God stemning i HV-16208 under øvelse Bifrost 2019

Det du lurer på om Heimevernet

Spørsmål og svar om Heimevernet.

OM HEIMEVERNET

Fra øvelse Bifost 2019
 1. Mulighetene er mange. Man kan velge å være mening soldat hele sin tid i HV, eller du kan gå kurs og ende opp som for eksempel lagfører, spesialistbefal, områdesjef med mer. Mange som har sivile jobber eller utdanning kan også bruke dette i HV-tjenesten. For eksempel prester, advokater, journalister, sykepleiere og leger. I tillegg har Heimevernet innsatsstyrker for de som er ekstra motivert.

  Les mer om innsatsstyrkene her.

 2. De fleste er ferdig når man fyller 44 år. De med befalsutdanning, krigsskole eller de som har vært militært ansatt ett år eller lenger etter førstegangstjenesten, er i Heimevernet til de er 55 år. Man kan søke om forlenget tjeneste utover dette om man ønsker.

 3. Nei. Heimevernet består av soldater i alle aldre og kjønn.

 4. Ikke alle som har gjennomført førstegangstjeneste ender opp i Heimevernet. Dersom man har fått innkalling til HV så er man pliktig til å møte i henhold til norsk lov. Men det finnes muligheter til å søke om fritak. 

 5. Heimevernet består av 40.000 kvinner og menn med militær utdanning og bakgrunn som er fordelt på 11 HV-distrikter. Et HV-distrikt kan sammenlignes med en bataljon i Hæren. Hvert HV-distrikt består av lokale HV-områder, som kan sammenlignes med et kompani. Disse områdene består igjen av tropper og lag. Innsatsstyrkene er også på størrelse med et kompani. Litt over 500 personer er fast ansatt i Heimevernet, enten i Heimevernsstaben, Heimevernets skole- og kompetansesenter eller i stabene i distriktene.

  Les mer om Heimevernet her.

 6. Nei. Norge har tre forsvarsgrener – Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret – som alle er del av Forsvaret under Forsvarsdepartementet. Heimevernet er ikke en egen forsvarsgren, men en sidestilt og likeverdig del av landmakten sammen med Hæren.

 7. Heimevernsbladet skal oppdatere deg som er soldat i Heimevernet om hva som skjer i organisasjonen. Bladet skal også vise viktigheten av HV, og gjennom det øke din motivasjon. HV-bladet gis ut på papir fordi flere undersøkelser viser at de fleste ønsker å lese bladet på den måten. Send gjerne redaksjonen tips om saker.

  Les mer om HV-bladet her.

ØVELSER

Områdesoldater fra HV-16 gjennomførte et skarpt ildoverfall under øvelse Njård 2018.
 1. Det kan variere. Heimevernet kan kalle inn befal/offiserer til øvelse ni dager i året og øvrig mannskap opp til seks dager i året. I tillegg kan man bli beordret til kurs og eventuelle skarpe oppdrag. Soldater i innsatsstyrken kan ha opp til 30 dager i året med øving og trening.

 2. Det varierer også fra øvelse til øvelse. Men generelt sett skal man øve og trene på de oppgavene ditt område har ved eventuell krise/krig. I tillegg trener man selvsagt på enkeltmannsferdigheter som skyting, sanitet med mer.

 3. Arbeidsgiver er lovpålagt å tilrettelegge slik at den innkalte kan møte til pliktig tjeneste, ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 12-12. Arbeid i seg selv gir ikke rett til fritak/utsettelse fra militær tjeneste. Fritak/utsettelse kan i enkelte tilfeller likevel bli aktuelt, for eksempel dersom den innkaltes fravær fører til vesentlig tap for arbeidsgiver, at arbeidsplasser må nedlegges eller at livsviktige funksjoner stanses opp. Det er kun den innkalte selv som kan søke om fritak/utsettelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver. 

 4. Ja, du kan som soldat bruke sosiale medier. Denne siden gir deg en veiledning og noen tips. Mange av dere er stolte av å være soldater og fremstår i uniform og er representanter for Heimevernet i sosiale medier. Dette gir unike muligheter som åpenhet, deltagelse, dialog, felleskap, relasjons- og omdømmebygging, rekruttering og PR for Heimevernet. Men: Det vil alltid være fremmede aktører som er interessert i Forsvarets virksomhet. Ikke gjør jobben lettere for dem! I tillegg er det viktig å være bevisst at du assosieres med Forsvaret med alt det innebærer så lenge du opptrer i sosiale medier med uniform og/eller tilkjennegir din tjeneste.

 5. Normalt står dette i innkallingen din. Med stor sannsynlighet tilhører du et HV-distrikt der du bor. Her finner du oversikt over hvor de ulike HV-distriktene holder til. Dersom du fortsatt er usikker, så spør gjerne områdesjefen din.

 6. I utgangspunktet ja. Men det gjøres også unntak for dette. Ta kontakt med ditt distrikt, eller områdesjef for mer info.

STILLINGER I HV

Forsvarets hundeskole holdt et kurs for nye hundeførere i Heimevernet. De trente på å søke etter både mennesker og objekter.
 1. De mulighetene er gode. Da må du først søke opptak i innsatsstyrkene. Hundene i Heimevernet er akkurat som soldatene – både sivile og militære. De fleste hundeførerne i HV bruker sin private hund som både familiens kompis og en nyttig ressurs for Forsvarets beredskap i Norge. I tillegg til rent militære oppdrag kan Heimevernet støtte politiet og sivilesamfunnet med sine hunder. Les hvordan du kan utdanne deg til hundefører i HV her.

 2. Innsatsstyrkene utgjør spydspissen i Heimevernet, og består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Det er egne opptak til innsatsstyrken, blant annet med fysiske tester. Tjeneste i innsatsstyrken er frivillig og man signerer en kontrakt dersom man blir tilbydd en slik etter opptak. Hvert distrikt har sin innsatsstyrke. Les mer om innsatsstyrkene her.

 3. I utgangspunktet bør det gå helt fint. Mange kombinerer student-livet med for eksempel å være med i innsatsstyrken. Dersom det likevel viser seg vanskelig å være med på en øvelse, så kan man søke om utsettelse. Dersom du søker utsettelse fra en øvelse, så er det viktig at du uansett svarer på innkallingen. Les også nøye følgeskrivet som sendes med innkallingen. 

  Les mer om det her.

Tips, myter og fakta om Forsvaret

Her har vi samlet tips, myter og fakta om hverdagen i Forsvaret.

Pil til høyre
Bildet er tatt under Forsvarets opptak og seleksjon (FOS).

HVERDAGSLIV OG ØKONOMI

Områdesoldater fra HV-16 gjennomførte et skarpt ildoverfall under øvelse Njård 2018.
 1. Under HV-øvelser, kurs og ekstraordinær tjeneste får du økonomisk tillegg eller godtgjørelse etter grad. Du kan også søke om økonomisk støtte om du kommer i en urimelig økonomisk situasjon på grunn av tjenesten, samt at du kan søke støtte til barnepass og andre forhold. Innsatsstyrken har egne tillegg i sin tjeneste. 

  Les mer om det her.

 2. Du får i utgangspunktet ikke utbetalt noe ekstra for å dekke lån eller husleie. Under HV-øvelser, kurs og ekstraordinær tjeneste får du økonomisk tillegg eller godtgjørelse etter grad. Du kan søke om økonomisk støtte om du kommer i en urimelig økonomisk situasjon på grunn av tjenesten, samt at du kan søke støtte til barnepass og andre forhold.

  Les mer om det her.

 3. Er du midlertidig bosatt i utlandet, seiler i utenriksfart og/eller har ditt faste arbeidssted utenfor Norden, så får du fritak fra tjeneste. Verneplikten opphører når den vernepliktige bosetter seg fast utenfor Norden.

 4. Det kan være vanskelig å måtte forlate de hjemme og omstille seg til flere dager i felt, hvor du kanskje må bo i telt sammen med andre du muligens ikke kjenner. Ofte er motivasjonen lav når innkallingen kommer, men erfaringsmessig synes mange det er greit å være inne på øvelse når de først er i gang. Det beste rådet er ofte å gjøre best mulig ut av situasjonen når du likevel må inn. Husk at HV også har leger og prester som kan brukes dersom man trenger noen å prate med.

HELSE OG FYSISKE KRAV

Kvinne måler blodtrykk hos lege
 1. HV-soldaten står ansvarlig for sin egen helse og det er i utgangspunktet ingen fysiske krav for HV-tjeneste. En undersøkelse viser at HV-soldaten er bedre enn sitt rykte når det kommer til fysisk form, noe som kanskje er bra da HV-soldatene gjerne gjenspeiler resten av samfunnet. 

  Les mer om undersøkelsen her.

  Merk at innsatsstyrkene har egne fysiske krav.

 2. Nei. De som er innsatsstyrken har fysiske krav. Dersom man blir syk eller av andre årsaker ikke klarer å gjennomføre tjeneste i HV, så må det sendes en søknad om fritak med en utfyllende lege-erklæring til distriktet. 

 3. Det må nesten vurderes fra gang til gang. I utgangspunktet bør det ikke være noe problem å møte på trening eller øvelse når man er gravid. Men graviditet gir rett til utsettelse fra øvelse.

KURS OG UTDANNING

Taktisk offiserskurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås.
 1. Ja. Heimevernet tilbyr en rekke kurs, som også gjør at du kan få høyere grad og mer i godtgjørelse i tjenesten. Det hele starter med grunnleggende lagførerkurs.

  Se mer på kurs-siden.

 2. I utgangspunktet kvalifiserer ikke kurs i HV for en fast jobb i Forsvaret, men det teller heller ikke negativt. Dersom Forsvaret mener du har en sivil og militær kompetanse som de har bruk for, så kan du selvsagt søke militære stillinger du er kvalifisert for. Det er også mange sivile jobber å søke i Forsvaret. Og er du motivert, så kan du jo søke utdanning i Forsvaret, som for eksempel befalsskole.

  Her finner du oversikt over ledige jobber i Forsvaret

  Her finner du oversikt over utdanning i Forsvaret

Er du av de som gir på litt ekstra og gjerne har mer å gå på?

Da bør du søke om opptak i en av Heimevernets innsatsstyrker.

Pil til høyre
Innsatstyrke Bjørn West på oppdragsløysing under øvelse Bjørgvin.

//

Bjørn West on a mission during the practise called Bjørgvin.

FØRSTEGANGSTJENESTEN OG HV

20190819SS_innrykk20.t5d5a9eb6.m800.xnZpSExgE
 1. Heimevernet tilstreber at man får bruke både sin militære og sivile kompetanse når man blir innkalt til HV-tjeneste. Men det er ikke gitt at du får samme stilling som i førstegangstjenesten.

 2. Heimevernet er lokalt oppsatt. Det vil si at du skal gjennomføre tjenesten din i HV i nærheten av der du bor. Dersom du var i førstegangstjeneste med noen fra samme kommune som deg selv, så er det ikke usannsynlig at man vil møte hverandre igjen på HV-øvelse.

 3. Det finnes en vei inn i Heimevernet dersom du ikke har førstegangstjeneste. Da må du først bli frivillig i Norges lotteforbund. Gjennom dem kan man ta kurs som kan være en vei inn i HV, dersom du ønsker det. 

 4. Dersom du har befalsskole eller offisersutdanning tar du med deg inn i HV graden du hadde da du var ansatt i Forsvaret. Alle som kun har førstegangstjeneste starter i HV som menig, med unntak om du har lagførerkurs eller lignende. Da kan en spesialistgrad være aktuelt. Når du er inne i HV kan du ta ulike kurs for å gå opp i grad.

  Les mer om det her.

FRITAK

Soldater fra innsatsstyrke Polar Bear VI står oppstilt under sjefsskiftet i Oslofjord heimevernsdistrikt 01.
 1. Det finnes muligheter til å søke om fritak fra HV-tjeneste. Man kan også søke utsettelse av øvelser. Dersom du søker utsettelse fra en øvelse, så er det viktig at du uansett svarer på innkallingen. Les også nøye følgeskrivet som sendes med innkallingen. 

  Mer om det her.

 2. Personer som dekker en samfunnskritisk funksjon kan få fritak fra oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig. ​​​Fritaksordningen gjelder bare for arbeidsgiver med tilsatte som dekker en samfunnskritisk funksjon, har fullført førstegangstjenesten og har fått et disponeringskort eller en innkalling til Forsvaret. Alle tre kriteriene må være oppfylt for at fritaksordningen skal være aktuell.

  Les mer om det her.

Fortsatt ikke fått svar på ditt spørsmål?

Send oss spørsmålet ditt på e-postadressen: hv.kommunikasjon@mil.no