ebn_mi_toppbilde

Jobb i Etterretnings­bataljonen

Har du lyst å bidra til at sivile og militære ledere kan fatte best mulige beslutninger for landet vårt?

For å kunne planlegge og gjennomføre militære operasjoner som bidrar til å trygge Norge, er Forsvaret avhengig av sannferdig og relevant informasjon. Det er alltid nyttig å vite hva en motstander planlegger å gjøre, men det kan også være verdifullt å vite hvor lokalbefolkningen samler seg for å se fotball på TV. Bredden i hvor og hvordan vi jobber, er stor.

Etterretningsbataljonen (EBN) samler inn etterspurt informasjon gjennom blant annet visuell overvåkning, bildeanalyse, avlytting av radiosamband, eller ved å snakke med mennesker. Informasjonen blir så analysert og bearbeidet til det vi kaller etterretninger - som litt banalt kan beskrives som spådommer om fremtiden forankret i solide fakta og observasjoner fra nåtiden. Innsatsen vår bidrar til at militære og sivile ledere får hjelp til å fatte best mulige beslutninger for landet vårt.

«Vi tilbyr en tjeneste med et sentralt samfunnsoppdrag i en avdeling med svært godt arbeidsmiljø og fantastiske mennesker.»

Sjef Etterretningsbataljonen

Operatører og analytikere

De fleste ansatte i Etterretningsbataljonen jobber enten som operatør eller som analytiker. Forenklet kan man si at operatørene samler inn informasjon, mens analytikerne systematiserer informasjonen og omdanner den til etterretninger. Hovedkvarteret vårt er på Setermoen i indre Troms og vi er en del av Hæren.

Kontakt
Ønsker du å kontakte Etterretningsbataljonen?

Stillinger med søknadsfrist i 2024

Menneskebasert innhenting (MI/HUMINT) handler om å få tilgang til kritisk informasjon gjennom relasjoner med mennesker. Denne typen innhenting har en lang historie og tradisjon innen etterretning. EBN ser nå etter nye kandidater til flere ulike stillinger innenfor dette unike og krevende fagfeltet.

MI-operatør

MI-operatører finner, vurderer og anvender menneskelige kilder for å få tilgang på kritisk informasjon.

Pil til høyre
Illustrasjonsbilde av Etterettnings bataljonen til ny rekrutterings film.

MI-analytiker

MI-analytikere bearbeider og analyserer informasjon fra menneskelige kilder og er en kritisk komponent i gjennomføringen av etterretningsoperasjoner.

Pil til høyre
Bilde-1

ODS-operatør

ODS-operatører jobber med å tilrettelegge og optimalisere etterretningsoperasjoner hvor informasjon hentes inn fra menneskelige kilder.

Pil til høyre
ods_operator

Etterretnings­analytiker

Etterretningsanalytikere jobber systematisk med informasjon, utvikler kunnskap og setter hendelser inn i en større kontekst.

Pil til høyre
Lendevurdering

EK-operatør

En elektronisk krigføringsoperatør skaffer informasjon om fienden gjennom å avdekke, avlytte og lokalisere fiendtlig radiostasjoner i et moderne stridsmiljø.

Pil til høyre
EKKP1

Feltoperatør

En feltoperatør jobber med å innhente informasjon for beslutningstakere. Oppdragene løses i små patruljer ofte langt unna andre egne avdelinger, hvor man må klare seg alene og uten støtte fra andre.

Pil til høyre
Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i den norske Hæren trener under NATO oppdraget enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen / Field Operators from the Long-Range Reconnaissance Patrol LRRP) trains during NATO's enhanced Forward Presence (eFP) m

Støtteeskadronen

Støtteeskadronen støtter Etterretningsbataljonen med viktige tjenester, og tar inn personell til førstegangstjeneste.

Pil til høyre
signal-2021-02-17-192621

Hør podkast om Etterretningsbataljonen

I sesong 3 av «Våre historier» deler avdelingen noen av sine historier fra felt

Pil til høyre
PLATE 07_MASTER (0-00-04-15)
Søkbare førstegangstjenester
Skal du inn i førstegangstjenesten? Etterretningsbataljonen tilbyr flere muligheter for deg som ønsker en spennende og utfordrende førstegangstjeneste.

Mer om Etterretningsbataljonen (EBN)

Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling med kort responstid, og har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, indre Troms. Hovedvekten av de ansatte er vervet personell med akademisk bakgrunn og noen års arbeidserfaring. EBN er en avdeling som kontinuerlig utvikler seg for å kunne imøtekomme et bredt spekter av nasjonale og internasjonale sikkerhetsbehov. Dette åpner for mange spennende og interessante karrieremuligheter både i Norge og utlandet, militært såvel som sivilt. Både som operatør eller analytiker i EBN vil du være en del av et unikt kollegialt miljø med sterkt samhold og genuin interesse for etterretningsfaget.

Etterretningsbataljonen ønsker søkere med variert utdanning, bakgrunn og erfaring. Vi mener at mangfoldet blant våre ansatte styrker både arbeidsmiljøet og kvaliteten på produktene våre. Utover personlige egenskaper og erfaringer, stiller de fleste stillinger i EBN også krav til et visst nivå av fysisk og psykisk robusthet.

Du kan lese mer om opptakskrav og seleksjonsprosess i listen under.

Ofte stilte spørsmål

 1. Søknad leveres elektronisk på www.forsvaret.no/etterretning. I søknadsportalen vil vi be om CV, selvbiografi, søknadstekst (motivasjon), egenerklæring om helse, vitnemål for utdanning(er) og attester fra yrkespraksis.

 2. Søknadsfrist for MI-operatør, MI-analytiker og ODS-operatør er 23. januar 2022.

  Søknadsfrist for elektronisk krigføring, feltoperatør og etterretningsanalytiker er 15. april 2022.

 3. Det gjennomføres enkelte informasjonsmøter internt i Forsvaret, og i økende grad også på arbeids,- og utdanningsmesser ved universiteter og høgskoler. Det som presenteres på disse infomøtene gjenspeiles i informasjonen på våre hjemmesider. Vi er utover dette tilgjengelig for å svare på spesifikke spørsmål.

  Ønsker du å invitere Etterretningsbataljonen til en utdanningsmesse eller lignende?  

  Send en e-post fpvs.kontakt@mil.no og merk emnefeltet med: «Invitasjon til Etterretningsbataljonen til deltakelse på …»

 4. Vi anbefaler at du søker det året du har anledning til å begynne i jobb. Dersom du ønsker å utsette det i et år, vil du i praksis måtte takke nei til vårt jobbtilbud og søke på nytt året etter. Søker du året etter, vil vi kalle deg inn til et jobbintervju. Deretter vil dine resultater fra året før bli vurdert opp mot avdelingens behov og de andre søkerne. Du vil ikke trenge å gå seleksjonen på nytt.

  Kort oppsummert, du kan selvfølgelig velge å ikke starte søknadsåret, men vi kan ikke garantere deg nytt jobbtilbud året etter.

 5. Vi sender ut jobbtilbud i god tid før 1. mai, for oppstart 1. august samme år. De som får jobbtilbud vil bli tilsatt i en midlertidig stilling det første året. Årsaken er at vi benytter oss av statlig prøvetid de første 6 månedene. Vi anbefaler derfor å ta permisjon det første året dersom man har en fast stilling.

 6. Det er forskjellige seleksjonsprosesser til de forskjellige linjene. 

  Etterretningsanalytiker og menneskebasert innhenting har teoretiske prøver en dag i Oslo i januar/februar. Menneskebasert innhenting har intervju en dag i februar eller mars. Seleksjonen vil normalt bli gjennomført fra onsdag kveld til søndag formiddag en helg i mars eller april. 

  Seleksjon til elektronisk krigføring normalt i mai og til feltoperatør i juni.

 7. Det er ingen øvre aldersgrense for stillinger innen etterretningsanalyse og menneskebasert innhenting, og høy alder er som utgangspunkt ikke diskvalifiserende. Spesielt innenfor menneskebasert innhenting er mental modenhet en sentral og positiv faktor, samtidig opplever vi tidvis at søkere eldre enn 40 år kan ha utfordringer med å bestå helsekrav og/eller fysiske krav.

  Feltoperatør og EK-operatør har øvre aldersgrense på 32 år.

 8. Selv om du ikke har vært i førstegangstjeneste kan du likevel søke stillinger innen etterretningsanalyse og menneskebasert innhenting. Har du ikke vært på sesjon vil du bli kalt inn til dette som en del av seleksjonsprosessen.  

Forberedelser og bakgrunn

 1. Etter innledende søknadsbehandling, hvor alt av papirer gjennomgås og vurderes, kalles aktuelle kandidater inn til teoretiske tester. Derfra sendes et antall kandidater videre til intervju, og deretter et mindre antall videre til praktisk seleksjon. Det viktigste fra testene og utover er at du ærlig viser frem hvem du er som person og hvilke egenskaper du besitter, slik at vi får et best mulig grunnlag for å kunne vurdere hvor egnet du er for jobben du har søkt. Det er ingen fasit på forberedelse men generelt vil de fleste være tjent med å bli litt bedre kjent med seg selv, f.eks gjennom å søke nye utfordringer, ny utvikling eller ny kunnskap. I tillegg må du sørge for at du tilfredsstiller medisinske og fysiske krav.

 2. Informasjonen finner du her.

 3. Vi har personell med en rekke ulike typer utdanninger og bakgrunner hos oss. Vi mener at dette bidrar til å styrke etterretteligheten i arbeidet vårt. Det vil naturlig nok være opp til deg hvordan du vil nyttiggjøre din kunnskap og erfaring i jobben.

Innhold i tjenesten

 1. Fast arbeidssted er Setermoen. I tillegg har de fleste stillingene trening og øvingsaktivitet andre steder i landet.

 2. Alle stillinger hos oss har en egen utdanning som gjennomføres hos avdeling i din første periode som ansatt hos oss. Utdanningsperioden varierer fra 5–12 måneder, avhengig av stilling og tidligere yrkeserfaring.

 3. Som vernepliktig feltoperatør vil du følge tradisjonell førstegangstjeneste hva gjelder permisjoner, fritid og lønn. Du står fritt til å ha daglig kommunikasjon til dem hjemme, foruten de dagene du er ute på øvelse i felt.

 4. Mange som jobber hos oss har samboer eller er gift, med og uten barn. Disse kombinerer sine familieforpliktelser med jobben uavhengig av kjønn. Likevel må det nevnes at det blir noe fravær hjemmefra i utdanning og trening.

   

  Det må likevel nevnes at fravær hjemmefra må påregnes i forbindelse med utdanning og trening. I tillegg må du være forberedt på 3–6 måneders deployeringer til utlandet, dog med friperioder hvor evt hjemreise betales av arbeidsgiver.

  Hvorvidt dette er forenlig med et familieliv, kommer an på egne og familiens forventninger og behov for din tilstedeværelse. Vi anbefaler uansett å gjøre en tydelig avklaring rundt denne problematikken før du takker ja til et eventuelt jobbtilbud.

 5. Det er ingen plikttjeneste hos oss. Vi ønsker at våre ansatte jobber her så lenge de selv ønsker det. Vår målsetning er at våre ansatte trives med jobben og ønsker å jobbe med fagfeltet i lang tid, siden det tar tid å bli god i etterretningsfaget.

Helse

 1. Det kommer an på hva som er tilfellet. Dersom du lurer på om dine helseplager vil påvirke din medisinske skikkethet for tjeneste, anbefaler vi at du tar kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De kan kontaktes via FPVS sin e-postadresse fpvs.kontakt@mil.no. Dersom dine helseplager gjør at du ikke består den medisinske seleksjonen, vil det være diskvalifiserende for en eventuell søknad til Etterretningsbataljonen.

 2. Oversikt over helseprofil fås ved å henvende seg til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) på fpvs.kontakt@mil.no. Dersom du trenger å oppdatere helseprofilen, må du gjøre dette ved å henvende deg til en lege. Veiledning på hvordan du går frem for å oppdatere helseprofilen din får du av FPVS på nevnte e-postadresse.