Emneside for CBU2502 Befalsskolen

Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Officers' School

Hva lærer du

Utdanningen ved Befalsskolen er sentral i utviklingen av et handlekraftig, robust og kompetent befalskorps og strekker seg over 12 uker. Utdanningen skal være praksisnær og basert på Forsvarets kjernevirksomhet. Målet er å bidra til å utvikle trygge ledere med et godt etisk fundament, og bevisstgjøre den enkelte på ansvaret og forventninger som stilles til befal. Etter endt utdanning skal elevene ha fått en plattform for å bekle befalsstillinger på OR5-nivå i Forsvaret. Utdanningen skal videre motivere den enkelte til å utvikle seg og samtidig bidra til å øke ståtid i tjenestestilling. Utdanningen har som mål å utvikle befal med yrkesstolthet, gode holdninger, god selvinnsikt, integritet, tillit og evne til å motivere andre. Dette for å sikre evne til å iverksette beslutninger og opprettholde disiplin i egen avdeling. Det kommende befalet må i tillegg forstå sin rolle som forbilde og den påvirkningskraften en har som leder. Utdanningen skal gi økt forståelse for Forsvarets organisasjon og oppgaver. Spesialistkorpset er viktig for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver i fred, krise og krig. Deres kompetanse og erfaring må verdsettes og utvikles gjennom befalsutdanningen.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført og bestått befalsskole har kadetten:

  • kunnskap om hvordan rollene til spesialisten og offiseren utfyller hverandre for å nå felles mål. 
  • kunnskap om sammenhengen mellom ansvarlig forvalting og operativ evne.
  • kunnskap om de rettslige rammer for militære sjefers utøvelse av kommandomyndighet, herunder regler om kommandoansvar, ordre og lojalitetsplikt
  • kunnskap om de viktigste prinsippene innenfor operasjonell rett, herunder krigens folkerett, engasjementsregler, menneskerettigheter og internrett.
  • kunnskap om Forsvarets grunnsyn på ledelse, Forsvarets kjerneverdier og Forsvarets verdigrunnlag.
  • kunnskap om juridiske tema av betydning for den militære profesjon og rollen som befal.
  • kunnskap om viktigheten av god sikkerhetsstyring og sikkerhetskultur, og vurdere hvordan fokus på dette henger sammen med avdelingens operative evne.
  • kunnskap om andre forsvarsgrener og fellesinstitusjoner. Kjenne til Forsvarets historie, tradisjon og utvikling.
  • kjennskap til grunnleggende prinsipper for god pedagogikk.
  • kunnskap om sentrale forskningsbaserte teorier og modeller knyttet til ledelse
  • kunnskap om treningsplanlegging og trening for å sikre fremgang med lav risiko for overtrening og skader.
  • forståelse for betydningen av fysisk hardførhet og mental robusthet i Forsvaret. 

  Ferdigheter

  Etter fullført og bestått befalsutdanning kan kadetten:

  • Anvende kunnskap om treningsplanlegging og trening for å sikre fremgang med lav risiko for overtrening og skader.
  • Anvende grunnleggende prinsipper for god undervisningslære.
  • Anvende lederskap basert på forskningsbaserte teorier og modeller relevant for ledelse, hvor Forsvarets grunnsyn på ledelse står sentralt.
  • Gi konkrete og relevante tilbakemeldinger som legger grunnlag for utvikling, gjensidig tillit og respekt.
  • Anvende tilegnet kunnskap til å kunne ta best mulig beslutninger, gi ordrer samt følge opp undergitte i uoversiktlige situasjoner.
  • Anvende Forsvarets verdigrunnlag, og ha utviklet en etisk grunnholdning til rollen som befal.
  • Reflektere over effektiv kommunikasjon i den daglige tjeneste og under operasjoner, herunder økt refleksjonsnivå knyttet til betydningen av kulturelle faktorer. 
  • Reflektere over og utveksle synspunkter knyttet til profesjonens rolle i samfunnet.
  • Anvende tilegnet kunnskap om jus og regelverk på relevante, praktiske problemstillinger i fredstid og i krise eller krig.
  • Reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner.
  • Gjøre rede for hvorfor Norge har et forsvar, hvilke oppgaver Forsvaret har, og hva som er befalets ansvar og rolle.
  • Gjøre rede for rollene spesialist og offiser.
  • Gjøre rede for sammenhengen mellom likeverd, likestilling, mangfold og operativ evne.

  Generell kompetanse

  Etter fullført og bestått befalsutdanning kan kadetten:

  • ta beslutninger og gjøre vurderinger basert på et godt etisk og moralsk grunnlag.
  • utarbeide og formidle en ordre i systematisert form.
  • forstå hva som er særegent for den militære profesjonen.
  • planlegge, gjennomføre og analysere planlagt trening som er relevant for tjenesten.
  • gjennomføre en operativ risikovurdering.
  • planlegge og gjennomføre leksjoner med støtte i pedagogiske verktøy og metoder.
  • reflektere rundt og evaluere egen undervisning.
  • bidra til å bygge effektive prestasjonsgrupper som har fokus på oppdragsløsning i samsvar med sjefens intensjon.
  • bidra inn i et ledelsesteam med en offiser og være en tydelig rådgiver
 2. Programmet ved Befalsskolen er intenst, og gir liten tid til repetisjon. Mye av utdanningen foregår innenfor rammen av laget/gruppen, der bidraget fra den enkelte er avgjørende for det kollektive utbyttet. Manglende tilstedeværelse av enkeltpersoner vil således ha negativ effekt for flere enn den enkelte. All undervisning er å anse som obligatorisk og det blir derfor normalt ikke gitt permisjoner fra undervisningen. Utdanningen ved Befalsskolen skal være praksisnær, og omfatter flere praksisarenaer som elevene må delta på for å utvikle den praktiske og teoretiske tilegnelsen av kunnskap og holdningskompetansen parallelt. Elevene vil gjennomføre omkring fem praksisarenaer med varighet fra to til ti dager. Deltakelse på de ulike praksisarenaene er obligatorisk for å få godkjent befalsskole

 3. Oppgis ved oppstart.

 4. Vurdering

  Vurderingsform: Mappevurdering

  Gruppering: Individuelt

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Spesielle forhold knyttet til vurderingen:  Innholdet i mappen fastsettes i emnebeskrivelsen gitt av Befalsskolen og omfatter flere arbeider, herunder aktivitet og prestasjon. Mappen vurderes som en helhet, og prosess og progresjon kan inngå i denne vurderingen. Den enkelte emneansvarlige står i tillegg fritt til å gi enkelttester som vurderes i henhold til evalueringsformen bestått/ikke bestått. Disse er ment å gi både elev og instruktør en forståelse for fremdriften i utdanningen. Elevene må bestå mappevurderingen i sin helhet, samt være egnet som befal for å bestå grunnleggende befalsutdanning og få diplom fra Befalsskolen.

 5. Organisering av utdanningen

  Utdanningen ved Befalsskolen er en praksisnær lederutdanning, med ambisjon om å gi elevene praktisk trening i rollen som leder og instruktør, samt god forståelse for den militære profesjon. Utdanningen forutsetter at grunnleggende soldatferdigheter og fag- og funksjonsrettet utdanning gis av den enkelte forsvarsgren, og bygger på elevenes erfaringer fra tjeneste som grenader/konstabel. Elevene gis teoriundervisning i emnene ledelse, militær profesjon og militær idrett og trening, og gjennomfører ulike praksisarenaer med tett oppfølging av en fast lederutvikler/veileder.