognitive utfall og kreftrisiko – Lei Aage Strand, Forsvarets sanitet 
  • Sykenærvær i Luftforsvaret, Masteroppgave – Kaja Lindberg, Nord Universitet
  • Svangerskap og helse etter reproduktiv teknologi(ART) – Siri Håberg, Folkehelseinstituttet
  • KMI blandt norske rekrutter og militært ansatte – Pål H. Stenberg, Forsvarets sanitet
  • Children and adults born preterm: what could we learn from Nordic registers? – Kari Risnes, NTNU
  • Belastningsskader hos vernepliktige – John Bjørneboe, Forsvarets sanitet
  • Statistikk sykdomer for å sammenlikne med sykdomspulsen FHI – Gry M. Grøneng, Folkehelseinstituttet
  • Selvmord blandt vernepliktige menn i førstegangstjeneste 1993-2015 – Elin Anita Fadum, Forsvarets sanitet
  • Akershus Cardiac Examintation 1950 Study – Arnljot Tveit, Universitetet i Oslo
  • Psykiske lidelser etter UNIFIL, Masteroppgave – Hans Jakob Bøe, Forsvaret Institutt for militærpsykiatri og stressmesting
  • Prediktorer for psykisk helse hos norske studenter. En kobling av studentenes helse -og trivselsundersøkelse mot nasjonale helseregistre. – Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet 
  • Metadata prosjekt for forsvarets helseregister – Elin Anita Fadum, Forsvarets sanitet
  • Turnover hos vervede før og etter OMT. Bacheloroppgave. – Kristian Bjercke, Forsvaret Krigskolen
  • Bruk av helsetjenester i forsvaret blant soldater i førstegangstjeneste. – John Bjørneboe, Forsvarets sanitet

  • Cancer risk and all-cause mortality among Norwegian military peacekeepers deployed to Kosovo - an update. – Leif Åge Strand, Forsvarets sanitet

  • Balansert lederadferd. FMU 2018, Rino Bandlitz Johansen, Forsvarets Høgskole

  • Prostate cancer risk and prognosis throughtout life. – Hege Sagstuen Haugnes, Universitetet i Tromsø

  • Kvinnelige yrkesoffiserer – hvordan skal ståtiden i Sjøforsvaret øke. Masteroppgave – Stein Haakon Christophersen, Forsvarets Høgskole
  • Ballistisk beskyttelse – Svein Martini, Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Snusbruk blandt ansatte i Forsvaret. Masteroppgave. – Einar Borud, Forsvarets sanitet
  • Selvrapportert helse blandt Forsvarets personell 2013-2017 – Elin Anita Fadum, Forsvarets sanitet
  • Frostskader i Forsvaret. Oppfølging av tjenestegjørende personell med diagnostisert frostskade i perioden 2010-2014 – Arne Johan Norheim, Forsvarets sanitet
  • Kulde- og frostskader i Forsvaret. Masteroppgave – Per Morten Bølstad, Forsvarets sanitet
  • Endring i dødelighet med tid siden tjenestestart blandt militært personell – Leif Åge Strand, Forsvarets sanitet
  •  
  • Dokumentert psykisk helse for UNIFIL-veteraner – Jon G. Reichelt, Forsvarets sanitet
  • Psykisk helse på sesjon og selvmord ved ulike metoder – Elin anita Fadum, Forsvarets sanitet
  • UNIFIL II - en responder - nonresponder analyse – Sverre Hougsnæs, Forsvarets sanitet
  • Balansert lederadferd i Forsvaret. En studie av forekomst, variasjon og betydning av lederadferd i Forsvaret. – Rino Bandlitz Johansen, Forsvarets Høgskole
  • Bacheloroppgave innen sikkerhetskultur i Forsvaret. – Anna Victoria Johansen, Høgskolen i Hedemark
  • Forekomst av tannsykdom blant norske rekrutter – Øyvind Asmyhr, Universitetet i Oslo
  • Seroprevalensstudie for kikhoste og andre vaksineforebyggende sykdommer i Norge – Audun Aase, Nasjonalt folkehelseinstitutt/UiO
  • Evaluering av Forsvarets audiometritjeneste – Vinjar Fønnebø/Erlend Sunde, Forsvarets Sanitet/Universitetet i Bergen
  • Termografi i diagnostisering av kulde-/frostskader i Forsvaret – Arne Johan Norheim, Forsvarets Sanitet/Universitetet i  Tromsø
  • Masteroppgave - Mortalitet blant de som var på sesjon 1970-79 – Eirin Danielsen, Universitetet i Tromsø
  • Balansert lederadferd i Forsvaret: En studie av forekomst, variasjon og betydning av lederadferd- og stiler i Forsvaret – Rino Bandlitz Johansen, Forsvarets Høgskole
  • Gambling og gaming i Forsvaret – Helga Myrseth, Universitetet i Bergen
  • BMI blant vernepliktige i perioden 1960-2010 – Leif Åge Strand, Forsvarets sanitet
  • Selvmord blant vernepliktige – Elin Anita Fadum, Forsvarets sanitet
Pil til høyre
Publikasjoner