Emneside for ING0315 MV verkstedsopplæring hydraulikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023

Hva lærer du

Emnet skal tilføre ferdigheter slik at man er i stand til å arbeide med hydrauliske anlegg. Den gir trening og praksis på komponenter i et system og systemets vedlikeholdsutfordringer. Opplæringen skal bidra til praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll og -bekjempelse.

 1. Kunnskap

  kadetten:

  • (K1) har kunnskap om føringer for helse miljø og sikkerhet ift egen eksponering og omgivelsene ved hydraulikkanlegg.
  • (K2) har kunnskap om komponenter i et komplett hydraulikkanlegg
  • (K3) kan finne, vurdere og henvise til resultater fra en oljeprøve og fremstille det.
  • (K4) kjenner til vedlikeholdsoppgaver som er viktige for et hydraulikkanlegg.

   

  Ferdigheter

  kadetten: 

  • (F1) kan beherske relevant faglig verktøy og teknikker for å utføre feilsøking på et hydraulikkanlegg
  • (F2) kan anvende faglig kunnskap til å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver i hydraulikkanlegg
  • (F3) kan beherske teknisk dokumentasjon, skjemategninger og håndbøker
  • (F4) kan reflektere over egen faglig utøvelse og arbeide sikkert på anlegg eller i verksted 

   

  Generell kompetanse:

  kadetten:

  • (G1) kan planlegge og gjennomføre arbeid sikkert og selvstendig på et hydraulikkanlegg
  • (G2) har innsikt i KNMT/SSS, deres infrastruktur og organisering.
  • (G3) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre om hydraulikkanlegg og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 2. Praksis med veiledning. Kadettene instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene.

 3. Vurderingsform: Loggbok eller tilsvarende. Oppgis ved oppstart.

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått/ikke bestått