Emneside for ING0323 Hydraulikkarbeider

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Hydraulic - workshop training

Hva lærer du

Emnet er del av et godkjent 10 mnd. styrt verksted- og fartøysopplæringsløp. Det skal gjøre maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons - og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Hydraulikkdelen skal tilføre ferdigheter slik at de er i stand til å arbeide med hydrauliske anlegg. Den gir trening og praksis på komponenter i et system og systemets vedlikeholdsutfordringer. Emnet bygger på kadettenes teoretiske grunnlag innen fluidmekanikk og statikk, fasthetslære. Opplæringen skal bidra til praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll og bekjempelse.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, AIII/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal totalt sett gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedtekniske infrastruktur, organisering og styring.

 1. Kunnskap

  kadetten..

  • (K1) har bred kunnskap om føringer for helse miljø og sikkerhet i forhold til egen eksponering og omgivelsene ved hydraulikkanlegg
  • (K2) har kunnskap om komponenter i et komplett hydraulikkanlegg og hvordan det kan fremstilles skjematisk i en enkel tegning
  • (K3) har kunnskap om hvilke resultater en oljeprøve kan vise
  • (K4) har kunnskap om vedlikeholdsoppgaver som er viktige for et hydraulikkanlegg

  Ferdigheter

  kadetten..

  • (F1) kan gjennomføre feilsøking på et hydraulikkanlegg
  • (F2) kan utføre enkle vedlikeholdsoppgaver som er viktige for et hydraulikkanlegg
  • (F3) kan finne, vurdere og henvise til teknisk dokumentasjon, tegninger og håndbøker
  • (F4) kan beherske relevant verktøy, teknikker og uttrykksformer for å kunne arbeide sikkert på et anlegg eller verksted

  Generell kompetanse:

  kadetten..

  • (G1) kan planlegge og gjennomføre sikkert arbeid på et hydraulikkanlegg
  • (G2) kjenner til viktigheten av nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
  • (G3) har kjennskap til  KNMT/SSS, deres infrastruktur og organisering
  • (G4) kan utveksle synspunkter og erfaringer med personell ved Sjøforsvarets fagskoler og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 2. Praktisk tilnærming med veiledning underveis. Kadettene instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene

 3. FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør skipstekniske kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  • Deltagelse i undervisning
  • Opplæringen har oppgaver som må gjennomføres/bestås.  Kadetter signerer i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig instruktør kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålene med godkjent resultat.

  Vurderingsform:

  Praksis med individuell prøve. Kadettene gis tilbakemelding etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.

  Bestått/ikke bestått.

  Varighet: 40 timer