Forsvarets sanitet gjennomfør trening av styrkestruktur under øvelse Føniks 2021 ved bruk av Role 2 Basic feltsykehus. 

Medical personnel during the exercise Føniks 2021 at Sessvollmoen.

Forsvarets sanitet

Forsvarets sanitet (FSAN) er en avdeling i Forsvaret som skal støtte resten av Forsvaret med rådgivning, kliniske tjenester og operative sanitetsavdelinger. Hovedhensikten er at helse ikke er begrensende for Forsvarets operative evne.

Om Forsvarets sanitet

 1. Sjef FSAN er forsvarssjefens sanitetsrådgiver og sanitetssjefen i Forsvaret (Norwegian Surgeon General). Herunder er han fagmyndighet for sanitetsvirksomheten i Forsvaret, og med et spesielt ansvar i Forsvaret for koordinering med den sivile helsetjenesten.

  Som fagmyndighet driver FSAN fagutvikling, forskning, utarbeider sanitetsregelverk og driver kontroll av sanitetsvirksomheten.

  FSAN har også klinisk virksomhet gjennom psykologer, tannleger og flymedisinske tjenester, men sykestuene i Forsvaret er plassert andre steder i saniteten i Forsvaret.

  I FSAN er hovedvekten av operative sanitetsleveranser plassert i Sanitetsregimentet (SANREG).

 2. Forsvarets sanitet (FSAN) - engelsk: Norwegian Armed Forces Joint Medical Services.

  Hovedkontoret ligger i Sessvollmoen leir.

  FSAN består av avdelingene:

  • Avdeling for plan, styrkebeskyttelse og operasjoner - PSO (stabsavdeling).
  • Avdelings for operativ støtte - AOS (stabsavdeling).
  • Fagavdelingen.
  • Sanitetsregimentet - SANREG.
 3. Sjef Forsvarets sanitet er brigader Petter Iversen og sjefssersjant er sersjantmajor Tore Olav Mehus. Fungerende nestkommanderende og stabssjef er oberst Lise Sundem.

 4. Forsvarets sanitet (FSAN) ble opprettet i London i 1941. Siden 2. verdenskrig har FSAN vært deployert i de fleste større eller mindre internasjonale operasjoner som Forsvaret har deltatt i over hele verden, samt internasjonal innsats som under tsunamien i 2004.

  Mer om FSANs historie kan leses i boka Forsvarets sanitet (2016), ISBN: 9788282651752.

 5. Sanitetsregimentet (SANREG) driver styrkeproduksjon og eventuell styrkeoppsetting av alle FSANs operative avdelinger.

  Regimentet består av stab/ledelse, 3 like sykehuskompani, Sanitetskompaniet, Luftevakueringskompaniet, Utdanningskompaniet og Veterinærgruppen.

  De enkelte sykehuskompaniene i SANREG består av ledelse, logistikkpersonell, kirurgiske team og materiell som til sammen utgjør grunnmodulene i et feltsykehus. Sykehuskompaniene drives av faste ansatte beredskapsperslonell og reservister. 

  Sanitetskompaniet (Sankp) består av evakuerings- og ambulansetropper, samt sykeleie. I all hovedsak består kompaniet av vernepliktig reservepersonell. Det innebærer at ledelse og deler av kompaniet er i daglig tjeneste, og driver styrkeproduksjon av vernepliktige soldater som er inne til førstegangstjeneste. Reservister kalles inn til trening og øvelser for å vedlikeholde et beredskapsklart kompani.

  Luftevakueringskompaniet består av fast ansatte og helsepersonell på beredskap. Disse kan bemanne helikopter og fly for bruk som medisinsk evakuering under kriser eller krig, og under øvelser.

  Veterinærgruppen har fast ansatt ledelse og ansvar innenfor medisinsk styrkebeskyttelse, samt fagutdanning av vernepliktige veterinærer og veterinærsoldater som er inne til førstegangstjeneste. Ved øvelser og ved en eventuell krise- eller krig i Norge, kalles det inn personell fra reserven.

  Utdanningskompaniet er faste ansatte og gjennomfører ulike kurs innenfor sanitet for Forsvaret, totalforsvaret og allierte.

   

 6. Hos Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP) kan veteraner før, under og etter tjeneste henvende seg med spørsmål om helseplager relatert til utenlandstjeneste. NMP er en del av fagavdelingen i FSAN.

 7. Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) er en nasjonal ressurs som støtter med stressmestringskapasiteter ved kriser, katastrofer og alvorlige hendelser – nasjonalt og internasjonalt. IMPS er en del av fagavdelingen i FSAN.

 8. ​Forsvarets helseregister (FHR) er et sentralt helseregister som omfatter alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret. FHR er en del av fagavdelingen i FSAN.

 9. Pressehenvendelser rettes til pressekontakt Kristian Elden:

 10. I medio februar 2023 utlyses det inntil 2 stipendiatstillinger på helsefaglig bachelor med tilsetning fra august 2023. Valgmuligheten er deltids sykepleier- eller paramedisin utdanning. Ved utlysning vil oppdaterte vilkår og utlysningsskriv bli publisert. Dette kan være en gylden mulighet for å ta en sivil utdannelse kombinert med jobb i Forsvaret.

  Formelle krav:

  -Søkere må være ansatt på T35 eller T60 i minimum 2 år.

  -Personell på T35 må tilfredsstille kravene til T60 og være villig til T60.

  -Personell uten GBU må kvalifisere for og påregne befalsskole når det blir relevant.

  -Søkere må være villig til beordring til tjenestested på Sessvollmoen

  Vi oppfordrer til å søke eller spre budskapet på at denne muligheten finnes i Forsvaret.

Militær sanitet og sivil helse på Elverum

Sanitetsregimentet har trent sammen med Sykehuset Innlandet.

Pil til høyre
image_50473217

Tydligere behov for styrket helseberedskap

-Gjennom Helseberedskapsrådet har vi mulighet til å få felles situasjonsforståelse og ta tak i utfordringer.

Pil til høyre
Image-2

Trening av feltsykehus og ambulansetropper

-Aktiviteten øker vår operative evne

Pil til høyre
Image

Kurs

Sanitetskurs for Forsvaret og totalforsvaret

Pil til høyre
CNMM_2161-intraosøs-1920
Jobb i Forsvaret
Ønsker du å jobbe i Forsvaret igjen? Registrer deg i vårt jobbsøkerregister, så kan våre avdelinger kontakte deg direkte om mulige jobbtilbud.
Førstegangstjeneste
Har du allerede en sivil utdanning, kan du kalles inn til Forsvaret som for eksempel lege, veterinær, farmasøyt eller tannlege. Forsvarets sanitet gjennomfører fagutdanning for de som har denne type førstegangstjeneste.