Emneside for ING0324 Elektriske installasjonsarbeider

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Electrical installation - workshop training

Hva lærer du

Emnet er del av et godkjent 10 mnd. styrt verksted- og fartøysopplæringsløp. Det skal gjøre maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons - og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Emnet skal tilføre ferdigheter til å arbeide med elektriske anlegg. Den gir trening og praksis på elektriske komponenter i et skipselektrisksystem og dets vedlikeholds utfordringer. Emnet bygger på praksis fra ING0322 og teori fra ING2310. Opplæringen vil bidra til praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll og bekjempelse.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, AIII/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal totalt sett gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedtekniske infrastruktur, organisering og styring.

 1. Kunnskap

  kadetten..

  • (K1) har kunnskap om føringer for helse miljø og sikkerhet i forhold til egen eksponering og omgivelsene ved elektriske anlegg.
  • (K2) har kunnskap om komponenter i et skipselektrisk anlegg
  • (K3) har kunnskap om skjemategninger for elektriske anlegg.
  • (K4) har kunnskap om hvordan utføre en installasjonsoppgave etter tegning og dokumentasjon
  • (K5) har kunnskap om vedlikeholdsoppgaver som er viktige for et elektriskanlegg.

  Ferdigheter

  kadetten..

  • (F1) kan anvende faglig kunnskap til å arbeide sikkert med det elektriske anlegget og med opplært utstyr.
  • (F2) kan gjennomføre feilsøking på fordelingstavler og foreta målinger på en generator
  • (F3) kan utføre vedlikeholdsoppgaver som er viktige for en elektrisk installasjon
  • (F4) kan finne, vurdere og henvise til teknisk dokumentasjon, skjemategninger og håndbøker.
  • (F5) kan utføre en installasjonsoppgave etter tegning og dokumentasjon

  Generell kompetanse

  kadetten..

  • (G1) har innsikt i hvordan utføre sikkert arbeid på et elektrisk anlegg
  • (G2) kjenner til betydningen av nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
  • (G3) kjenner til KNMT/SSS, deres infrastruktur og organisering.
  • (G4) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre ved Sjøforsvarets fagskoler og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • (G5) kan forklare hvordan et elektrisk anlegg settes i gang, med inn- og utfasing av generator - og kobling mot landanlegget
 2. Praktisk tilnærming med veiledning underveis. Kadettene instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene

 3. FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør skipstekniske kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  • Deltagelse i undervisning
  • Opplæringen har oppgaver som må gjennomføres/bestås. Kadetter signerer i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig instruktør kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålene med godkjent resultat.

  Vurderingsform:

  Praksis med individuell prøve. Bestått/ikke bestått. Kadettene gis tilbakemelding etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.

  Varighet:80 timer