Onsdag 7. september øvet Helgelandssykehuset og HV-14 sammen i et scenario med masseskade. Sykehusene på Mo, Sandnessjøen og Mosjøen var innvolvert. Øvelsen gir Helgelandssykehuset stort ubytte av å øve sin organisasjon internt med realistisk trening på behandling av skadet personell.

/

Wednesday 7 of September, the Homeguard exercised together with hospitals in a scenario of massive damage. Hospitals in Mo, Sandnessjøen and Mosjøen were involved. The exercise benefits the hospital greatly from practicing their organization internally with realistic training in the treatment of injured personnel

Landsrådets støttefond

Hensikten med fondet er at soldater som blir utsatt for ulykker i forbindelse med heimevernstjenesten hurtig får økonomisk hjelp.

​​​​Fondets midler er samlet inn av HV-personell over hele landet på de årlige treningene frem til i dag, og støtte fra fondet blir derfor en økonomisk håndsrekning fra HV-kollegaene i hele HV-Norge.​

Soldater i Heimevernet skal ifølge Folketrygdloven få dekket alle sykeutgifter ved skade under HV-tjenesten. Men er uhellet ute kan det ofte oppstå et akutt pengebehov for familien eller en selv. Da kan støttefondet hjelpe til hurtig.
 

Fondets oppgave​

Støttefondets oppgave er å yte rask hjelp til HV-personell eller deres etterlatte ved skade eller ulykke som skjer i forbindelse med tjeneste i Heimevernet i fred.

Støtte fra fondet kommer i tillegg til offentlige ytelser.

Støttefondet ledes av et styre valgt av landsrådet. Normalt består styret av landsrådets arbeidsutvalg, sjefen for HV og HVs sjefssersjant. Generalsekretæren for landsrådet er daglig leder for fondet.

Saksbehandling

Det HV-område den skadde har sin tjeneste i, tar opp forslag om støtte. Saken fremmes av områdeutvalget i samråd med områdesjefen. Saken sendes distriktsrådet ved distriktsrådslederen, som behandler saken i samråd med distriktssjefen. Saken sendes fondets styre som avgjør saken.

Det er avgjørende for styrets behandling at søknaden har påtegning av områdeutvalget, distriktsrådet og distriktet. For å sikre en rask saksbehandling, skal en sak normalt straks fremmes per e-post, og det holder at påtegningene bekreftes per e-post.

Støttefondet skal ifølge vedtektene yte hjelp til HV-personell ved skade eller ulykke som følge av tjenesten i fred. Intensjonen med støtten er ikke å dekke spesifiserte eller faktiske utgifter, men kun være et økonomisk bidrag eller «førstehjelp».

Støttefondet påtar seg således ikke noen del av det offentliges ansvar, og legger heller ikke tilsvarende vurderinger til grunn.

 

Fritak for skatt​

Støtten er fritatt fra oppgaveplikten og skal ikke beskattes, og kan forventes utbetalt i løpet av den nærmeste uken etter styrets vedtak i saken.