Soldater på Oslo S

Økonomi, permisjon og fordelar

Ei oversikt over fordelar, permisjon og økonomiske gode under førstegongstenesta.

Økonomi

I førstegongstenesta får du betalt ut ca. 5655,– kroner kvar månad. Du kan dessutan søke om å få dekt faste økonomiske utgifter som husleige og liknande. Så lenge du er i førstegongsteneste og viser blått FD-ID-kort, får du òg 90 % rabatt på tog (Vy) og fleire busselskap.​

Lege og tannlege

Som soldat i førstegongsteneste har du tilgang på lege og tannlege i leiren. Les meir om Helserettigheter for soldater i førstegangstjeneste her​.

Mat og bustad

Forsvaret held deg med mat, klede og bustad så lengje du er i førstegongsteneste.

Du får 2 tilleggspoeng

I ordinær kvote hos Samordna opptak kan du få inntil 2 tilleggspoeng (ikkje det same som studiepoeng) for anten militærteneste, folkehøgskule eller høgare utdanning. Du kan berre få 2 tilleggspoeng for éin av delane. Poenga ​blir berre rekna med i ordinær kvote (du​ blir automatisk rekna med i ordinær kvote​). Om du tilfredsstiller krava, og det blir rekna som mest gunstig for deg, blir du rekna med i kvote for førstegongsvitnemål utan tilleggspoeng. Les meir om poengberekning og kvoter på Sam​ordna opptak​​.

Permisjonar og heimreiser

 1. Alle soldatar som er inne til 12 månaders førstegongsteneste får 20 permisjonsdagar som dei kan bruke som dei ønskjer, så lenge tenesta tillèt det. 6 månaders førstegongsteneste gir 10 permisjonsdagar medan 18 månaders førstegongsteneste gir 30 permisjonsdagar.

  Det er vanleg å forlate leiren under permisjon, men du kan sjølvsagt bli der dersom du ønskjer det.

  Avdelingane i Forsvaret avviklar permisjonar ulikt. Somme avdelingar har langpermisjonar for alle i avdelinga og er lite fleksible på individuelle permisjonssøknader. Andre avdelingar overlèt i stor grad til dei meinige sjølve å planleggje permisjonsdagane sine.

  Søker du om permisjon, er det viktig at fridagane ikkje kolliderer med den militære opplæringa eller tenesta. Du kan mellom anna ikkje rekne med å få innvilga søknad om permisjon under rekruttskulen.

  Permisjon under rekruttskulen

  Det er vanleg at du ikkje får den første helgepermisjonen, det vil seie fri på laurdag og søndag, før den andre eller tredje helga. Vidare utover i rekruttskuletida er det vanleg med generell helgepermisjon, med mindre undervisning eller øving er lagt til helga.

  Første langpermisjon, altså permisjon som strekkjer seg over fleire dagar, inkludert kvardagar, får du først etter rekruttskulen. Det er vanleg å få nokre dagars permisjon i overgangen frå rekruttskulen til overføring til tenestestaden der du skal vere resten av førstegongstenesta.

  Permisjon ved høgtider

  Det er vanleg at soldatar får felles permisjon ved høgtider. Glidande helgedagar blir ikkje trekte frå dei 20 permisjonsdagane. Dette er det gjort greie for i Permisjonsdirektivet.​

  Gjennomføringa av felles permisjonar varierer frå avdeling til avdeling. Avdelingar som har soldatar i beredskap eller i turnusordning, gir aldri felles permisjon. Men der er det derimot vanleg at dei som ikkje er i beredskap eller har vakt, får fri. Eksempel på soldatar som er i beredskap eller har turnusordning, er gardistar, grensejegarar og vaktsoldatar.

  Sjuk under permisjon?

  Soldatar som blir sjuke under permisjon, skal oppsøke militær lege dersom det finst der dei er. Legeerklæring frå sivil lege gir ikkje rett til fråvær frå tenesta utover den godkjende permisjonen, med mindre legeerklæringa ettertrykkjeleg slår fast at reisa til tenestestaden vil føre til forverring av sjukdommen eller er ein fare for liv og helse.​

  Oppstår det ein situasjon der du får beskjed frå legen din om at du ikkje kan reise til tenestestaden når permisjonen går ut, må du straks ta kontakt med tenestestaden din.

  Blir du sjukmeld og ikkje er i stand til transport under permisjonen, får du godskrive tilsvarande mange permisjonsdagar. Den utsette permisjonen blir avvikla når avdelinga finn tid til det. Avdelingane skal prøve å leggje den utsette permisjonen til eit tidspunkt som passar for deg.

 2. Når du er inne til førstegongsteneste får du fleire gratis heimreiser. Talet på heimreiser er noko annleis for dei som har teneste veldig langt frå heimen eller har barn. Hovudregel er:

  • 6 månader førstegongsteneste = 4 gratis heimreiser
  • 12 månader førstegongsteneste = 7 gratis heimreiser
  • 15 månader førstegongsteneste = 10 gratis heimreiser

  Du får dekt billigaste reisemåte

  Du får dekt reise på den billigaste måten. Hugs at du hos Vy og ein del busselskap får 90 prosent rabatt når du viser blått FD-ID.

  Ta vare på alle kvitteringar du får undervegs. Når du kjem tilbake til leiren, fyller du ut ei reiserekning. Der må alle kvitteringane leggjast ved.​

  Tek reisa over 8 timar, får du flybillett. Denne billetten må bestillast av Forsvaret, og det er avdelinga sitt ansvar å gjere det.

 3. Etter fullført teneste får soldatar stort sett fri. Det vil seie at dei fleste soldatar har fri på kveldar og helgar. Unntaket er under rekruttskulen. Da er det ofte undervisning på kveldstid og i helg. 

  Soldatar som høyrer til avdelingar som har beredskap har ikkje same ordning med fri på kveldar og helgar. Der er det vanleg med turnusordning. Det kan løysast ved at soldatane blir delte i lag. Eitt lag arbeider ei veke, medan det andre har fri. Og så byter dei veka etter. Eksempel på soldatar som er i beredskap eller har turnusordning, er gardistar, grensejegarar og vaktsoldatar.

Økonomiske tillegg (skattefritt)

 1. Dagsats: 188,50 kr per dag. ​​Det inkluderer helg, permisjonsdagar, høgtid osv.​​

  Dei som frivillig forlenger tenesta (utvida førstegongsteneste) får eit 33 prosent tillegg av dagsatsen etter ordinær dimisjonsdato. Det gjeld ikkje dei som blir innkalla til 16 månaders førstegongsteneste.

  Tenestetillegget er meint å dekke utgifter til ting du ikkje får frå Forsvaret. Det utbetalast på etterskot og skal være på konto innan den 1. i månaden.

 2. Dagsats: 26,– kr per dag. Kjem til dei som blir forfremma til ledande meinig eller ledande flysoldat under tenesta. Det kjem i tillegg til tenestetillegget.

 3. 6 månaders teneste = ca. 18 150,– kr
  12 månaders teneste = ​​ca. 36 300,– kr
  15 månaders teneste = ca. 45 270,– kr

  Dagsatsen er 99,50 kr. Totalbeløpet varierer. Du får for antal dagar frå og med frammøtedato til og med faktisk dimisjonsdato. Dei som avbryt førstegongstenesta – eller førtidsdimitterer etter eigen søknad – før fullført teneste, får utbetalt i samsvar med talet på tenestegjerande dagar.

  Dei som frivillig forlenger tenesta (utvida førstegongsteneste) får eit 33 prosent tillegg av dimisjonsgodtgjeringa etter ordinær dimisjonsdato. Det gjeld ikkje dei som blir innkalla til 15 månaders førstegongsteneste.

  Det er ikkje mogleg å få dimisjonsgodtgjering meir enn ein gong.

 4. Dagsats: 166,70 kr per dag. ​Eit tillegg du får om du har ektefelle, sambuar med felles barn eller sambuar med registrert partnarskap.

  Du må stadfeste forsørgjaransvar med vigselattest eller attest for inngått registrert partnarskap og fødselsattest. Er de ikkje gifte eller registrerte partnarar, må du ta med bevis på at du og mor/far til barnet bur på same adresse.​​

 5. Dagsats: 188,90 kr per dag.

  Du får 5667,– kr per månad for det første barnet og 2334,– kr per månad for kvart barn elles. Barnetillegget blir utbetalt til den som har omsorga for barnet.

Utgifter du kan søke om å få dekt

 1. Du må søke om stønad etter at du har møtt til teneste. Der får du prate med ein sosialsaksarbeidar i leiren. Hugs å ta med all dokumentasjon du treng!

  Du får ikkje dekt avdrag på bustadlån. Du må sjølv ta kontakt med banken og fryse lånet. Du kan søke om å få dekt renter.

  Du kan søke om å få dekt:

  • Husleige
  • Renter og kostnader (ikkje avdrag) på bustadlån
  • Renter og kostnader (ikkje avdrag) på lån til depositum, innbu eller oppussing
  • Straum eller andre utgifter til brensel
  • Kommunale avgifter
  • Bustad-/innbuforsikring
  • Abonnementsavgift for internett, maksimum 350,– kr per månad
  • Kabel-TV-avgift dersom det ikkje er integrert i husleiga
  • Fellesutgifter/husleige til burettslag eller sameige

  Vilkår

  • Du må bu i bustaden det blir søkt om stønad for, og du må ha budd der i meir enn 4 månader før oppmøte.
  • Du må vere registrert i folkeregisteret med adressa til bustaden (unntak for studentar).
  • Du må sjølv ha hatt midlar til å dekke buutgiftene. Det må vere samsvar mellom inntektene og utgiftene dine. 
  • Søknaden din blir behovsprøvd. Det vil seie at du kan få heil, delvis eller inga stønad til buutgifter du har under førstegongstenesta. Forsvaret overtek ikkje økonomiske forpliktingar som du frivillig har teke på deg.
 2. Du må søke om stønad etter at du har møtt til teneste. Der får du prate med ein sosialsaksarbeidar i leiren. Hugs å ta med all dokumentasjon du treng!

  Du kan søke om å få dekt:

  • Renter/omkostningar på lån til arbeidsverktøy
  • Renter/omkostningar på studielån (Lånekassen)
  • Renter/omkostningar på lån til studium tekne opp i privat bank
  • Personforsikring (ikkje bil eller reiseforsikring)
  • Støttetiltak/stønad til sjølvstendig næringsdrivande

  Vilkår

  Søknad​en din blir behovsprøvd. Det vil seie at du kan få heil, delvis eller inga støtte til ​utgifter du har under førstegongstenesta. Forsvaret overtek ikkje økonomiske forpliktingar som du frivillig har teke på deg.

 3. For deg som leiger bustad:

  • Husleigekontrakt
  • Kvittering frå bank som viser at du har betalt husleige dei fire siste månadene før oppmøte

  NB! Gifte eller sambuarar med felles barn treng stadfesting på betalt husleige den siste månaden før oppmøte.

  For deg som eig bustad sjølv:

  • Tinglyst skøyte/kjøpekontrakt for bustaden som dokumentasjon på kjøpesum/innskot
  • Bankopplysningar om bustadlån

  For gifte, registrerte partnarar eller sambuarar med felles barn:

  • Vigselattest (gjeld berre gifte og registrerte partnarar)
  • Dåpsattest/fødselsattest for felles barn
  • Utskrift av likninga for det siste året
  • Utskrift av likninga for det siste året for ektefelle/partnar/sambuar med felles barn
  • Stadfesting på inntekt for ektefelle/sambuar/partnar under førstegongstenesta di
  • Dersom ektefellen/sambuaren/partnaren ikkje er i inntektsgivande arbeid, må du ta med ei stadfesting frå Nav (trygdeytingar eller sosialhjelp)
  • Stadfesting av at ektefellen/sambuaren/partnaren går på skule

  For anna støtte, ta også med:

  • Rekning og kvittering for siste betalte straumrekning, kommunale avgifter, betalte internettabonnement og/eller mobilabonnement
  • Polise og kvittering for bustad-/innbuforsikring
  • Bustadsbevis frå folkeregisteret
  • Utskrift av likninga for det siste året
  • Lønnsslippar for dei siste fire månadene før oppmøte
  • Stadfesting frå arbeidsgivaren om det blir gitt lønn eller ytingar under førstegongstenesta eller ikkje
  • For skuleelevar/studentar: siste utbetalingsslipp frå Lånekassen for utdanning
  • Karakterutskrift/vitnemål eller annan dokumentasjon på skulegang siste semester
  • Du som ikkje har vore i lønt arbeid eller under utdanning, må dokumentere anna inntekt dei siste fire månadene før oppmøte

Spørsmål og svar

 1. ​Enkelte soldatar kan få heimebuarstatus medan dei er inne til førstegongsteneste. Det vil seie at dei bur og et privat (hos foreldre eller i eigen bustad). I rekruttperioden må dei aller fleste bu i leiren. Heimebuarstatus er frivillig, og du må søke.

  Ein føresetnad for å få heimebuarstatus er at heimen din ligg i nærleiken av tenestestaden.

  Søknad om heimebuarstatus kan godkjennast når
  a) Avdelinga ikkje har forlegning eller forpleiingskapasitet.
  b) Det ligg føre sosialmedisinske eller andre tungtvegande velferdsgrunnar. Gifte og sambuande med omsorg for barn har prioritet.

  Dei som får heimebuarstatus får ekstra pengar frå Forsvaret til mat.​

  Dei som får heimebuarstatus og har meir enn 2,5 kilometer til tenestestaden, får også dekt reise kvar dag på billigst måte (eksempel: månadskort).​

 2. Forsvaret overtek ikkje økonomiske forpliktingar som du frivillig har teke på deg.

  Har du andre behov for sosial eller økonomisk hjelp, må du ta kontakt med sosialsaksbehandlaren der du skal tenestegjere. Sosialsaksbehandlarane er der for å gi deg rettleiing og hjelp. Stønad på sosialt grunnlag kan vurderast i tilfelle der dei andre ordningane ikkje fangar opp dine behov.​

  Forsvarets hjelpefond

  Forsvarets hjelpefond har som formål å yte økonomisk eingongsstønad til soldatar som er komne i uventa økonomiske vanskar under førstegongstenesta. Det dreiar seg då om forhold som ikkje er dekte av andre ordningar.

  Ta kontakt med sosialsaksbehandlaren ved avdelinga di for å få hjelp med søknaden om stønad.

 3. Nei, Forsvaret gir normalt ikkje støtte til privat bilhald, som utgifter til billån, forsikring, avgifter osv. 

 4. Så lenge det lèt seg kombinere med tenesta di, har ikkje Forsvaret innvendingar mot at du arbeider ved sida av førstegongstenesta. Det finst ingen avgrensingar for kor mykje du kan tene ved sida av.​

  Får du derimot behovsprøvde stønader frå Forsvaret, kan desse stønadene blir påverka av kor store inntekter du / partnaren din / ektefellen eller sambuaren din med felles barn har ved sida av. 

 5. Skade på eller tap av private eigedelar

  ​Ved skade på eller tap av eigedelar, er hovudregelen at du sjølv er økonomisk ansvarleg. Om eigedelen trengst i samband med tenesta, kan Forsvaret likevel utbetale erstatning innanfor visse rammer, jf. «forskrift om billighetserstatning i Forsvaret​». Særleg briller kan være nødvendige i mange samanhengar.

  For vernepliktige kan det utbetalast maksimalt 20 000,– kroner i erstatning for eigedelar; for briller utbetalast det ikkje meir enn 1500,– kroner, med mindre spesielle grunnar tilseier anna.​

  Folketrygdloven

  Alle som avtjener førstegangstjeneste har utvidet yrkesskadedekning etter folketrygdloven § 13-8. Utvidet yrkesskadedekning betyr at enhver skade eller sykdom som har oppstått i tiden fra du møter til tjeneste, til du dimitterer – inkludert i fritiden eller under permisjon – regnes som yrkesskade etter folketrygdloven. Det innebærer at det ikke stilles krav om at skaden har oppstått som følge av en arbeidsulykke (folketrygdloven § 13-3). Videre er dekningen heller ikke begrenset til sykdommer eller lidelser som godkjennes som yrkessykdom (folketrygdloven § 13-4). Det er ikke  krav om at tjenesten har forårsaket skaden eller sykdommen, men det er tilstrekkelig at skaden eller sykdommen er påført eller har oppstått under førstegangstjenesten. Det er heller ikke krav om at skaden eller sykdommen er påført eller har oppstått på tjenestestedet. Den utvidede yrkesskadedekningen gir bedre dekning av helsetjenester og opptjening av pensjonsrettigheter, samt en menerstatning. Menerstatning er en utbetaling som skal bøte på tapt livsutfoldelse og som er uavhengig av inntektstap eller påførte utgifter (folketrygdloven § 13-2).

  Skader som har oppstått før førstegangstjenesten er ikke omfattet av yrkesskadedekning etter folketrygdloven. Dersom en skade oppstår etter endt førstegangstjeneste, vil det avgjørende være om skaden er forårsaket av tjenesten.

  Yrkesskadeforsikringsloven

  Vernepliktig personell er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Yrkesskadeforsikringslovens § 10 sier imidlertid at yrkesskadeforsikringen skal dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid, på arbeidssted i arbeidstiden. Dersom en skade påføres ved en ulykke i forbindelse med pålagt tjeneste (på arbeid, i arbeid, på arbeidssted), vurderes erstatningen etter yrkesskadeforsikringsloven. Yrkesskadeforsikringsloven gir altså ikke erstatning for skader eller sykdom som er påført i fritiden eller under permisjon.

  Erstatningen skal dekke påførte utgifter og fremtidige utgifter samt lidt og fremtidig inntektstap. Søknad om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven behandles av Statens pensjonskasse.

  Engangserstatning

  I tillegg til de støtte- og erstatningsordningene som er fastsatt i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven, er det gjennom forsvarsloven § 33 etablert en egen erstatningsordning for vernepliktige, den såkalte engangserstatningsordningen. Denne er regulert i vernepliktsforskriften §§ 75-84, der erstatning gis for skader påført i tjenesten, under fritid eller under permisjon. Engangserstatningsordningen er uavhengig av den ervervsmessige invaliditetsgraden. Ved dødsfall har de etterlatte krav på erstatning.

  Medisinsk invaliditetsgrad
  Erstatning ytes fra 2 % medisinsk invaliditet når sykdommen har oppstått under tjenesten og har sammenheng med tjenesten og når skaden er påført under tjenesten.

  For sykdommer som oppstår under tjenesten, men som ikke har sammenheng med tjenesten, og for skader som påføres under fritiden eller under permisjon, er det krav om medisinsk invaliditet på 15 % eller mer. Dersom en soldat i førstegangstjeneste påføres skade i fritiden eller under permisjon, hvor medisinsk invaliditet ikke overstiger 15%, er den vernepliktige omfattet av folketrygdloven § 13-8 andre ledd, jf. at dette er en utvidet dekning for enhver skade eller sykdom de er påført i tidsrommet fra de møter til tjeneste til de dimitterer. De kan derfor ha krav på særfordeler etter folketrygdloven § 13-2.

  Utbetalingens størrelse
  Etter vernepliktsforskriften § 79 andre ledd kan det gis erstatning inntil 15 ganger folketrygdlovens grunnbeløp dersom skaden er påført under tjenesten eller sykdommen har oppstått under tjenesten og sammenheng med tjenesten.

  For skader som har oppstått under fritiden, eller når sykdommen ikke har sammenheng med tjenesten, kan det gis erstatning inntil 7,5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

  Samordning
  Engangserstatningen kommer i tillegg til lovbestemte trygdeytelser. Dersom det er utbetalt erstatning for samme skade fra staten etter annet grunnlag, reduseres engangserstatningen tilsvarende. Søknad om erstatning behandles av Statens pensjonskasse, der Forsvarsdepartementet er klageinstans.

Pil til høyre
Førstegongstenesta