Økonomi

Reservistar får økonomisk støtte under øvingar, kurs og ekstraordinær teneste.

Er eg reservist?
Du er reservist om du har ein funksjon i Forsvarets styrkestruktur ved krise og krig, men ikkje har di primære verksemd i Forsvaret i fredstid. Som reservist har du krav på økonomiske stønader anten om du blir kalla inn til repetisjonsteneste eller ein aktivitet i Heimevernet.

Som reservist har du krav på

 1. OR 1 ​Meinig/flysoldat tenestetillegg per dag: 221,– kr

  OR 1+ Ledande meinig / vingsoldat får i tillegg per dag: 31,– kr

  Kjem som «7700 HV/REP Tjenestetillegg» og «7723 Led menig/vingsold» på godtgjeringsslippen.

  Tillegg om du mistar lønn

  Du kan få eit skattepliktig kompensasjonstillegg på 619,50 kr per dag om du kan dokumentere at du mistar lønn frå arbeidsgivar, eiget føretak/firma eller eit offentleg kontor under øvinga. Du må ha ei stilling som svarar til minimum 20 prosent av full stilling. Det utbetalast òg for reisedagar til og frå tenesta. Tillegget blir òg gjeve til dei som tek imot arbeidsløysetrygd før dei møter til teneste. Er du i arbeid, bruk dette skjemaet:

  Orientering til arbeidsgiver, bokmål (pdf)

  Kjem som «7727 HV/REP Kompensasjonstill» på godtgjeringsslippen.

  Barnetillegg

  224,30 kr per dag for det første barnet, deretter 92,40 kr per dag for kvart barn om du har fleire. Tillegget er skattefritt.

  Kjem som «7709 HV Barnetill 1 barn/særk» for første barn og «7710 HV Barnetillegg Øvr barn» for fleire barn.

  Ektefelletillegg

  198,– kr per dag for deg som er gift eller sambuar m/felles barn. Tillegget er skattefritt.

  Kjem som «7708 HV Ektefelletillegg» på godtgjeringsslippen.

 2. Sats per dag:

  OR 2 Visekorporal, visespesialist, visekonstabel: 1407,– kr

  OR 3 Visekorporal 1. klasse, spesialist, ledende visekonstabel: 1438,– kr

  OR 4 Korporal, ledende spesialist, konstabel: 1486,– kr

  OR 4+ Korporal 1. klasse, seniorspesialist, ledende konstabel: 1577,– kr

  Kjem som «1005 Repøv. og HV-tjeneste» på godtgjeringsslippen. Er du tilsett i Forsvaret står satsen som «1014 Tilleggslønn HV REP».

 3. Sats per dag:

  OR 5 Sersjant, kvartermester: 1516,– kr
  *Tillegg 200,– kr

  OR 5+ Sersjant 1. klasse, vingsersjant, senior kvartermester: 1530,– kr
  *Tillegg 200,–

  OR 6 Oversersjant, skvadronmester: 1577,– kr
  *Tillegg 300,– kr

  OR 7 Stabssersjant, flotiljemester: 1647,– kr
  *Tillegg 400,– kr

  OR 8 Kommandersersjant, orlogsmester: 1959,– kr
  *Tillegg 500,– kr

  OR 9 Sersjantmajor, flaggmester: 2079,– kr
  *Tillegg 600,– kr

  *Kun for deg som ikkje er omfatta av hovedtariffavtalen i staten. Utbetalast kun på øving og årleg trening, IKKJE for administrative dagar, møte, kurs eller ekstraordinær teneste (§ 17).

  Kjem som «1005 Repøv. og HV-tjeneste» på godtgjeringsslippen din. Er du tilsett i Forsvaret står satsen som «1014 Tilleggslønn HV REP». Eventuelt tillegg kjem som «3105 Omforent till. HV/REP-øv».

 4. Sats per dag:

  OF 1 Fenrik: 1530,– kr
  *Tillegg 200,– kr

  OF 1+ Løytnant: 1577,– kr
  *Tillegg 300,– kr

  OF 2 Kaptein, kapteinløytnant: 1647,– kr
  *Tillegg 400,– kr

  OF 3 Major, orlogskaptein: 1959,– kr
  *Tillegg 500,– kr

  OF 4 Oberstløytnant, kommandørkaptein: 2079,– kr
  *Tillegg 600,– kr

  *Kun for deg som ikkje er omfatta av hovedtariffavtalen i staten. Utbetalast kun på øving og årleg trening, IKKJE for administrative dagar, møte, kurs eller ekstraordinær teneste (§ 17).

  Kjem som «1005 Repøv. og HV-tjeneste» på godtgjeringsslippen din. Er du tilsett i Forsvaret, områdesjef eller troppssjef i innsatsstyrkane i Heimevernet, står satsen som «1014 Tilleggslønn HV REP». Eventuelt tillegg kjem som «3105 Omforent till. HV/REP-øv».

 5. Ekstraordinær teneste (§ 17)

  SATS: 1644,50 kr per dag

  OMHANDLAR: Ekstraordinær teneste etter forsvarsloven § 17 som skarpe operasjonar, leiteaksjonar m.m. Satsen er lik for alt personell. Kjem i tillegg til tenestetillegg og godtgjersler.

  VILKÅR: Følgande tillegg forsvinn når du får tillegg for ekstraordinær teneste: innsatsstyrketillegg og tillegg for spesialistbefal/offiserar som ikkje er tilsette i staten. Tillegget er skattepliktig.

  Kjem som «7702 HV Ekstraordinær tjeneste» på godtgjeringsslippen.

  Godtgjersle ved kurs i Heimevernet

  SATS: 1616,50 kr per dag

  OMHANDLAR: Gjeld alle som deltek på kurs i Heimevernet, uavhengig av grad.

  VILKÅR: Godtgjersla er skattepliktig og utbetalast utan andre tillegg eller godtgjersler.

  Kjem som «7712 Kurstillegg (S)» på godtgjeringsslippen.

 6. Signeringsbonus

  SATS: 5000,– kr totalt

  OMHANDLAR: For å signere avtale med innsatsstyrke.

  VILKÅR: Bonusen er skattepliktig.

  Kjem som «3121 Startbonus HV innsatsst» på godtgjeringsslippen.

  Sluttbonus

  SATS: 31 000,– kr totalt

  OMHANDLAR: Avtaleperiode med innsatsstyrke på 3 år.

  VILKÅR: Bonusen er skattepliktig.

  Kjem som «3122 Sluttbonus HV innsatsst» på godtgjeringsslippen.

  Innsatstillegg

  SATS: 1190,– kr per dag

  OMHANDLAR: Gjeld berre personell med kontrakt i innsatsstyrkane. Kjem som tillegg frå og med dag 7 for meinige som OR 1 og OR 1+ og frå og med dag 10 for spesialistar/befal/offiserar.

  VILKÅR: Utbetalast for maksimalt 30 dagar per år. Du får ikkje innsatstillegg på nivåhevande kurs eller under ekstraordinær teneste (§ 17). Tillegget er skattepliktig.

  Kjem som «7705 Innsatstillegg Menig» eller «3120 Innsatstillegg Befal» på godtgjeringsslippen.

 7. Kompensasjon for administrative utgifter skal mellom anna dekkje elektronisk eller digitalt kommunikasjonsutstyr, kontormateriell eller bruk av heimekontor. Kompensasjonen er skattepliktig.

  Områdesjef i Heimevernet, troppssjef i innsatsstyrke eller distriktslotte

  Får høg sats på 1800,– kr.

  Kjem som «7790 – Adm kompensasjon HØY sats» på godtgjeringsslippen.

  Ungdomsleiar i heimevernsungdom

  Får lav sats på 470,– kr.

  Kjem som «7791 – Adm kompensasjon LAV sats» på godtgjeringsslippen.

 8. Berre for områdesjef og innsatsstyrke

  Forsvaret utbetalar feriepengar for aktivitet til områdesjefar i Heimevernet og soldatar som har tenestegjort i innsatsstyrkane.

  Feriepengane er berekna til 10,2 % av grunnlaget og blir utbetala på juni lønn.

  Berekningsgrunnlag innsatsstyrke

  • Innsatstillegget
  • Godtgjøresle etter grad (OR/OF) knytta til innsatstillegget, utover tenestepliktige dagar. Dei lovpålagde tenestepliktige dagane for Heimevernet er inntil 6 dager for soldater med meinig grad og 9 dagar for offiser, befal og spesialist
  • Risikotillegg knytt til teneste i innsatsstyrken

  Berekningsgrunnlag områdesjef

  • Fast månadleg godtgjersle
  • Variabel godtgjersle for arbeid som ikkje er dekt i den faste godtgjersla, utover tenestepliktige dagar. Dei lovpålagde tenestepliktige dagane for Heimevernet er inntil 6 dager for soldater med meinig grad og 9 dagar for offiser, befal og spesialist
 9. Kontaktskjema
  Om du må ettersende dokumentasjon angåande godtgjersle og tillegg, last det opp i kontaktskjema. Hugs å skriv frammøtedato for øvinga. Forventa saksbehandlingstid er 4–6 veker.
Orientering til arbeidsgivar
Skjema til deg som er i arbeid og er innkalla til teneste. Ekstra viktig om du ikkje får løn under tenesta.

Søk støtte

 1. Du kan få økomisk støtte om inntekta i husstanden i tenesteperioden er mindre enn dei faste bu- og levekostnader i same tidsrom. Minimumsbeløpet er på netto 500,– kr per dag.

  Du kan òg søke om stønad om du blir påført urimeleg ekstrakostnadar, t.d. kennel. Inntil 1900,– kr netto for kvar påbyrja veke kan dekkast.

  Krav til dokumentasjon er opplyst i søknadsskjema.

  Du kan søke om støtte om du kjem i ein urimeleg økonomisk situasjon på grunn av tenesta. Søknadsfrist er seinast 3 månader etter avslutta teneste.
 2. Du kan søke om økonomisk støtte dersom tenesta påfører din husstand ekstrautgifter til barnepass. I søknaden må du forklare, og dokumentere der det er mogleg, kva slags ekstrautgifter du får.

  • Alternativ 1: Du leiger ei barnevakt. Lønn til barnevakt kan bli dekt med 175,– kr per time eller 2000,– kr per døgn. Døgnsats blir normalt berre gitt når barnevakta aleine har ansvaret for barn i 11 timar eller meir per døgn.
  • Alternativ 2: Din ektefelle/sambuar kan ta permisjon utan lønn frå jobb for å passe barna. Du kan etter søknad få dekt inntektstapet.

  I tillegg kan du søke om støtte til reiseutgifter du eller barnepassar har i forbindelse med pass av barn under tenesta. Her dekkast normalt ein tur-retur.

  Du kan òg søke om støtte til ekstrautgifter til barnepass og andre forhold. Søknadsfrist er seinast 3 månader etter avslutta teneste.
 3. For deg som ikkje har vikar (nedlagt drift)

  Du som eig og driv eiga bedrift, aksjeselskap, andelslag eller tilsvarande kan søke om støtte. Støtta vurderast etter bedrifta sin økonomi. Du må ha hovudinntekt frå bedrifta. Bedrifta kan ikkje ha fleire enn 5 årsverk.

  For deg som vel å stille bedrifta i ro, kan det gis støtte til faste, laupande kostnader medan du er i Forsvarets teneste. Støtta delast på antall årsverk i bedrifta. Maksimalbeløpet er 2400,– kr per dag. Minimumsbeløpet er 600,– kr per dag. Krav til dokumentasjon er opplyst i søknadsskjema.

  For deg som leiger vikar

  Gjeld deg som eig og driv eiga bedrift, aksjeselskap, andelslag eller tilsvarande. Støtte til leige av vikar er behovsprøvd i forhold til bedrifta sitt overskot. Det betyr at bedrifta sitt overskot skal dekke delar av lønskostnadane. Maksimalbeløpet er 2400,– kr per dag. Minimumsbeløpet er 600,– kr per dag.

  Du må ha hovudinntekt frå bedrifta. Bedrifta kan ikkje ha fleire enn 5 årsverk. Krav til dokumentasjon er opplyst i søknadsskjema.

  Forenkla søknad

  Du kan få minimumsbeløpet på 600,– kr per dag. Dokumentasjon ikkje nødvendig, men du må bekrefte om du mottar lønn frå annan arbeidsgivar (og ev. kor mykje lønn).

  Søknadsfrist er seinast 3 månader etter avslutta teneste.
Utbetaling
Utbetaling i Forsvaret skjer den 12. i kvar månad.
Refusjonar
Refusjonar på reise utbetalast oftare enn ein gong i månaden.
Pil til høyre
Reiserekning

Feriepenger på omforent tillegg

Innsatsstyrkesoldater og områdesjefer i Heimevernet får nå feriepenger på omforent tillegg for dager ut over tjenesteplikten.

Pil til høyre
Øvelse Bjørgvin i HV-09. 1600 soldater var kalt inn til øvelsen. Innsatsstyrke Bjørn West løste flere forskjellige oppgaver under øvelsen. / Exercise Bjørgvin in HV-09. 1600 soldiers were called for the exercise. QRF Bjørn West solved several different tasks during the exercise.