FbALiq5X0AA6abT

Hormuzstredet

Forsvaret stiller med to stabsoffiserer til det europeisk-ledede militærinitiativet EMASoH i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH) er et europeisk-ledet diplomatisk og militær maritim tilstedeværelse i Hormuzstredet som forbinder Persiabukta og Omanbukta.

Initiativet ble etablert etter at sikkerhetssituasjonen i området forverret seg i 2019, og flere sivile fartøy ble utsatt for ulike typer angrep.

Operasjonen er per 2023 ledet av Frankrike og støttet av flere europeiske land: Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Norge, Portugal og Tyskland. Norge sluttet seg til initiativet i september 2021, som den niende europeiske nasjonen.

Sikker maritim ferdsel

Innenfor EMASoHs ansvarsområde ble det i 2020 etablert en militær operasjon, kalt AGENOR. Den militære operasjonen har som mål å styrke Europas situasjonsforståelse i området og sørge for at kommersiell skipstrafikk kan ferdes trygt og fritt i henhold til FNs havrettskonvensjon. Operasjonen bidrar til økt regional sikkerhet og stabilitet i et viktig og utsatt maritimt knutepunkt.

Norge deltar i operasjonen ved å stille to stabsoffiserer til EMASoH-hovedkvarteret i Abu Dhabi, hovedstaden i De forente arabiske emirater. Norge har støttet med personell til operasjonen siden september 2021.

_MD23254.jpeg
Et italiensk marinefartøy eskorterer et fraktfartøy gjennom stredet. Foto: Den italienske marinen/EMASoH

Gjennom støtte til operasjonen bidrar Norge til å styrke samarbeidet med viktige allierte og strategiske partnernasjoner.

Hvorfor Norge?

Norge har en lang og stolt historie som en sjøfartsnasjon. Norske rederier og fartøy har i over 150 år vært en stor og betydelig aktør på verdenshavene. Norge har i dag en utenriksflåte på over 1800 skip og rigger som årlig ferdes gjennom Hormuzstredet. Av EMASoH-landene er det bare Hellas som overgår dette. Den betydelige norske skipstrafikken gjør derfor regional maritim sikkerhet og stabilitet i Hormuzstredet viktig for Norge.

Operasjonen ledes av Frankrike, som er en av Norges viktigste strategiske partnere. Gjennom deltakelse i operasjonen viser Norge at vi er en relevant og troverdig alliert, med vilje og evne til å bidra til internasjonal sikkerhet og stabilitet. De norske offiserene vil tilegne seg unike erfaringer og lærdommer. Denne kunnskapen kan senere komme godt med andre steder i Forsvaret og i NATO.

Hvorfor Hormuzstredet?

Hormuzstredet er et strategisk viktig maritimt knutepunkt som forbinder Persiabukta med Det indiske hav – og dermed også oljeproduksjonen i Midtøsten med resten av verden. Stredet er viktig for petroleumstransporten mellom Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og resten av verden. I 2018 ble 21 prosent av verdens totale petroleumsforbruk fraktet gjennom dette strategiske stredet. Det tilsvarer 21 millioner fat olje gjennom stredet hver dag.

Uroligheter, en akutt hendelse eller stenging av dette stredet vil derfor fort gi negative ringvirkninger i hele verden i form av usikkerhet i energimarkedet og økte oljepriser.