Forsvarets høgskoles avdelinger
Forsvarets høgskole driver forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU) ved Cyberingeniørskolen, Institutt for forsvarsstudier, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, Språk- og etterretningsskolen og Stabsskolen.
Mer om forskning og utvikling ved Forsvarets høgskole
Int prosjekt ledelse konferanse

Hvordan skiller militær ledelse seg mellom land?

Sveitserne har tatt initiativ til en internasjonal sammenlignende analyse av militære lederutviklingskonsepter. Fra Norge deltar forskere ved FHS/Stabsskolen.

Det internasjonale prosjektet "Comparative Analysis of Military Leadership Concepts" er initiert og drives frem av det sveitsiske militærakademiet i Zürich. Målet er å gjennomføre en internasjonal sammenlignende analyse av militære leder- og lederutviklingskonsepter på bred front.

Hele 21 nasjoner bidrar inn i arbeidet med å forfatte nasjonale kapitler som presenterer og diskuterer de enkelte lands perspektiver på egen militær leder- og ledelsesutvikling. 

I starten av september gjennomførte prosjektet en workshop i Zürich, der deltakernasjonene presenterte og diskuterte sine bidrag og perspektiver i en vitenskapelig ramme. Resultatene fra workshopen skal samles og publiseres som kapitler i en egen antologi utgitt av Springer Publication Series (Advanced Sciences and Technologies for Security Applications). 

Det norske forsknings- og utviklingsprosjektet fra Forsvarets høgskole, "Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis", bidrar til arbeidet. I Zürich deltok professor Rino Bandlitz Johansen, prosjektleder, og Jan Ketil Arnulf, professor II ved FHS Stabsskolen.

Ny norsk bok om militær leder- og ledelsesutvikling

Prosjektet ved FHS har som mål å dokumentere og reflektere videre over vår egen praksis og profesjonsidentitet – tett knyttet til militære operasjoner. Primært handler det om å skape samsvar mellom teori og praksis. Hva er forholdet mellom utdanningens innretninger og metodiske grep og de erfaringene og effektene som skjer ute i operasjoner?

Forskerne har ferdigstilt 24 kapitler i antologien Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis. Antologien er nå inne i en fagfellevurderingsprosess.

Foreløpige analyser og konklusjoner fra antologien danner grunnlaget for et eget bokkapittel i det internasjonale prosjektet. Funn så langt er at militære profesjonsutøvere opplever leder- og ledelsesutvikling som godt forankret i den militære profesjonen, og at den utgjør en viktig del av identiteten deres.

Videre har prosjektet avdekket en endring i dialogen mellom leder og følgere, med vekt på en mer uttalt toveiskommunikasjon. Når antologien er publisert, dreier FHS-prosjektet over i en ny fase. Forskerne vil da samle inn empiriske data for å utforske Forsvarets egen leder- og ledelsesutviklingspraksis, om den virker og har betydning for operativ evne.

FoU ved Stabsskolen
Forskningen til Stabsskolen er lagt til kjernen i vår militærfaglige profesjon: strategi, operasjoner og ledelse. Dette er ledetråden for alt vi har og alt vi er
Mer om forskning og utvikling ved Stabsskolen