Emneside for ING0321 Maskinering og sveising

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Machining and welding

Hva lærer du

Emnet er del av et godkjent 10 mnd. styrt verksted- og fartøysopplæringsløp. Det skal gjøre maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons - og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Maskinering og sveisedel skal tilføre startferdigheter slik at de er i stand til å utføre maskinering av enkle maskindeler og sammenføyninger av ulike metaller. Opplæringen skal i sum gi praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll og bekjempelse.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, AIII/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal totalt sett gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedtekniske infrastruktur, organisering og styring.

 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • (K1) har kunnskap om føringer for helse miljø og sikkerhet ift egen eksponering og omgivelsene, samt sikker bruk av maskiner og verktøy
  • (K2) har kunnskap om maskiner og tilhørende utstyr for enkel maskinering
  • (K3) har kunnskap om maskiner og utstyr for sveising av stål og metaller.
  • (K4) har kunnskap om navn, funksjon og egenskaper til maskindeler på en marin forbrenningsmotor

   

  Ferdigheter

  Kadetten...

  • (F1) kan anvende verktøy, maskiner og måleinstrumenter riktig i henhold til bruk, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige og reparasjonstekniske betraktninger.
  • (F2) kan bruke teknisk dokumentasjon, tegninger, håndbøker og annen teknisk dokumentasjon.
  • (F3) kan foreta måling av maskindeler og kunne bruke de til å beskrive oppnådd toleranse og pasning
  • (F4) kan lage og bruke tekniske tegninger til produksjon av deler

   

  Generell kompetanse

  Kadetten...

  • (G1) kan planlegge trygge arbeidsrutiner for sikkert arbeid ved maskinering og sveising
  • (G2) har innsikt i betydningen av nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
  • (G3) kan beskrive Forsvarets verksted HORTEN, deres infrastruktur og organisering.
  • (G4) kan arbeide sikkert i verksteder, med opplært utstyr og samhandle med verkstedspersonell
 2. Praktisk tilnærming med veiledning underveis. Kadettene instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene

 3. FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør skipstekniske kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  • Deltagelse i undervisning
  • Opplæringen har oppgaver som må gjennomføres/bestås.  Kadetter signerer i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig verksmester kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålene med godkjent resultat.

  Vurderingsform: Praksis, individuell. Kadettene gis tilbakemelding etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.

  Varighet: 120 timer

  Vurdering: Bestått/Ikke bestått