Soldater fra Luftvernbataljonen og Innsatsstyrke Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) øvde på sanitets-case og evakuering av skadde personell under vinterøvelsen Joint Viking 2023.

Informasjon for deltakere

Her finner du Joint Daily Safety Signals og sikkerhetsbestemmelser.

Joint Daily Safety Signals (JDSS, felles daglige sikkerhetssignaler) gir oppdatert informasjon om forhold som vær, føre og trafikk i øvelsesområdet. Det er beregnet for deltakerne på øvelse Nordic Response.

Dokumentet er ugradert, skrevet på engelsk og produseres av Forsvarets operative hovedkvarter. Frem til øvelsen starter offisielt, produseres JDSS av øvingsledelsen til Joint Warrior. JDSS for de neste 24 timer blir publisert på denne siden hver kveld under øvelsen.

Lokal tid i Norge og Sverige er ALFA (ZULU +1) under hele øvelsesperioden. Lokal tid i Finland er BRAVO (ZULU +2)

Natur og miljøvern

Miljøvern går derfor foran det øvingsmessige behovet. Skulle det oppstå en konflikt mellom norske lover og standarder, og andre deltakernasjoners standarder, skal den strengeste loven og forskriften gjelde.

Slik skal militære avdelinger opptre

 1. De militære avdelingene skal søke og unngå å bruke innmark eller dyrket mark, også snødekt. Dette gjelder også brakkmark eller områder som det er planlagt å pløye neste år. Alle skader og økonomiske tap vil bli kompensert.

  • Der det er mulig skal veier, kraftgater og naturlige traseer følges.
  • Ved hogst av større antall trær skal grunneier først kontaktes, stubber hogges nær bakken og nedkjørte trør skal kvistes og stables ved vei.
  • Våtmark og myr skal unngås.
  • I fjellet skal det kjøres der snølaget er tykt og unngå bare rabber.
  • For å unngå unødvendige skader på jord, skal det kjøres der telen i bakken er tykkest.
  • Militære avdelinger skal vise aktsomhet og ikke provosere dyrene til å bevege seg.
  • Reinsdyr er sensitive for støy, det skal derfor holdes god avstand til dyrene fra bakken og ved lavtflyging.
  • Jakt er forbudt for alle deltakere på øvelsen.
  • Ved behov vil det bli gitt daglige kunngjøringer om lokaliseringen av reinflokker.
  • Hele øvingsområdet er miljømessig sensitivt, og alt avfall skal fjernes. Dette gjelder alt fra piggtråd og løsammunisjon, til medisinsk avfall og restavfall.
  • De militære avdelingene skal ikke benytte sivile kontainere. Forsvaret har satt ut egne kontainere og avfallsdunker til bruk.
  • Avfall som ligger igjen i øvingsområdet er brudd på forurensningsloven.
 2. Alle deltakerne på øvelsen skal ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved å fjerne søle og skitt som ligger igjen på veier.

Har det skjedd en skade eller utslipp?