Emneside for CBU1508 Grunnleggende soldatferdigheter

Studiepoeng
0
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Basic Military Skills

Hva lærer du

 • Emnet inkluderer fagplan for felles rekruttutdanning for Forsvaret. Dette skal sammen med utvalgte lags og stridsdriller gi kadettene forutsetning for å kunne fungere i mindre enheter og ivareta sine primæroppgaver som soldat under varierende forhold.

 • Emnet innholder 3 moduler:

  • Modul Grunnlagsperiode (1.semester)

   • Innrykk

   • Robusthet

   • Stridsteknikk

   • Sanitet

   • Skyting

   • Overlevelse

   • Tester og prøver

   • Feltøvelser

 • Vintermodul (2.semester)

  • Grunnleggende vintertjeneste

  • Øvelse vinterdrill

 • Oppdragsmodul (2. semester)

  • Oppdragsløsning i lagsrammen. 

  • Sammensatt trening av innlærte kunnskap og ferdigheter.

  • Fysisk robusthet og troen på egne ferdigheter vil bli vektlagt under oppdragsløsningen.

Emnet skal sammen med emnene våpentjeneste og orgnisasjon og taktikk bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til grunnleggende og bærende militære ferdigheter. Ambisjonen er at studentene får et grunnlag innen emnet som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren/DIF de vil tjenestegjøre som befal.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne har kadetten:

  • Kunnskap om grunnleggende militære teknikker og prosedyrer for å løse oppdrag.

  • Kjennskap til grunnleggende sambandsplanlegging på lavere nivå.

  • Kunnskap om hva som påvirker egen evne til oppdragsløsning.

  • Kunnskap om grunnleggende vintertjeneste, herunder bekledning, valg av trygg marsjvei, vinterbivuakk, ernæring og kulderelaterte skader.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann for å løse oppdrag.

  • Anvende grunnleggende enkeltmannsferdigheter for å opprettholde egen stridsevne under varierende feltforhold, herunder vinterforhold.

  • Kunne etablere og drifte en sambandsinstallasjon, herunder kunne beskytte og forsvare installasjonen.

  • Anvende korrekte sambandsprosedyrer.

  • Selvstendig kunne utvikle og benytte personlige mestringsstrategier i møte med fysisk og mental belastning.

  Generell kompetanse

  Etter gjennomført emne har kadetten:

  • Opparbeidet seg nødvendige grunnleggende basisferdigheter for å løse oppdrag på lagsnivå.

 2. Forelesninger, kurs, trening og øvelser.

  • UD 17-2 Soldaten i felt

  • Håndbok for fotlaget (utvalgte sider)

  • Håndbok for radiolaget i felt

 3. Arbeidskrav

  Obligatorisk arbeidskrav: Praksis

  Fremmøteplikt: Pålagt

  Kommentar: Kadetten skal delta på grunnlagsperioden i semester 1. Grunnlagsperioden inkluderer felles rekruttutdanning for Forsvaret. Øvelse Grunnlag er den avsluttende praksis arena for felles rekruttutdanning.

  Obligatorisk arbeidskrav: Praksis

  Fremmøteplikt: Pålagt

  Kommentar: Kadetten skal delta på øvelse vinterdrill i semester 2. Øvelsen innebefatter grunnleggende vintertjeneste med leksjoner samt en lengre feltøvelse.

   

  Vurderinger:

  Vurderingsform: Praksis

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Kommentar: Bestå tester og prøver i henhold til rammeplan for felles rekruttutdanning. Gjennomført modul 2 og 3.

  Vurderingsform: Praksis 

  Gruppering: Individuelt

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Kommentar: Gjelder oppdragsmodulen. Kadetten må prestere til minimum NORM på alle 5 adferdsindikatorer og minimum gjennomføre 50% av øvelsen. Kontinuasjon gjennomføres på nytt med yngre kull.

  • Emnet inkluderer fagplan for felles rekruttutdanning for Forsvaret. Dette skal sammen med utvalgte lags og stridsdriller gi kadettene forutsetning for å kunne fungere i mindre enheter og ivareta sine primæroppgaver som soldat under varierende forhold. 

  • Emnet innholder 4 moduler: (for semester 1, 2 og 3) 

  • Modul Grunnlagsperiode (1.semester)  

  • Undervisning i denne perioden vil være etter fagplan for felles Rekrutt Utdanning.  ( FRU)  Totalt 215 timer + Felt døgn.  

  • Innrykk: 34 timer undervisning.   

  Etterretning og sikkerhet, (4 timer) HMS (6 Timer) Tjenesteforhold (4 Timer) Miljøvern (1 time) Eksersis (5 Timer) Vedlikehold (4 timer) Vintertjeneste (8 timer) Etikk og most (2 timer) 

  • Robusthet: 30 timer undervisning /praksis. 

  MFT: 15 timer (3 timer undervisning, 1 time 2 ganger i uka med trening)  

  Nærkamp: 15 timer (sammenhengende undervisning over 3 dager) Målsetningene for utdanningen er å skape en offensiv og besluttsom soldat med god selvtillit og mestringstro. Den mentale robustheten og det offensive tankesettet som bygges i rekrutten gjennom nærkamputdanningen vil tas med inn i alle andre soldatdisipliner. 

  • Stridsteknikk: 45 timer undervisning. (herav 4 timer med krigens folkerett)  

  Utdanningen skal gi grunnleggende enkeltmannsferdigheter innenfor stridsteknikk slik at videre utdanning, trening og øving i rammen av makkerpar/gjeng/lag er mulig å gjennomføre. Utdanningen kan gjennomføres i rammen av en større enhet, men det presiseres at fokuset for denne perioden skal være på den enkelte rekrutt 

  • Sanitet: 32 timer undervisning og praksis. ( KURS i 4 dager)  

   First Responder (FR) utdanningen sikrer en helhetlig og ensartet sanitetsutdanning i Forsvaret og gir alt personell en minimumskompetanse til å yte livreddende sanitetstjeneste. Målsetningen er at personellet skal være i stand til å gjennomføre livreddende tiltak, selvhjelp og/eller makkerhjelp til skadde med traume på skadestedet. 

  • Skyting: 52 timer med undervisning og praksis på skytebanen.  

  Basisferdigheten skyting består av fagfeltene skyting og våpentjeneste. Hensikten er at rekrutten skal utvikle en sikker våpenbehandling. Rekrutten skal selvstendig kunne avfyre våpenet og treffe infanterimål fra stående, knestående og liggende posisjon. Utdanningen har leksjoner fra 1-16. Samt skyte tabellverk fra 1-5.  

  • Overlevelse : 14 timer undervisning, praksis i feltøvelser.  

  Basisferdigheten overlevelse består av fagfeltene vintertjeneste og CBRN2. Hensikten er å sette sammen ferdighetene i de foregående modulene under feltøvelser ved å gi en bedre helhetsforståelse for profesjonen og krigens krav. 

  • Feltøvelse: (Øvelse grunnlag)/( øvelse Lance med Krigsskolen) 

   Kadetten skal bo under feltmessige forhold over flere døgn i den hensikt å bygge robusthet. Øvelser vil vektlegge trening på etablering og reetablering av bivuakk, rutiner som fyringsvakt, SIBIR, vedlikehold av våpen og hygienetiltak. Utdanning på dagtid nyttes primært til leksjoner beskrevet under overlevelse. Under øvelsen er det også mulighet for leksjoner fra alle typer basisferdigheter (6-timer leksjonstid beregnet hver dag). 

  • Tester og prøver: 8 timer. Fordelt utover. Test 1-15.    

  Soldatprøvene bør gjennomføres etter at man har fullført utdanningen som kreves for den gitte prøven. Det er også mulig å gjennomføre prøvene i den siste uken dersom dette er hensiktsmessig. Det er viktig at prøver merket «sikkerhetsrelatert» gjennomføres og bestås før Kadettene skal gjennomføre trening som krever at ferdigheten er innlært. Dersom disse prøvene ikke er bestått må avdelingen gjøre særskilte sikkerhetstiltak rundt Kadetten som ikke har bestått. Samt at faget i sin helhet ikke blir bestått og at Soldatens skikkethet i en militær avdeling må vurderes. 

  • Vintermodul (2.semester) (januar/feb)  

  • Grunnleggende vintertjeneste: undervisning 9 timer+ forberedelser  

  • Øvelse Vinterdrill: 10 dager sammenhengende øvelse.  

  Del 1 har Utdannings som fokus.  

  Del 2 har Strid og operasjoner på lagsnivå.  

  Hensikten med denne øvelse er å videreutvikle ferdigheter fra tidligere moduler samt tilføre nye ferdigheter i et arktiske miljø.  

  • Oppdragsmodul (2. semester) 

  • Oppdragsløsning i lagsrammen. 

  • Sammensatt trening av innlærte kunnskap og ferdigheter. 

  Øvelse Oppdragsmodul: 5 sammenhengende dager. (Mai/juni) + forberedelser. Hensikt er å sette tidligere moduler sammen til en helhetlig øvelse for soldatene under krevende forhold. Kadettene skal forsterke sin fysiske og mentale robusthet og øke sin forståelse for Forsvarets kjerneverdier i relasjon til soldatprofesjonen. Basisferdigheter innebærer å ha tilstrekkelig fysiske og mentale ferdigheter og kapasiteter som er nødvendige for å kunne utøve og mestre soldatfunksjonen over tid i fred, krise og krig. Soldatene skal etter Øvelse Oppdragsmodul ha dannet et solid grunnlag for Soldatprofesjonen, samt vil markere overgangen til avdelingsperioden for Kadettene der de skal videreutvikle sine ferdigheter.  

  • Beslutningsmodul: 21 timer undervisning, 3 + 2 døgn. Semester 3.  

  • Avdelingsperiode: 21 timer med undervisning.  

  HMS (1 time) , Etikk og MOST ( 8 timer) , Miljøvern ( 1 time) Forsvarsinformasjon ( 3 timer)  

  • Beslutningstrening. 3 dager med beslutningstrening på lavt nivå. Forberedelser til Befalsskolen. Og sees i sammenheng med øvelse Beredskap 

  • Beredskapsøvelse.  2 dager øvelse.  Samtrening med VAKTA i Jørstadmoen leir. Har til hensikt å gjøre minimums forberedelser for å kunne støtte ved skarpe vaktoppdrag.  

  Emnet skal sammen med emnene våpentjeneste og orgnisasjon og taktikk bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til grunnleggende og bærende militære ferdigheter. Ambisjonen er at studentene får et grunnlag innen emnet som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren/DIF de vil tjenestegjøre som befal.