Kommandør Per Gunnar Nikolaisen under en sermoni hvor 2 offiser får FN medaljen og en officer får forfremmelse i Support Base Malakal, Sør-Sudan / Captain Per Gunnar Nikolaisen during a ceremony where 2 UN officers get their UNMISS medal and one officer get promotion in Support Base Malakal in South Sudan

Sør-Sudan

Siden 2011 har Norge bidratt med militært personell i Sør-Sudan gjennom FN-styrken United Nations Mission in South Sudan.

I dag stiller Forsvaret med til sammen 17 stabsoffiserer United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). De fleste av offiserene jobber ved FN-operasjonens hovedkvarter i Juba mens de resterende er stasjonert ved operasjonens sektorhovedkvarter. Stabsoffiserene har ansvaret for personell, operasjoner, planlegging, trening, opplæring og militær informasjon. Perioden hver enkelt offiser tjenestegjør ute varierer mellom 6 måneder og ett år.

Løsrivelsen fra Sudan

Sør-Sudan ble verdens yngste nasjon da det formelt løsrev seg fra Sudan etter en folkeavstemning 9. juli 2011. FN hadde en ledende rolle i gjennomføring av fredsavtalen mellom partene i et område som har vært preget av nærmere 50 år med borgerkrig.

I 2005 ble det signert en fredssamtale mellom Sudan og den militærpolitiske bevegelsen i sørlige del av landet under navnet Sudan Peoples Liberation Movement (SPLM). Avtalen markerte et skille i en borgerkrig som hadde vart siden 1983.

I etterkant av løsrivelsen i 2011 oppsto det uenighet mellom Sudan og Sør-Sudan som følge av delte meninger i grensespørsmål og særlig fordeling av oljeressursene i området. Størsteparten av oljen befinner seg i Sør-Sudan, mens de eneste oljerørledningene går gjennom Sudan ut til kysten. Forholdet mellom Sør-Sudan og Sudan er i dag skiftende og preget av friksjon. 

Interne problemer

Sør-Sudan ble kort tid etter løsrivelsen preget av interne problemer. Det er dette som har dannet grunnlaget for FN-misjonens ansvar og arbeidsoppgaver. Det har vært en rekke etniske konflikter mellom forskjellige stammer og grupperinger i landet. Dette har gitt utslag på politisk plan og i hverdagslige situasjoner. I tillegg er det ulike væpnede militsgrupper med varierende motivasjon og agenda som opererer i grenseområdene til Sør-Sudan. Særlig utbredt er kvegtyveri, noe som har ført til en rekke flere voldelige sammenstøt og påfølgende kjedereaksjoner. Enkelte områder er derfor spesielt usikre og urolige.

Etter å ha fastslått at situasjonen i Sør-Sudan kunne utgjøre en trussel mot fred og sikkerhet i regionen, opprettet FN gjennom resolusjon 1996 United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) i juli 2011. Hovedhensikten med UNMISS var å støtte verdens yngste nasjon i sin statsoppbygging, sikre fred i området, beskytte sivile og legge til rette for humanitært arbeid.

 

Beskytter sivilbefolkningen

Da situasjonen forandret seg gjennom interne stridigheter, vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 3125 og senere resolusjon 2155 i 2014. I 2020 vedtok Sikkerhetsrådet resolusjon 2514, som gir FN fullmakt til å bruke alle nødvendige midler for å beskytte sivile, legge forholdene til rette for humanitær bistand, støtte gjennomføringen av den revitaliserte avtalen og fredsprosessen samt overvåke og undersøke menneskerettigheter. Det militære bidraget består nå av opptil 17.000 personell, og politibidraget opptil 2101 personell.