Natur i Porsanger i Troms og Finnmark fylke.

Miljøvern og skadeforebygging

Forebygging av skader og miljøhensyn er svært viktig under øvelse Cold Response 2022. Her finner du statistikk over skader, og informasjon om hvordan du melder inn skader.

Som vertsnasjon ønsker Forsvaret å sette et så lite fotavtrykk som mulig når allierte nasjoner kommer til Norge for å øve.  Forsvaret har lagt ned et betydelig arbeid under planleggingen av denne øvelsen for at vi skal kunne ivareta miljø og begrense skadeomfanget mest mulig.

Kjenner du til en hendelse eller skade?

En soldat fra Hedmark UTR HV-05 under NATO øvelsen Trident Juncture 2018

Forsvaret har to telefonnumre som kan benyttes til innmelding av saker:

 • 400 38 526 for Nord-Norge

 • 918 81 411 for Sør-Norge

Begge numre kan benyttes både i Nord- og Sør-Norge, og begge numre vil være operative frem til sommeren. Etter sommeren vil kun nummeret 400 38 526 være operativt.

I tillegg kan skader, krav og klager meldes inn på følgende e-post-adresser:

Under selve øvelsen vil det være begrensede muligheter for håndtering av skader, men alle kritiske saker vil bli fortløpende behandlet. Etter øvelsen vil fokus være på håndtering av alle skader.

Oversikt over skader og klager i forbindelse med øvelse Cold Response 2022:

Last ned skadestatistikk (PDF, oppdatert 31. mars 2022)

Tall per 31. mars klokken 00.30

 • Innmeldte klager hittil i øvelsen: 40 (hvorav 5 siste 24 timer)
 • Innmeldte skader hittil i øvelsen: 163 (hvorav 28 siste 24 timer)

Tallene oppdateres hver morgen under øvelsen.

Forberedelser og planer

I forkant av Cold Response har Forsvaret utarbeidet risikovurderinger og innhentet informasjon om lokale forhold. I den forbindelse har vi samarbeidet med en rekke offentlige instanser for å skaffe oss informasjon om de områdene vi må eller bør holde oss unna. Dette kan for eksempel være drikkevannskilder, oppdrettsanlegg, kulturminner, naturreservat, støysensitive områder og liknende.

Forsvaret har, ut fra innhentet informasjon, utarbeidet egne øvelseskart med miljørestriksjoner til øvelsen, som alle deltagende avdelinger skal bruke.

Under øvelsen vil norske miljøoffiserer være til stede, de vil støtte avdelingene og blant annet peke ut de sensitive og forbudte områdene. Offiserene og stridsdommerne vil ha myndighet til å stoppe aktiviteten dersom en avdeling er på vei inn i et forbudt område.

Miljøhensyn foran øvingsbehov

Det Belgiske minerydderfartøyet Godetia er flaggskipet til NATOs minerydderstyrke. De er med i Øvelsen Trident Juncture in Molde, Oktober, 2018. The Belgian minesweeper Godetia in Molde, October 2018.
 • Norge som vertsnasjon bruker rekvisisjonsloven som hjemmel for å øve på sivil grunn. Dette gir muligheten til å øve på sivile områder i tillegg til militære øvingsområder. Denne loven gir en rett til å øve i området, men ikke immunitet fra andre norske lover.
 • Miljøvern går derfor foran det øvingsmessige behovet. Skulle det oppstå en konflikt mellom norske lover og standarder, og andre deltakernasjoners standarder, skal den strengeste loven og forskriften gjelde.
 • Den avgjørende myndighet innen miljøvern er Norge. Alle norske lover og forskrifter, og NATOs retningslinjer og doktriner vil gjelde.
 • Hvis norsk lov ikke følges, vil det føre til en lovmessig og en økonomisk konsekvens for den som bryter loven.

Slik skal militære avdelinger opptre

  • De militære avdelingene skal søke og unngå å bruke innmark eller dyrket mark, også snødekt. Dette gjelder også brakkmark eller områder som det er planlagt å pløye neste år. Alle skader og økonomiske tap vil bli kompensert.
  • Der det er mulig skal veier, kraftgater og naturlige traseer følges.
  • Ved hogst av større antall trær skal grunneier først kontaktes, stubber hogges nær bakken og nedkjørte trør skal kvistes og stables ved vei.
  • Våtmark og myr skal unngås.
  • I fjellet skal det kjøres der snølaget er tykt og unngå bare rabber.
  • For å unngå unødvendige skader på jord, skal det kjøres der telen i bakken er tykkest.
  • Militære avdelinger skal vise aktsomhet og ikke provosere dyrene til å bevege seg.
  • Reinsdyr er sensitive for støy, det skal derfor holdes god avstand til dyrene fra bakken og ved lavtflyging.
  • Jakt er forbudt for alle deltakere på øvelsen.
  • Ved behov vil det bli gitt daglige kunngjøringer om lokaliseringen av reinflokker.
  • Hele øvingsområdet er miljømessig sensitivt, og alt avfall skal fjernes. Dette gjelder alt fra piggtråd og løsammunisjon, til medisinsk avfall og restavfall.
  • Se oversikt (PDF) over avfallshåndtering for deltakere på Joint Viking 2023 her.
  • De militære avdelingene skal ikke benytte sivile kontainere. Forsvaret har satt ut egne kontainere og avfallsdunker til bruk.
  • Avfall som ligger igjen i øvingsområdet er brudd på forurensningsloven.
  • Alle deltakerne på øvelsen skal ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved å fjerne søle og skitt som ligger igjen på veier.

Ansvar

 • Både NATO og de deltagende nasjonene har et felles ansvar for å beskytte miljøet under militære aktiviteter og operasjoner.
 • Hver nasjon har det endelige ansvaret for handlingene til dets egne styrker.
 • De deltakende hovedkvarter (på ulike nivå) har ansvaret for å koordinere og utføre de nødvendige miljømessige tiltak innenfor sine egne kommandoer.