Elever ved Cyberingeniørutdannigen på Jørstadmoen

Bachelor ingeniør – telematikk

Ønsker du en attraktiv integrert ingeniør- og lederutdanning innenfor IKT og cybersikkerhet? I denne profesjonsutdanningen lærer du blant annet å understøtte militære operasjoner med digital teknologi, og beskytte komplekse informasjonssystemer mot trusler.

Studienivå
Bachelor
Sted
Lillehammer
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny søknadsfrist kommer

Med bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk lærer du å bruke svært avanserte og komplekse systemer, og du får en fremtidsrettet leder- og ingeniørutdanning. Studiet vil gjøre deg ettertraktet i alle avdelinger i Forsvaret. 

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
 • God vandel og personlig egnet
 • Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fy1
  - eller generell studiekompetanse og et halvårlig realfagskurs med fordypning i matematikk og fysikk
  - eller 1 årig forkurs beregnet for 3-årig ingeniørutdanning og integrerte masterstudier i teknologiske fag.
  - eller nyere teknisk fagskoleutdanning og dokumentert realfagskompetanse tilsvarende R1, R2 og FY1
 • Bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
  • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert
 • Tilfredsstiller fysiske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav, og må helsemessig kunne skikkes for ansettelse og internasjonale operasjoner (Intops A)
 • Kan sikkerhetsklareres til strengt hemmelig
 • Er i aldersgruppen 18–25 år
  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS.

Om utdanningen

Gjennom profesjonsutdanningen ved Cyberingeniørskolen blir du ingeniør i elektrofag med fordypning telematikk og du blir beskikket til befal i Forsvarets spesialistkorps. Utdanningen går over tre år og etter endt utdanning blir du en sentral og ettertraktet bidragsyter til at Forsvarets avdelinger kan utnytte digital teknologi effektivt til operasjoner i alle krigføringsdomener (land, sjø, luft, cyber og space).

 

Utdanningen gir deg

 • En ingeniørutdanning med høy akademisk kvalitet
 • Du kan jobbe på alt fra et sjøfartøy eller en flyskvadron, til spesialstyrkene eller i grensevakten
 • Du er sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Gratis kost og losji, 1G (tjenestetillegg). Du behøver ikke studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori
 • Du kan bygge på utdanningen din både sivilt og militært:
  • I Forsvaret er denne utdanningen ettertraktet i alle avdelinger
  • Studiet kvalifiserer også til opptak ved masterstudier ved sivile universiteter i Norge og utlandet

Læringsutbytte for befalsutdanningsdelen

 1. Etter å ha fullført studie skal kadetten:

  • Ha kunnskap om Forsvarets struktur, ulike grener og fellesinstitusjoner, og Forsvarets historie, tradisjon og utvikling.
  • Ha kunnskap om juridiske tema av betydning for den militære profesjon, om rettslige rammer for militære sjefers utøvelse av kommandomyndighet og kunnskap om de viktigste prinsippene innenfor operasjonell rett
  • Forstå Forsvarets grunnsyn på ledelse og Forsvarets kjerneverdier og ha kunnskap om sentrale forskningsbaserte teorier og modeller knyttet til ledelse
  • Ha forståelse for betydningen av fysisk hardførhet og mental robusthet i Forsvaret og hvordan egen atferd påvirker andres prestasjoner og handlinger
  • Kjenne til grunnleggende prinsipper for god pedagogikk
  • Ha kjennskap til sikkerhetsbestemmelser, direktiver, retningslinjer, malverk og lignende, relevante i utøvelsen av soldatprofesjonen og som militær leder
 2. Etter å ha fullført studie kan kadetten:

  • Selvstendig operere og vedlikeholde primærvåpen og anvende dette i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser, under krevende forhold
  • Selvstendig anvende teori om treningslære, kosthold og skadeforebygging, kunne trene seg selv og andre og iverksette tiltak for å nå individuelle eller avdelingens mål innen fysisk form og robusthet
  • Selvstendig kunne anvende relevant fagteori i utviklingen av egen lederatferd, kunne utøve situasjonstilpasset lederskap og kunne anvende tilbakemeldinger fra andre til å iverksette tiltak for å videreutvikle seg som befal
  • Anvende Forsvarets verdigrunnlag, etterleve grunnleggende militære holdninger, ha utviklet en etisk grunnholdning til rollen som befal og gjennom dette fremstå med eksempelets makt
  • Anvende grunnleggende enkeltmannsferdigheter for å opprettholde egen stridsevne under varierende feltforhold, herunder vinterforhold og anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann for å løse oppdrag
  • Selvstendig kunne etablere og drifte en sambandsinstallasjon, samt anvende korrekte sambandsprosedyrer
  • Selvstendig kunne utvikle og benytte personlige mestringsstrategier i møte med fysisk og mental belastning
  • Selvstendig kunne gjennomføre en plan og beslutningsprosess på lagsnivå, herunder benytte relevante håndbøker og malverk
  • Anvende grunnleggende prinsipper for god undervisningslære og gi konkrete og relevante tilbakemeldinger som legger grunnlag for utvikling, gjensidig tillit og respekt.
 3. Etter å ha fullført studie skal kadetten:

  • Selvstendig kunne drive videre trening og øving basert på forståelse for basisferdigheter
  • Forstå viktigheten av fysisk trening og betydningen av dette inn mot de krav Forsvaret stiller til fysisk yteevne og mental robusthet
  • Kunne representere fremtidige avdelinger og Forsvaret som helhet i henhold til Forsvarets verdigrunnlag og selvstendig kunne fortsette utviklingen av egen integritet og egne holdninger som befal
  • Ha forståelse for hva som er særegent for den militære profesjonen og hvilke forventninger Forsvaret og samfunnet for øvrig, har til militære.
  • Kunne gjennomføre en operativ risikovurdering, forstå ordreutvikling på lavere nivå og kunne utarbeide og formidle en ordre i systematisert form.
  • Kunne planlegge og gjennomføre leksjoner med støtte i pedagogiske verktøy og metoder.
  • Kunne reflektere rundt og evaluere egen undervisning.

Studiets oppbygning

 1. Bachelor i ingeniørfag, telematikk 2024

  1. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Bachelor i ingeniørfag, telematikk 2024

  2. studieår Høst 2025 / Vår 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Bachelor i ingeniørfag, telematikk 2024

  3. studieår Høst 2026 / Vår 2027

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Spørsmål og svar

 1. Du utdannes til å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi, og hvordan man kan beskytte data- og kommunikasjonssystemer mot trusler og sårbarheter. Systemene Forsvaret bruker, er svært avanserte og komplekse, noe som gjør at vi stiller høye krav til kunnskap, teknisk innsikt og ferdigheter.

  Studiet følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge. I tillegg får du en innføring i relevante spesialiseringsemner som operativsystemer, datakommunikasjon, signalbehandling, telekommunikasjonssystemer og programmering. Mot slutten av studiet får du mulighet til fordypning i enten militære IKT-systemer eller Cyberoperasjoner. 

 2. Studiet gjennomføres på Jørstadmoen, som ligger rett ved Lillehammer. Kadettene, som studentene kalles ved Forsvarets høgskole, bor sammen på to- eller firemannsrom under utdanningen. Boligblokkene man bor i, ligger rett ved skolen. I tillegg til soverom, er det felles TV-stuer og kjøkken hvor kadettene ofte samles.

  Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, også i helgene.

  Mulighetene for fritidsaktiviteter i leiren er mange, med både treningsstudio, hinderbane, fotballbane, sandvolleyballbane, skytebane, musikkrom med instrumenter, TV-rom med spillkonsoller, samt muligheter for å delta på ulike kurs og turer på fritiden.

 3. Utdanningen byr på en variert studiehverdag. Forsvarets utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes på elektronikklaboratoriet. Du vil også ha dager hvor du er ute på øvelse, trener eller er på skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende, sosial og utfordrende.

  Skolen legger stor vekt på ulike læremetoder i løpet av studiet. Som kadett vil du for eksempel få lederskap- og instruksjonsoppgaver overfor medkadetter og annet personell i Forsvaret. Du vil også konfigurere og drifte høyteknologisk militært materiell. De fleste tekniske fagene har praktiske øvelser i laboratorium.

  Denne kombinasjonen av prosjekter, praktiske lederoppgaver og problembasert læring gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

 4. Forsvaret tar i bruk stadig mer avanserte kommunikasjons- og ledelsessystemer. Det gjør denne utdanningen til en fremtidsrettet og relevant utdanning fremover. Denne profesjonsutdanningen vil gjøre deg ettertraktet til mange spennende stillinger som cyberingeniør i Forsvaret.

  Etter endt utdanning får du jobb i enten Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Heimevernet, Cyberforsvaret, etterretningstjenesten eller spesialstyrkene. Alle avdelinger har stort behov for denne kompetansen.

  Arbeidsoppgavene vil spenne fra etablering og drift av kommunikasjonssystemene i Forsvaret til å utvikle ny teknologi eller finne nye kreative måter å utnytte allerede eksisterende systemer på.

  Studiet gir deg en leder- og ingeniørutdanning med muligheter for påbygning ved både militære og sivile utdanningsinstitusjoner.

  Studiet kvalifiserer til opptak ved masterstudier ved sivile universiteter i Norge og utlandet. Utdanningen er for eksempel forhåndsgodkjent for direkte opptak til den toårige påbygningen til «MSc in Telematics» ved NTNU.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Mannskap ombord ubåten KNM Utsira, ved kontrollpultene