cmf 10

Bahrain

Norge deltar med flere stabsoffiser i Combined Maritime Forces i Bahrain. Der bidrar de til å trygge maritim trafikk i Rødehavet.

Hva gjør Norge?

Norske offiserer bidrar til trygg og effektiv skipsfart i Rødehavet. Siden 2001 har Combined Maritim Force (CMF) arbeidet med å sikre sivil skipsfart i Rødehavet. Norge har deltatt i CMF siden 2013.

CMF har hovedkvarter i Bahrain og jobber for å opprettholde regelbasert internasjonal orden i Rødehavet. Dette gjør de ved å motvirke aktiviteter utført av illegale ikke-statlige aktører, og å promotere sikkerhet, stabilitet og vekst i et av verdens viktigste maritime farvann. Norge er én av 39 medlemsnasjoner sammen med nære allierte som Danmark, USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland – men også land som Malaysia, Filippinene, Kenya, India og Irak.

CMF koordinerer aktivitet og forholdet mellom militær og sivil skipsfart for å beskytte sivile skipsleder. Alle fartøy som bidrar, er underlagt egen nasjonal kommando.

USA tok i desember 2023 initiativ til å opprette en fokusert aktivitet for å møte den betydelige økte trusselen mot sivil skipsfart. Dette ble gjort gjennom opprettelsen av operasjonen Prosperity Guardian. Flere av CMFs medlemsland deltar med ulike former for bidrag i operasjonen. Den norske regjeringen besluttet før jul 2023 å bidra gjennom å styrke bidraget til CMF med inntil 10 stabsoffiserer.

Det norske bidraget har to funksjoner. For det første har de norske stabsoffiserene unik og ettertraktet kompetanse innenfor koordinering og informasjonsutveksling, kalt Naval Co-operation and Guidance for Shipping (NCAGS). De ivaretar at sivil skipsfart koordineres opp mot den militære skipstrafikken. Den andre funksjonen de norske stabsoffiserene har, er å være liaisoner mellom CMF, Rederiforbundet og norske myndigheter.

Til enhver tid er det svært mange norsktilknyttede skip i det berørte området. Det er viktig å sørge for at disse får riktig situasjonsforståelse, slik at de kan passere trygt gjennom Rødehavet.

De norske stabsoffiserene skal støtte innsatsen for å sikre fri og trygg ferdsel med sin spisskompetanse. De deployerer ubevæpnet og vil ikke drive maktutøvelse. Stabsoffiserene er under norsk kommandomyndighet.

Operasjonen

Combined Maritime Forces er en amerikanskledet koalisjon bestående av 33 frivillige land fra alle verdens kontinenter. Styrken ble opprettet i 2001 med et mål om å bekjempe trusselen fra internasjonal terrorisme i det maritime domenet. Rundt 90 prosent av all internasjonal handelstransport skjer i dag via sjøen. Det er derfor av stor betydning for stabiliteten i verdensøkonomien at sivil skipsfart kan passere uhindret gjennom internasjonalt farvann.

Operasjonens hovedoppgaver er å jobbe mot terrorisme (gjennom blant annet å forhindre ulike typer smugling), stoppe piratvirksomhet, fremme regionalt samarbeid og arbeide for et trygt maritimt miljø. Styrken kan også bidra ved miljøkriser og humanitære kriser.

Operasjonsområdet dekker Rødehavet, Adenbukta, Det somaliske bassenget, Det nordarabiske hav, Omanbukta samt store deler av Det indiske hav og Persiabukta. 

Bekjemper piratvirksomhet

Organisasjonen ledes av et hovedkvarter (Combined Maritime Forces Headquarters). Det har tre operasjonsstyrker under seg: Combined Task Force (CTF) 150, CTF 151 og CTF 152.

  • CTF 150 bekjemper terrorisme på havet. I praksis handler dette om å jobbe for å hindre terrororganisasjoner i å skaffe seg inntekter fra smugling av narkotika og våpen.
  • CTF 151 skal bekjempe piratvirksomhet. Denne styrken samarbeider tett med EU Naval Forces og deres Operation Atalanta, som har det samme mandatet og oppdraget. CTF 151 patruljerer primært den internasjonale etablerte transittkorridoren gjennom Adenbukta, Bab al-Mandeb og inn i Rødehavet, samt langs østkysten av Somalia for å sikre navigasjonsfrihet og beskytte global maritim handel.
  • CTF 152 har ansvaret for maritime sikkerhetsoperasjoner inne i Persiabukta. Styrken ble etablert i 2004 og består primært av fartøyer fra Gulf-landene Kuwait, Saudi-Arabia, Bahrain, Oman og De forente arabiske emirater. Styrken støttes av amerikanske og britiske fartøyer. Den maritime aktiviteten handler primært om kapasitetsbygging. Ved å seile, øve og trene sammen er målsettingen å styrke samarbeidet mellom Gulf-landene i det maritime domenet.