Emneside for CBU1508 Grunnleggende soldatferdigheter

Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Basic Military Skills

Hva lærer du

Første del av emnet er basert på fagplan for felles Grunnleggende soldatkurs i Forsvaret (GSK) som er en intensivert versjon av felles rekruttutdanning for Forsvaret (FRU). Utdanningen er noe tilpasset utdanningsløpet, både med tidlige leksjoner i sambandssystemer, for eksempel nivå 1-kurs i Multi Rolle Radio (MRR) og lett feltradio (LFR) og utvalgte lags og stridsdriller. Videre vil fagplan for Hærens soldatmodul (HSM) ligge til grunn for videre utdanning og trening. Dette skal gi kadettene forutsetning for å kunne fungere i mindre enheter og ivareta sine primæroppgaver som soldater under varierende forhold.

Emnet skal sammen med emnene CBU1503 Våpentjeneste og CBU1509 Organisasjon og taktikk bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til grunnleggende og bærende militære ferdigheter. Kadettene skal gjennom emnet få et grunnlag som kan videreutvikles uavhengig av hvilken avdeling de vil tjenestegjøre i etter utdanningen ved Cyberingeniørskolen.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Forstå grunnleggende militære teknikker og prosedyrer for å løse oppdrag
  • Vite om grunnleggende sambandsplanlegging på lavere nivå
  • Forstå hva som påvirker egen evne til oppdragsløsning
  • Forstå grunnleggende vintertjeneste, herunder bekledning, valg av trygg marsjvei, vinterbivuakk, ernæring og kulderelaterte skader

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann for å løse oppdrag
  • Anvende grunnleggende enkeltmannsferdigheter for å opprettholde egen stridsevne under varierende feltforhold, herunder vinterforhold
  • Selvstendig kunne etablere og drifte en sambandsinstallasjon, herunder kunne beskytte og forsvare installasjonen
  • Anvende korrekte sambandsprosedyrer.
  • Selvstendig kunne utvikle og benytte personlige mestringsstrategier i møte med fysisk og mental belastning

  Generell kompetanse

  Etter gjennomført emne kan kadetten:

  • Selvstendig utføre nødvendige grunnleggende og bærende militære ferdigheter for å løse oppdrag på lagsnivå
 2. Forelesninger, kurs, trening og øvelser.

  Planlagt undervisning er totalt på omtrent ti uker:

  Grunnlagsperiode: omtrent fire uker

  Øvelse Grunnlag og øvelse Lanse: til sammen omtrent to uker

  Øvelse Vinterdrill, med forberedende undervisning: omtrent to og en halv uke

  Øvelse oppdragsmodul: omtrent én og en halv uke

  • UD 17-2 Soldaten i felt

  • Håndbok for fotlaget (utvalgte sider)

  • Håndbok for radiolaget i felt

 3. Vurdering

  Vurderingsform: Praksis (Vinterdrill), teller 50 %

  Gruppering: Individuelt

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Spesielle forhold knyttet til vurderingen: Krav for godkjente øvelser er deltagelse på minimum 50% av øvelsens varighet(gjelder alle uavhengig av tidligere bakgrunn). Eventuell kontinuasjon gjennomføres ved å delta på første uke av vinterdrill sammen med yngre kull. Sensureres av lagsveileder, kullsjef og øvingsleder.

  Vurderingsform: Praksis (Oppdragsmodulen), teller 50 %

  Gruppering: Individuelt

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene: Kadetten må prestere til minimum NORM på alle 5 adferdsindikatorer og minimum gjennomføre 50% av øvelsen. Kontinuasjon gjennomføres på nytt gjennom å delta siste uke av oppdragsmodul med yngre kull. Sensureres av lagsveileder, kullsjef og øvingsleder

 4. Emnet inneholder 3 moduler:

  Modul Grunnlagsperiode (1.semester)

  I denne perioden gjennomgår kadettene grunnleggende utdanning delt inn i åtte kategorier, hvor noen igjen har flere undertemaer:

  • Innrykk, eksempler på undertemaer:
   • Etterretning og sikkerhet
   • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
   • Mobbing og seksuell trakassering
   • Eksersis
  • Robusthet
   • Fysisk trening
   • Nærkamp: Målsetningene for utdanningen er å skape en offensiv og besluttsom soldat med god selvtillit og mestringstro. Den mentale robustheten og det offensive tankesettet som bygges gjennom nærkamputdanningen vil tas med inn i alle andre soldatdisipliner.
   • Soldatprøve
  • Stridsteknikk, inkludert innføring i Krigens folkerett
   • Utdanningen skal gi grunnleggende enkeltmanssferdigheter innenfor stridsteknikk, herunder for eksempel stridsteknikk, fortifikasjon og kamuflering - dette for at videre utdanning, trening og øving i i rammen av makkerpar, gjeng og lag er mulig å gjennomføre
   • Soldatprøve
  • Sanitet - First Responder
   • Utdanningen sikrer en helhetlig og ensartet sanitetsutdanning i Forsvaret og gir alt personell en minimumskompetanse til å yte livreddende sanitetstjeneste. Målsetningen er at personellet skal være i stand til å gjennomføre livreddende tiltak, selvhjelp og/eller makkerhjelp til skadde med traume på skadestedet
   • Soldatprøve
  • Skyting
   • Basisferdigheten skyting består av fagfeltene skyting og våpentjeneste. Hensikten er at rekrutten skal utvikle en sikker våpenbehandling. Rekrutten skal selvstendig kunne avfyre våpenet og treffe infanterimål fra stående, knestående og liggende posisjon. Kadettene vil bygge videre på ferdighetene de tilegner seg i dette emnet i CBU1503 Våpentjeneste
   • Soldatprøve
  • Overlevelse
   • Vintertjeneste
   • Kjemiske, biologiske, radioaktive og nukleære stoffer (CBRN)
   • Soldatprøve
  • Tester og prøver
   • I flere av disiplinene er det soldatprøver (se over). Disse er ment for å teste kadettenes standpunkt og avdekke eventuelle behov for repetisjon. De vil gjennomføres i sammenheng med utdanningen.
  • Feltøvelser
   • Kadetten skal bo under feltmessige forhold over flere døgn i den hensikt å bygge robusthet. Øvelser vil vektlegge trening på etablering og reetablering av bivuakk, rutiner som fyringsvakt, SIBIR, vedlikehold av våpen og hygienetiltak. Under øvelsen er det også mulighet for leksjoner fra alle typer basisferdigheter

  I tillegg vil det også være noe teori og praktisk utdanning innenfor utvalgte sambandssystemer. Modulen avsluttes med øvelse Grunnlag og øvelse Lanse på henholdsvis én uke hver. Det er obligatorisk deltagelse på begge disse øvelsene, uavhengig av tidligere erfaring/ferdighetsnivå. Dispensasjon fra kravet kan gis, eksempelvis ved godkjent medisinsk begrunnelse.

  Vintermodul (2.semester)

  I denne perioden får kadettene vinterspesifikk utdanning, som både omfatter teori og praksis. Denne modulen avsluttes også med en feltøvelse. Hensikten med denne øvelse er å videreutvikle ferdigheter fra tidligere moduler samt tilføre nye ferdigheter i et arktiske miljø.

  • Grunnleggende vintertjeneste
   • Utdanning og andre forberedelser som tilpassing og tilvenning av utstyr og lignende
  • Øvelse vinterdrill - 10 dager sammenhengende øvelse
   • Del 1: Utdanningsfokus med teoretiske og praktiske leksjoner 
   • Del 2: Oppdragsløsning på lagsnivå.

  Oppdragsmodul (2. semester)

  I denne perioden bygger kadettene videre på soldatferdighetene de trente på i grunnlagsperioden. Fokus er på å utvikle kadettene fra å fungere på enkeltmannsnivå til å drive oppdragsløsning i lagsrammen og å kunne sette sammen innlært kunnskap og ferdigheter innenfor flere områder. I tillegg vil fysisk robusthet og troen på egne ferdigheter bli vektlagt under oppdragsløsningen.

  Hensikt er å sette tidligere moduler sammen til en helhetlig øvelse for soldatene under krevende forhold. Kadettene skal forsterke sin fysiske og mentale robusthet og øke sin forståelse for Forsvarets kjerneverdier i relasjon til soldatprofesjonen. Basisferdigheter innebærer å ha tilstrekkelig fysiske og mentale ferdigheter og kapasiteter som er nødvendige for å kunne utøve og mestre soldatfunksjonen over tid i fred, krise og krig. Soldatene skal etter Øvelse Oppdragsmodul ha dannet et solid grunnlag for Soldatprofesjonen.