Soldater fra Heimevernets Innsatsstyrke Derby er markører under øvelse Oslofjord

Etterbetaling av feriepenger

Forsvaret etterbetaler feriepenger til soldater som har tjenestegjort i Heimevernets innsatsstyrke og områdesjefer i Heimevernet.

Feriepenger på omforent tillegg

Øvelse Bjørgvin i HV-09. 1600 soldater var kalt inn til øvelsen. Innsatsstyrke Bjørn West løste flere forskjellige oppgaver under øvelsen. / Exercise Bjørgvin in HV-09. 1600 soldiers were called for the exercise. QRF Bjørn West solved several different tasks during the exercise.

Forsvarsstaben har besluttet å utbetale feriepenger på omforent tillegg for dager ut over tjenesteplikten, til innsatsstyrkesoldater og områdesjefer i Heimevernet.

 1. Omforent tillegg ble innført 1. mai 2013. Alle innsatsstyrkesoldater og områdesjefer, som har mottatt omforent tillegg for dager ut over tjenesteplikten, får feriepenger inkludert forsinkelsesrenter, med virkning fra denne datoen.

 2. Forsvaret jobber med å gjøre nødvendige beregninger og saksbehandling. Du trenger ikke ta kontakt med Forsvaret for å motta etterbetaling.

  Du kan forvente utbetaling i perioden mellom 12. september og 12. desember 2023.

  Feriepenger for omforent tillegg utbetalt i 2023 blir utbetalt i 2024.

Feriepenger 2020

HVNETT_ISTY_HERON-5558

Forsvaret utbetaler feriepenger for aktivitet i 2020 til områdesjefer i HV og soldater som har tjenestegjort i HVs innsatsstyrker i 2020.

Feriepengene er beregnet til 10,2 % av grunnlaget og blir utbetalt på juni lønn.

 1. Godtgjørelser som inngår i beregningsgrunnlaget:

  • Innsatstillegget
  • Godtgjørelse i henhold til grad (OR/OF) knyttet til innsatstillegget, utover tjenestepliktige dager. De lovpålagte tjenestepliktige dagene for Heimevernet er; inntil 6 dager for soldater med menig grad og 9 dager for offiser, befal og spesialist
  • Risikotillegg knyttet til tjeneste i innsatsstyrken

  Alle som har rett på feriepenger, vil motta skriv fra Forsvaret i digital postkasse. Skrivet inneholder  oversikt over beregningsgrunnlaget.

  Beregnet feriepenger blir utbetalt på godtgjørelsesslippen på art 3820 – Feriep opptj 20 i-styrke.

 2. Godtgjørelser som inngår i beregningsgrunnlaget:

  • Fast månedlig godtgjørelse
  • Variabel godtgjørelse for arbeid som ikke er godtgjort i den faste godtgjørelsen, utover tjenestepliktige dager. De lovpålagte tjenestepliktige dagene for Heimevernet er inntil 9 dager for offiser, befal og spesialist

  Alle som har rett på feriepenger, vil motta skriv fra Forsvaret i digital postkasse. Skrivet inneholder  oversikt over beregningsgrunnlaget.

  Beregnet feriepenger blir utbetalt på lønnsslippen på art 3830 – Feriep opptj 20 områdesj.

Personell i HVs innsatsstyrke 2016–2019

Innsatsstyrke Osprey fra HV-08 har kurs i militære operasjoner i urbant terreng (MOUT) på gamle Kverneland.

Forsvaret utbetalar feriepengar og forseinkingsrente til soldatar som har tenestegjort i HVs innsatsstyrkar i perioden 2016–2019. Feriepengane er 10,2 % av innsatstillegget og godtgjersle i høve til grad.

Det er reikna forseinkingsrente frå 12. juni året feriepengane skulle ha vore utbetalt og fram til faktisk utbetalingsdato. Feriepengar er skattepliktig inntekt.

Godtgjersler som ikkje inngår i berekninga i høve til ferielova:

 • Tenestetillegg til personell med meinig grad (og tidlegare grad som korporal
 • Forsørger- og bostønad
 • Utbetalt signerings- og sluttbonus
 • Godtgjersle utbetalt for dagar med tenesteplikt (6 dagar per år for meinige/leiande meinige og 9 dagar per år for spesialist/befal/offiser)
 1. Personell i innsatsstyrken som er omfatta av dette, har fått tilsendt eit skriv frå Forsvaret.

  Dersom du ikkje har fått skrivet, men har tenestegjort i HVs innsatsstyrkar utover tenesteplikta i perioden 2016–2019, ta kontakt på e-post kontakt@forsvaret.no.

Personell i HVs innsatsstyrke 2005-2015

Innsatsstyrke Bjørn West på øvelse Urban Attack i Bergen by. Soldater rykker frem mot fiendens base/leir.

Forsvaret utbetalte 12. januar 2021 feriepenger og forsinkelsesrenter til soldater som har tjenestegjort i HVs innsatsstyrke i perioden 2005–2015. Feriepengene svarer til 10,2 % av utbetalt innsatsstyrketillegg, godtgjørelse i henhold til grad og eventuelt risikotillegg.

Forsinkelsesrente beregnes fra den 12. juni i året feriepengene skulle vært utbetalt og frem til faktisk utbetalingsdato.

Godtgjørelser som ikke inngår i beregningen i henhold til ferieloven:

 • Tjenestetillegg til personell med menig grad (og tidligere grad som korporal)
 • Forsørger- og bostønad
 • Utbetalt signering- og sluttbonus
 • Godtgjørelse utbetalt for dager med tjenesteplikt (nå 6 dager per år for menige / ledende menige og 9 dager per år for spesialister/befal/offiserer)
 1. Feriepengene er skattepliktig inntekt i henhold til skatteloven § 5-10 første ledd a.

  Forsinkelsesrenten anses som avkastning av fordring og vil være skattepliktig inntekt i henhold til skatteloven § 5-20. Den som utbetaler forsinkelsesrenten, plikter ikke å trekke og innrapportere skatt. Det betyr at du som får utbetalt forsinkelsesrenten, selv har ansvar for å beregne og innbetale tilstrekkelig skatt. Dersom dette ikke gjøres, vil det kunne medføre baksmell på skatten.

 2. Forsvaret har oversikt over alle som har rettmessig krav på utbetaling.

  Dersom du har rettslig krav på arv etter en innsatsstyrkesoldat eller er flyttet til utlandet, og ikke har fått utbetaling, ber vi deg ta kontakt med Forsvaret via kontaktskjema.

Områdesjefer i HV

Innsatsstyrke Bjørn West på øvelse Urban Attack i Bergen by. Heimevernsoldat i urbant område.

Forsvarsdepartementet besluttet å utbetale feriepenger og påløpte forsinkelsesrenter til områdesjefer i Heimevernet.

Personell som var områdesjefer i løpet av perioden 2005 til 2014, har allerede fått feriepenger utbetalt i henhold til den tids gjeldende praksis. Forsvaret har beregnet og utbetalt feriepenger 12. januar 2021, til de som var områdesjefer i perioden 2015 til og med 2019.

Feriepengene svarer til 10,2 % av utbetalt fast- og variabel godtgjørelse. Variabel godtgjørelse beregnes ut ifra dagsats i henhold til grad utover tjenesteplikt (per dags dato 9 dager per år).

Forsinkelsesrente beregnes fra den 12. juni i året feriepengene skulle vært utbetalt og frem til faktisk utbetalingsdato.

Godtgjørelser som ikke inngår i beregningen i henhold til ferieloven:

 • Godtgjørelse utbetalt for dager med tjenesteplikt (per dags dato 9 dager per år).
 • Administrasjonsgodtgjørelse
 1. Feriepengene er skattepliktig inntekt i henhold til skatteloven § 5-10 første ledd a.

  Forsinkelsesrenten anses som avkastning av fordring og vil være skattepliktig inntekt i henhold til skatteloven § 5-20. Den som utbetaler forsinkelsesrenten, plikter ikke å trekke og innrapportere skatt. Det betyr at du som får utbetalt forsinkelsesrenten, selv har ansvar for å beregne og innbetale tilstrekkelig skatt. Dersom dette ikke gjøres, vil det kunne medføre baksmell på skatten.

 2. Forsvaret har oversikt over alle som har rettmessig krav på utbetaling.

  Dersom du har rettslig krav på arv etter en områdesjef eller er flyttet til utlandet, og ikke har fått utbetaling, ber vi deg ta kontakt med Forsvaret via kontaktskjema.