Emneside for ING0320 Maskin- og motortekniske arbeider

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Machine elements and Engines - workshop training

Hva lærer du

Emnet er del av et godkjent 10 mnd. styrt verksted- og fartøysopplæringsløp. Det skal gjøre maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons - og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Maskin og motorteknisk del skal tilføre startferdigheter slik at de er i stand til å utføre enklere vedlikehold og reparasjoner på materiell i henhold til rutiner og direktiver for materiellforvaltning. Opplæringen skal i sum gi praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll og bekjempelse.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, AIII/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal totalt sett gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedtekniske infrastruktur, organisering og styring.

 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • (K1) kjenner til føringer for helse, miljø og sikkerhet mht. egen eksponering og omgivelsene, samt sikker bruk av maskiner og verktøy
  • (K2) har kunnskap om egenskaper og parametere vurdert ved montering og reparasjon av systemer og komponenter
  • (K3) har kunnskap om navn, funksjon og egenskaper til maskindeler på en marin forbrenningsmotor

   

  Ferdigheter

  Kadetten...

  • (F1) kan anvende verktøy, maskiner og måleinstrumenter riktig ut fra sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige og reparasjonstekniske betraktninger.
  • (F2) kan bruke tekniske håndbøker og teknisk dokumentasjon.
  • (F3) kan beherske forskjellige typer tetninger og pakninger
  • (F4) kan demontere og sette sammen maskindeler på en marin forbrenningsmotor
  • (F5) kan foreta måling av maskindeler og sammenligne de med måleprotokoller.

   

  Generell kompetanse

  Kadetten...

  • (G1) kan planlegge og gjennomføre montering og reparasjoner om bord ved riktig bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter.
  • (G2) kjenner til sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter
  • (G3) har innsikt i betydningen av nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
  • (G4) kan beskrive Forsvarets verksted ROS, deres infrastruktur og organisering.
  • (G5) kan arbeide sikkert i verkstedet, med opplært utstyr og samhandle med verkstedspersonell
 2. Praktisk tilnærming med veiledning underveis. Kadettene instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene

 3. FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør skipstekniske kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  • Deltagelse i undervisning
  • Opplæringen har oppgaver som må gjennomføres/bestås.  Kadetter signerer i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig verksmester kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålene med godkjent resultat.

   

  Vurderingsform: Praksis, individuell. Kadettene gis tilbakemelding etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.

   

  Varighet: 80 timer

  Vurdering: Bestått/Ikke bestått