mi-operatør-video-2023_Thumbnail

MI-operatør

Kommer du lett i kontakt med mennesker? Klarer du å tilpasse deg ulike miljøer? Er du interessert i drivkraften i oss som mennesker?

Stillingstittel
MI-operatør
Ansettelse
Heltid
Startdato
1. aug 2024
Avdeling
Etterretningsbataljonen
Sted
Setermoen
Søknadsfrist
Utløpt

Menneskebasert innhenting er en måte å samle informasjon på som har lange tradisjoner innenfor etterretningsfaget. MI-operasjoner handler om å jobbe målrettet for å finne, vurdere og anvende menneskelige kilder i områder hvor militære operasjoner foregår eller er planlegges.

Denne typen operasjoner er avhengig av MI-operatørenes evne til å etablere og forvalte et kildenettverk. Som MI-operatør vil du derfor lære å tolke og forstå hva som påvirker andre mennesker og hvordan dette kan brukes for å bygge tillit og skape relasjoner

 1. Som MI-operatør vil du jobbe med å identifisere, vurdere og anvende menneskelige kilder for å hente inn informasjon. 

  En MI-operatør har en hverdag som er spennende, variert og utradisjonell. Som MI-operatør vil du oppleve å jobbe i begivenhetenes sentrum i ulike konfliktområder. Arbeidet er sensitivt og utenlandsopphold må påregnes. 

 2. Arbeidet som MI-operatør er sensitivt, og vi oppfordrer alle våre søkere til å utvise diskresjon rundt sin søknadsprosess.

  Som søker må du:

  • Ha fylt 25 år i løpet av ansettelsesåret
  • Fullført bachelor før ansettelse eller fullført førstegangstjeneste
  • Ha hatt førerkort klasse B i minst to år
  • Ha norsk statsborgerskap
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Ha meget gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
  • Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen
  • Karakter 5 på teoriprøvene fra sesjon (allment evnenivå)

  For å søke på stillingen som MI-operatør, må du laste opp følgende dokumenter i søknadsportalen: 

  • CV
  • Søknad*
  • Vitnemål
  • Eventuelle attester og/eller annen relevant dokumentasjon

  Søknaden skal bestå at to deler: en motivasjonsbeskrivelse der du forteller hvorfor du søker denne stillingen og hva (i dine øyne) som gjør deg egnet, og en selvbiografi som skal gi oss et inntrykk av hvem du er som person, og hvorfor du har blitt den du har blitt. Vi ønsker kort og greit å bli bedre kjent med en potensiell fremtidig kollega.

  • Motivasjonsbeskrivelse: maks 1 side, skrives på engelsk 
  • Selvbiografi: 1–4 sider, skrives på norsk

  Kandidater uten fullført førstegangstjeneste er også søknadsberettiget, dersom de har en fullført bachelor grad før 1. august ansettelsesåret.

  Jobben som MI-operatør utføres ofte på tvers av ulike miljøer, og avdelingen er avhengig av bredde og mangfold blant operatørene for å ivareta sin fleksibilitet og tilpasningsevne. Vi ønsker derfor både menn og kvinner, av ulik alder og med ulik kulturbakgrunn velkommen som søkere.

 3. Sosiale, mentale og intellektuelle evner er sentrale i en jobb som vil kreve mye av deg men også gi svært mye tilbake, både faglig og kollegialt. Du trenger ikke være noe supermenneske for å jobbe hos oss men du bør være over snittet smart og elastisk, enten du sitter på skolebenken eller er rundt lunsjbordet. Sist, men ikke minst, må du være mer glad i utvikling enn trygghet.

 4. Som MI-operatør i EBN vil du være en del av et unikt kollegialt miljø med genuin interesse for HUMINT. Du kan forvente jevn flyt av faglige utfordringer og problemstillinger, og du må like å jobbe tett på kollegene dine. Vi er en liten avdeling der det forventes at alle er med på å dra lasset, både faglig og sosialt.

 5. I Etterretningsbataljonen får du jobbe med oppdrag og problemstillinger som griper inn i globale konfliktsituasjoner og norske sikkerhetsbehov. Hos oss jobber det både høyt utdannede akademikere og folk med tung militærfaglig kompetanse og erfaring. Vi har ansatte med bakgrunn fra blant annet ingeniørfag, økonomi, jus, statsvitenskap, medievitenskap, pedagogikk og psykologi.

  Arbeidsted:

  Grunnutdanningen skjer primært i Oslo-området, med enkelte bolker på ulike lokasjoner i Nord-Norge. Etter fullført utdanning vil du ha Setermoen som hovedbase, men mye arbeid vil foregå andre steder, som oftest i sentrale østlandsområder. Svært mange av våre ansatte er bosatt i Sør-Norge og pendler til Setermoen de ukene arbeidet foregår der. Forsvarets pendlerordninger dekker både reisekostnader og bolig. Vi er en del av Hæren, som er Forsvarets styrker på bakker.

  Lønn og arbeidstid:

  Du vil få en grunnlønn basert på ditt utdanningsnivå og din arbeidserfaring i tråd med Hærens lønnspolicy. En mastergrad gir deg som minimum lønnstrinn 55 (509 500 kr), mens en bachelorgrad eller et fagbrev gir minimum lønnstrinn 45 (435 600 kr). I tillegg til grunnlønn kommer variable tillegg som vil utgjøre en betydelig andel av din totale lønn. Gjennom overtidsarbeid og øvingsaktivitet vil du opparbeide deg et stort antall avspaseringstimer som gir mulighet til ekstra lange ferier og friperioder. Normalt har derfor våre ansatte én uke vinterfri, to uker påskefri, 5–6 uker sommerferie, én uke høstfri og to uker julefri.

  I kursperioden fra august til desember vil du som elev under utdanning kun motta grunnlønn. 

Kontakt
Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen?
 1. Tidsplan for seleksjonsprosessen 2024. (NB: endringer kan forekomme).

  • Søknadsfrist 8.januar
  • Teoretiske tester: Uke 6
  • Intervju: Uke 9 og 10 (en dag i Oslo)
  • Praktisk seleksjon: ca. 4 døgn innenfor tidsrommet 13. – 23. april (Uke 16/17)
  • Fysiske tester: gjennomføres som del av praktisk seleksjon
  • Kunngjøring av resultat: Senest 6.mai
  • Akseptfrist: 15. mai
  • Oppstart utdanning: ca 1.aug

  Ofte kommer første dag på jobb hos Etterretningsbataljonen før det har gått 3 måneder på en oppsigelsestid. Vi anbefaler deg derfor å ha en åpen dialog med arbeidsgiver om at du er i en seleksjonsprosess, og at du eventuelt forhører deg om muligheten for å korte ned oppsigelsestiden.

  NB: Har du ikke vært på sesjon, vil du bli kalt inn til dette tidlig i seleksjonsperioden (én dag).

 2. Kvalifiserte kandidater vil i mai 2024 få tilbud om plass ved Etterretningsbataljonens grunnutdanning i menneskebasert innhenting, med oppstart 1. august 2024. Grunnutdanningen varer frem til nyttår og går deretter over i en fase med videreutdanning som varer frem til august 2025. Utdanningen skjer dels på Setermoen og dels på lokasjoner i Sør-Norge, primært i Oslo-området. Fram til august 2025 når fast ansettelse tilbys, er man elev under utdanning og midlertidig ansatt i Etterretningsbataljonen.

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

Jakter informasjonen som kun finnes i hodet til folk

Les om hvordan MI-operatør "Jonas" jobber for å forutse motpartens neste trekk. Det kan skille suksess fra fiasko. Eller liv fra død.

Pil til høyre
Illustrasjonsbilde av Etterettnings bataljonen til ny rekrutterings film.