Image

-Oppleves relevant i den tiden vi er i

Sanitetsregimentet (SANREG) i FSAN har de siste ukene trent sitt sanitetskompani og to feltsykehus. Dette er en del av en flerårig plan for å holde styrkene beredskapsklare.

-Denne aktiviteten underbygger Forsvarssjefens fokus, ved at vi styrker vår beredskap, vår operative evne og vår utholdenhet, forteller sjef for Sanitetsregimentet, Morten Sundal. Samtidig har det blitt mulig å øve noe mer, grunnet økte bevilgninger til Forsvaret. -Denne treningen oppleves relevant i den tiden vi er i, forteller anestesisykepleier Øystein. Han er kalt inn som en del av styrkestrukturen til det ene feltsykehuset. Sanitetskompaniet og det ene feltsykehuset består hovedsakelig av styrkestruktur, det vil si vernepliktig personell som er en del av reservistpersonellet til Forsvarets sanitet. Resten består av faste ansatte og personell på beredskapskontrakt. 

Gjensidig sivil-militær erfaringsutveksling

Stabssersjant og anestesisykepleier Øystein jobber til daglig på anestesiavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim. Nå er han for andre gang på trening på feltsykehus. -Jeg hadde en fin periode i Forsvaret, og det føles bra å kjenne litt på det igjen. Øystein tok befalsskole i Luftforsvaret, og hadde plikttjeneste etter på Sørreisa. Etter det begynte han rett på sykepleierutdanning. 

-Det som er fint når jeg blir kalt inn er at jeg får utnyttet min sivile erfaring, forteller Øystein. - Samtidig bruker jeg lederprinsipper fra Forsvaret når jeg er vaktleder på sykehuset. Han legger også til at det er fint å gjøre annet enn det han pleier å gjøre. 

Økt operativ evne 

Sanitetskompaniet (Sankp) har med Cold Response 2022 og denne treningen trent store deler av ambulansekapasiteten i år. Kompaniet består av evakuerings- og ambulansetropper, samt pleieenhet. Nå var det to tropper inne til tjeneste i syv dager. Først fikk personellet oppfriskning i grunnleggende soldatferdigheter som skyting og stridsteknikk. Deretter ble det fokus på primærfunksjonen til den enkelte. 

Sanitetssoldatene ble konvertert fra sanitetskompetansenivå 3 (Nivå 3) til Basic Medic og vognførere fikk oppfriskning i bruk og vedlikehold av kjøretøy. Troppsledelser og lagførere fikk utdanning på planlegging, samt at de fikk trent ledelse under casetrening som avsluttende øvelse. - Jeg anser treningen som en stor suksess. Vi har økt vår operative evne gjennom kvalitetssikring av vårt personell sitt kompetansenivå, sier kaptein Adnan Dzubur som er sjef for Sankp. Han forteller også at det i troppene er mye motivert personell som har med seg mye relevant sivil erfaring. 

Sanitetsregimentet

Sanitetsregimentet (SANREG) driver styrkeproduksjon og eventuell styrkeoppsetting av alle FSANs operative avdelinger. Regimentet består av stab/ledelse, 3 like sykehuskompani, Sanitetskompaniet, Luftevakueringskompaniet, Utdanningskompaniet og Veterinærgruppen. 

Regimentet består av stab/ledelse, 3 like sykehuskompani, Sanitetskompaniet, Luftevakueringskompaniet, Utdanningskompaniet og Veterinærgruppen. 

De enkelte sykehuskompaniene i SANREG består av ledelse, logistikkpersonell, kirurgiske team og materiell som til sammen utgjør grunnmodulene i et feltsykehus. Sykehuskompaniene drives av faste ansatte beredskapspersonell og reservister. 

Sanitetskompaniet (SANKP) består av evakuerings- og ambulansetropper, samt pleieenhet. I all hovedsak består kompaniet av vernepliktig reservepersonell. Det innebærer at ledelse og deler av kompaniet er i daglig tjeneste, og driver styrkeproduksjon av vernepliktige soldater som er inne til førstegangstjeneste. Reservister kalles inn til trening og øvelser for å vedlikeholde et beredskapsklart kompani.