Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan

Afghanistan-undersøkelsen 2020

Høsten 2020 gjennomfører Forsvarets sanitet en stor undersøkelse med over 9000 norske Afghanistan-veteraner.

​Forsvaret arbeider kontinuerlig med å øke kvaliteten på sin undervisning og oppfølging av stadig tjenestegjørende og veteraner, både med tanke på stressmestring og psykiske belastningsskader. For å få til dette, må vi vite mest mulig om hvordan det har gått med dem som tidligere har tjenestegjort – veteranene.

Dette er en invitasjon til å delta i et forskningsprosjekt for å kartlegge erfaringer, helse og livskvalitet blant militært personell som har tjenestegjort i Afghanistan. Du kontaktes fordi du er registrert som én av over 9000 norske kvinner og menn som var deployert til Afghanistan i perioden 2001–2020. Mange av dere svarte på en tilsvarende undersøkelse for åtte år siden (Afghanistan-undersøkelsen 2012). Nå skal vi sammenligne funnene fra den gang med hva vi finner i dag, for å se på utviklingen over tid samt sammenligne den psykiske helsen til Afghanistan-veteraner med den generelle norske befolkningen.

For at svarene i undersøkelsen i størst mulig grad skal gjenspeile gruppen afghanistanveteraner som helhet, er det viktig at du svarer, uavhengig av om du svarte for åtte år siden, og uavhengig av om du har opplevd å ha helseplager plager eller ikke. Vi understreker at deltagelse i undersøkelsen er frivillig.

Spørreundersøkelsen gjennomføres av Forsvarets sanitet (FSAN) i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Oppdragsgiver er Forsvarsdepartementet.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Har du spørsmål til prosjektet, kontakt Hans Jakob Bøe på telefonnummer 96 94 85 81 eller e-post: hboe@mil.no. Personvernombud ved institusjonen er Øystein Jack Næss (oynass@mil.no).

Viktig informasjon


Sikkerhet

Undersøkelsen bruker norsk server, og prosedyrer for innsamling og lagring av data i tråd med anbefalinger fra Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA).

Behov for helsehjelp?

Opplever du plager og har behov for helsehjelp? Ta kontakt med Forsvarets sanitet på telefon: 23 09 79 30 (kontortid hverdager kl. 08.00–15.00), e-post: fsan.nmp@mil.no

Ønsker du helsehjelp utenfor Forsvaret, kan du kontakte fastlegen din.

Spørsmål og svar om undersøkelsen

 1. Som deltaker i undersøkelsen vil du bli bedt om å fylle ut et internettbasert, digitalt spørreskjema som sendes med personlig lenke gjennom spørreskjematjenesten Confirmit. Skjemaet inneholder spørsmål om dine erfaringer og opplevelser under tjenesten i Afghanistan, samt om din helse, fungering og livskvalitet i dag. Tidsbruk for utfylling anslås å være 20–40 minutter. Dersom du må avbryte besvarelsen underveis, kan du gjenoppta og fullføre undersøkelsen ved en senere anledning.

 2. Fordeler: Å delta i undersøkelsen kan gi deg bedre forståelse av egne og andre veteraners reaksjoner og erfaringer etter tjenestegjøring i internasjonale militære operasjoner. Undersøkelsen vil generere kunnskap som muliggjør tilpasset forebygging av tjenesterelaterte belastningsskader og helseoppfølging for militært personell før, under og etter deltakelse i fremtidige utenlandsoppdrag.   Både militær og sivil helsetjeneste vil ha nytte av spesifikk kunnskap om veteraners helseutfordringer.

  Ulemper: Noen spørsmål kan være utfordrende å forholde seg til. Enkelte vil kunne oppleve ubehag og negative reaksjoner, for eksempel ved å svare på spørsmål om belastende opplevelser fra utenlandstjenesten. Noen vil også kunne oppleve det som ubehagelig å bli kontaktet av Forsvaret på grunn av negative assosiasjoner til militærtjenesten.

 3. Det er frivillig å delta. Dersom du ikke ønsker flere henvendelser om dette kan du krysse av for «ønsker ikke å delta». Dersom du ønsker å delta, krysser du av for alternativet «Jeg samtykker til å delta i prosjektet og til at mine personopplysninger brukes slik det er beskrevet» på første side i det digitale spørreskjemaet.

  Du kan når som helst trekke ditt samtykke og få slettet innsamlede opplysninger. Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg og få korrigert eventuelle feil. Henvendelser vedrørende dette gjøres til Forsvarets Helseregister på post@forsvaretshelseregister.no

 4.  

  Forsvaret bruker den digitale platformen til Confirmit for innsamling av opplysningene du gir. Confirmit er et norsk IT-selskap med server i Norge. Den digitale løsningen er godkjent av Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). En ansatt ved Forsvarets helseregister (FHR), med akkreditering for begge systemene, overfører data fra Confirmit til helseregisteret i Forsvaret.

  Helseopplysninger fra undersøkelsen vil lagres i Forsvarets helseregister (FHR), et nasjonalt helseregister som reguleres av en egen forskrift. og er rettslig hjemlet i «Lov om registrering og behandling av helseopplysninger (Helseregisterloven)». Databehandlingsansvaret tilligger Forsvarsdepartementet, som godkjenner helseregisterets sikkerhetshåndbok med prosedyrer. Det er kun autorisert personell i Forsvarets helseregister (databehandler) med lovpålagt taushetsplikt som har tilgang til identifiserbare opplysninger. Prosjektets forskergruppe vil kun få tilgang til anonymiserte data.  Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i resultatene av studien når disse publiseres.

Vinn et nettbrett

Deltakere som ønsker det, kan bli med i trekningen av 30 nettbrett ved å oppgi sin e-postadresse når de besvarer den digitale spørreundersøkelsen.

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning [REK saksnummer 2020/33032]

Etter ny personopplysningslov har databehandlingsansvarlig Forsvarets sanitet (FSAN) og prosjektleder Hans Jakob Bøe et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2 og ditt samtykke.

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til prosjektet, kontakt Hans Jakob Bøe på telefonnummer 96 94 85 81 eller e-post: hboe@mil.no. Personvernombud ved institusjonen er Øystein Jack Næss (oynass@mil.no).

Ettersom forskerne kun vil få tilgang til anonymiserte data, har vi i Forsvarets sanitet ikke mulighet til å gå tilbake og identifisere de som besvarer spørreskjema på en måte som indikerer at man har helseutfordringer.

Opplever du plager og har behov for helsehjelp, oppfordrer vi deg derfor til å ta kontakt med Forsvarets sanitet.

Forsvarets sanitet
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo
Tlf: 23 09 79 30 (kontortid hverdager kl. 08.00–15.00), e-post: fsan.nmp@mil.no

Ønsker du helsehjelp utenfor Forsvaret, kan du kontakte fastlegen din.