Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.

Søk utsettelse

Du skal sende alle søknader om utsettelse av årlig trening og øvelser til din områdesjef.

Du velger selv hvordan du kontakter områdesjefen din i saker som gjelder utsettelse og fritak, samt andre personellsaker. Du rådes likevel til å sende slik informasjon som brev i posten til områdesjefen.

Hvis du får avslag på søknad om utsettelse kan du klage. Dette skal du gjøre til din områdesjef. Hvis han eller hun opprettholder vedtaket, sendes saken til distriktet for vurdering.

Dersom du ikke har mottatt svar på din søknad, skal du likevel møte til innkalt aktivitet.

Skal du søke utsettelse på nytilføring, første gang du møter i HV, må søknad sendes Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Se mer om utsettelse av nytilføring her

Retningslinjer ved utsettelsessøknader

 1. Arbeid gir i utgangspunktet ikke rett til utsettelse av pliktig heimevernstjeneste. Det er den vernepliktige selv som må søke om utsettelse. Søknader sendt fra arbeidsgiver blir ikke behandlet. 

  Arbeidsmiljøloven (AML) § 12-12 som omhandler permisjon sier blant annet følgende: «Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.» Ifølge AML § 15-10 kan ikke arbeidstaker sies opp på grunn av permisjon etter § 12-12. Derfor må arbeidsgiver legge forholdene til rette slik at pliktig tjeneste kan utføres.

  Utsettelse med bakgrunn i arbeidsforhold kan med hjemmel i vernepliktsforskriften kapittel 10, §55 gis når det dokumenteres at «en virksomhet blir påført vesentlig økonomisk tap, at hele eller deler av virksomheten må nedlegges, eller at livsviktige funksjoner stopper opp». Hvis en vesentlig del av vernepliktige i samme bedrift er innkalt til tjeneste, kan det gis utsettelse til enkelte av de vernepliktige.​

 2. Vernepliktige har krav på utsettelse av heimevernstjenesten ved lovfestet foreldrepermisjon. Dersom foreldrepermisjonen bare varer under deler av øvelsen, har du kun krav på permisjon i dette tidsrommet og kan ikke påregne utsettelse fra hele øvelsen. Dokumentasjon fra NAV må legges ved søknaden.

 3. ​Fødselstermin er ikke utsettelsesgrunn for far, medmor eller medfar med mindre fødselen har skjedd, og du har lovfestet permisjon, eller at det oppstår komplikasjoner. Det er ikke god nok grunn at terminen er satt til en av dagene i eller nært forestående til HV-treningen. Heimevernet skal likevel vise fleksibilitet. Om fødselen skjer eller starter under tjeneste, gis det permisjon umiddelbart, og Heimevernet skal være behjelpelig med transport. Det må også legges til rette for at man kan nås per telefon hele døgnet. 

 4. Gravide skal gis utsettelse på medisinsk grunnlag.

 5. ​Kun den ene ektefelle eller samboer skal styrkedisponeres og trenes. Den andre skal gis utsettelse. Med omsorgsansvar menes omsorg for barn til fylte 16 år og omsorg for langvarig syke, funksjonshemmede og eldre personer som trenger pleie. Jfr. BUV del III kapittel VIII pkt 13. Dette må dokumenteres.

 6. ​I henhold til «Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge» (BUV) del III kap 1 vedlegg B punkt 10.2, innvilges utsettelse for personell som har eneomsorg for barn under 16 år såfremt:


  • Avdelingen ikke kan tilby fleksible permisjonsordninger som medfører at barnets omsorgsbehov ivaretas under tjenesten på tilnærmet måte som ellers.

  • Det ikke kan skaffes barnepasser som kan ivareta den vernepliktiges omsorgsansvar. 


  Dette gjelder også dersom den vernepliktige har midlertidig eneomsorg fordi den andre omsorgspersonen ikke kan passe barnet (til fylte 16 år) på grunn av egen arbeidssituasjon, studier eller sykdom. Her forutsettes imidlertid tungtveiende grunner.

  Ved innleie av barnepasser kan det søkes om dekning av de ekstra kostnadene. Se søknadsskjema for særskilt økonomisk.​

  Lenke til søknadsskjema for særskilt økonomisk hjelp finner du her.

 7. I henhold til «Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge» (BUV) del III kapittel 1 vedlegg B punkt 12, innvilges utsettelse, under forutsetning av at blant annet følgende kan dokumenteres: 


  • At avløser ikke kan skaffes.
  • At dyrene må selges eller slaktes dersom utsettelse ikke gis.


  Dokumentasjon på dette skal være kommunens landbrukskontor og ikke det lokale avløserlaget. Det er ikke krav om at avløser må være kommunalt ansatt. Familiemedlemmer over 16 år godkjennes som vikar/avløser. Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for vikarkostnader. Se ordningen for næringsbidrag.

  Lenke til søknadsskjema for særskilt økonomisk hjelp finner du på denne siden.

 8. ​Opplæring/kurs i forbindelse med arbeid hjemler ikke utsettelse. Jfr. BUV del III kapittel IV vedlegg E pkt 6c.

  Årlig trening vil i utgangspunktet ikke gi utsettelse.

  Der det er krav om obligatoriske forelesninger, er innkalling til militærtjeneste en gyldig grunn for fravær fra studier, og utsettelse gis ikke.​

  HV-tjeneste må ikke påføre studenter urimelige belastninger slik at studier kan bli utsatt ett år, eller at studenten ikke kan ta eksamen. Ved utsettelsessøknad må det tas hensyn til studiets oppbygning:

  • eksamensperioder
  • ukessamlinger, som er vanlig i masterstudier
  • siste semester i masterstudiet
  • prosjekter og obligatoriske innleveringer med knappe tidsfrister

  Det skal dokumenteres og attesteres ved undervisningsplan/tidsplan for studiet om det kan få urimelige belastninger å gjennomføre HV-øvelsen. Fagplan er kun veiledende for studiet og er ikke gyldig dokumentasjon.

  De siste to ukene før eksamen bør være trenings-/øvelsesfri. Det gis utsettelse fra trening/øvelse i forbindelse med fagprøveavleggelser, perfeksjoneringskurs til fagprøveavleggelser og helt nødvendige fagkurs på fagopplæringssektoren.​​

 9. ​Hvis du er bosatt utenfor distriktet du er tilført, kan du bli overført til HV-distriktet hvor du bor. I enkelte tilfeller hvor din områdesjef har spesielt behov for din kompetanse, eller hvis du har flyttet på grunn av studier, og har som hensikt å flytte tilbake til distriktet, kan det hende at man likevel velger å beholde deg. Hvis du ønsker overføring til annet HV-distrikt, leverer du dokumentasjon på bostedsadresse til din områdesjef.​

 10. ​​​Personell som blir syke like før tjeneste, skal møte ved sin militære avdeling og eventuelt medbringe legeerklæring fra sivil lege. Militærlege på øvelsen vil ta standpunkt til om du kan gjennomføre aktiviteten. Dersom personellet ikke kan møte som ovenfor, skal det i legeerklæringen fra den sivile lege uttrykkelig være fastslått at reisen til tjenestestedet vil medføre fare for helbred eller forverring av sykdommen. Jfr. FSAN P-6-1 Hæren UD 12-1 pkt 101.

  Uteblivelse på grunn av sykdom eller skade med godkjent legeerklæring, plikter personellet å ta igjen jf. forsvarsloven § 26 Tilleggstjeneste.

  Dette gjelder også dersom du får utsettelse fra tjenesten. I vernepliktsforskriften § 41 pålegg om å ta igjen årlig heimevernstjeneste står det: Tjenestepliktige som forsømmer tjenesten, som har fravær som beskrevet i forsvarsloven § 26, eller som har fått utsatt tjenesten, kan bli pålagt å ta igjen tjenesten. I loven står det også at: Tjenestepliktige som har vært fraværende uten gyldig grunn, kan bli pålagt å ta igjen forsømt tjeneste.

  Hvis du har en helsemessig begrensning som kan få betydning for din tjenestedyktighet, kan du søke om å bli tjenesteudyktig. En utfyllende legeattest sendes din områdesjef som vil sørge for at saken blir behandlet i militær legenemnd. Normal saksbehandlingstid vil være inntil seks uker. Blir ikke saken behandlet i forkant av øvelse/kurs som du er innkalt til, skal du møte opp og eventuelt får vurdering fra militærlegen på stedet om du kan gjennomføre aktiviteten.

 11. ​Hvis du flytter utenlands for en begrenset periode, skal du søke om utenrikspermisjon til din områdesjef. Dokumentasjon på dette kan være arbeidskontrakt, bekreftelse fra universitet, kopi av visum, og så videre. Du må beskrive i søknaden din om du kan oppbevare våpenet forsvarlig mens du er utenlands, eller om dette bør leveres inn. For utenrikspermisjonens varighet vil du ikke bli innkalt til tjeneste.​