Emneside for CBU3502 Praksisarena Finale

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Practice Arena Finale

Hva lærer du

Emnet gjennomføres som militær øvelse som strekker seg over maksimalt 2 uker og gjennomføres i løpet av 6. semester.

Den enkeltes ansvar og oppgaver er knyttet til egen fagfordypning innen CIS-støtte, cyberoperasjoner eller til profesjonsutøvelsen i kommende stillinger.

Hensikten med øvelsen er å utvikle kadettenes evne til å løse oppgaver innen egen fagfordypning relatert til planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. Gjennom praksis og veiledning vil kadettene videreutvikle sine eksisterende kunnskaper og ferdigheter og tilegne seg nye. Kadetten får erfaringer som konkretiserer CIS-støtte og cyberoperasjoner og avhengighetene mellom disse. I tillegg, får kadetten erfaringer om hvordan cyberingeniøren utøver ledelse innen CIS-støtte og cyberoperasjoner.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive utvalgte oppgaver som inngår i styrkeoppbygging av en avdeling innen egen fagfordypning.

  • beskrive utvalgte taktikker, teknikker og prosedyrer som brukes i oppdragsløsning innen egen fagfordypning, samt forklare deres bruksområder

  • gi eksempler på hvordan CIS-støtte og defensive cyberoperasjoner kan bidra til oppnåelsen av situasjonsforståelse i en militær operasjon

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • bidra i å anvende PBP til å beslutte hvilke taktikker, teknikker og prosedyrer som er egnet til å løse spesifikke oppdrag innenfor egen fagfordypning.

  • bidra i å vurdere taktiske konsekvenser av endringer i situasjon i cyberdomenet og rapportere dette til overordnet sjef

  • bidra i å anbefale disponeringer av IKT-ressurser til overordnet sjef ut i fra situasjon, samt operasjonens stridstekniske og taktiske målsetninger 

  • selvstendig etablere, drifte og bruke et utvalg av Forsvarets informasjons-, kommunikasjons- og sikkerhetsovervåkningssystemer med et forsvarlig sikkerhetsnivå i rammen av oppdragsløsning.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • reflektere over egen praksis innen egen fagfordypning og identifisere suksessfaktorer for oppdragsløsning samt eget faglige utviklingspotensial, herunder lederskap/følgerskap

  • relatere kunnskap innen egen fagfordypning til anvendelser under militære operasjoner

  • Identifisere utviklingspotensialer knyttet til militær anvendelse av ny teknologi.

 2. Oppdragsløsning i rolle på taktisk eller subtaktisk nivå (2 uker), After Action Review (AAR), skriftlig og muntlig refleksjon

 3. Relevante tekniske håndbøker og prosedyrebeskrivelser (oppgis ved emnets start)

 4. Vurderingsform: Praksis (teller 50%)

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Spesielle forhold knyttet til vurderingen: Vurdering på oppnåelse av læringsutbytte. Den enkelte student får tilordnet en veileder som vurderer oppnådd læringsutbytte basert på observasjoner underveis i øvelsen. Kadetten vil få muntlig begrunnelse for vurderingen etter øvelsen.

  Vurderingsform: Skriftlig prosjektoppgave (teller 50%)

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Hjelpemidler: alle

  Spesielle forhold knyttet til vurderingen: Refleksjonsnotat knyttet mot oppnåelse av læringsutbytter. Omfang 800-1200 ord. 

  Maksimalt gyldig fravær begrenses til 50 % av øvelsens varighet. Ved gyldig fravær utover dette gis det anledning til nytt første forsøk gjennom en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring.

  Eventuell kontinuasjon gjennomføres som en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring.