Emneside for ING0322 Mekaniske og elektrotekniske arbeider

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Mechanical and electrotechnical training

Hva lærer du

Emnet er del av et godkjent 10 mnd. styrt verksted- og fartøysopplæringsløp. Det skal gjøre maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons - og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Mekanisk- og elektroteknisk del skal tilføre ferdigheter slik at de er i stand til å utføre maskinering av maskindeler som skal settes sammen, sammenføyninger av ulike metaller og elektriske installasjonsarbeider. Den skal og gi ytterligere praksis i demontering/montering av maskindeler. Opplæringen vil bidra til praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll og bekjempelse.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, AIII/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal totalt sett gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedtekniske infrastruktur, organisering og styring.

 1. Kunnskap

  kadetten..

  • (K1) har kunnskap om føringer for helse, miljø og sikkerhet i forhold til egen eksponering og omgivelsene, samt sikker bruk av maskiner og verktøy
  • (K2) har kunnskap om hvordan maskiner brukes og tilhørende utstyr for maskinering, samt hvordan maskiner brukes for å sveise stål og metaller 
  • (K3) har kunnskap om metoder for å foreta måling av maskindeler og hvordan de brukes til å beskrive oppnådd toleranse og pasning.
  • (K4) har kunnskap om hvordan tekniske tegninger lages og brukes til produksjon av deler
  • (K5) har kunnskap om elektriske komponenter, hvordan de brukes og hvordan elektrisk teste- og måleutstyr betjenes
  • (K6) har kunnskap om hvilke verktøy som benyttes til demonterings- og monteringsarbeider

  Ferdigheter

  kadetten..

  • (F1) kan anvende verktøy, maskiner og måleinstrumenter riktig iht bruk, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige og reparasjonstekniske betraktninger.
  • (F2) kan beherske teknisk dokumentasjon, tegninger og håndbøker.
  • (F3) kan arbeide sikkert i verkstedet og med opplært utstyr.

  Generell kompetanse

  kadetten..

  • (G1) kan arbeide sikkert ved maskinering, sveising og elektriske komponenter
  • (G2) har innsikt i betydningen av nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
  • (G3) kan beskrive Forsvarets verksted ROS, deres infrastruktur og organisering.
  • (G4) kan gjennomføre el. installasjon etter skjemategning og dokumentasjon
  • (G5) kan gjennomføre varierte arbeidsoppgaver sammen med verkstedspersonell
 2. Praktisk tilnærming med veiledning underveis. Kadettene instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene

 3. FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør skipstekniske kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  • Deltagelse i undervisning
  • Opplæringen har oppgaver som må gjennomføres/bestås.  Kadetter signerer i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig verksmester kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålene med godkjent resultat.

  Vurderingsform: Praksis, individuell, bestått/ikke bestått. Kadettene gis tilbakemelding etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.

  Varighet: 240 timer