Emneside for ING0325 Elektro- og automasjonsarbeider

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Electrical- and automation workshop training

Hva lærer du

Emnet er del av et godkjent 10 mnd. styrt verksted- og fartøysopplæringsløp. Det skal gjøre maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons - og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Emnet skal tilføre ferdigheter slik at de er i stand til å arbeide med elektro- og automasjonsanlegg. Den gir trening og praksis på relevante komponenter i et system og dets vedlikeholds utfordringer. Opplæringen bygger på praksis og teori fra ING0324, ING2310 og ING3304. Opplæringen vil bidra til praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll og bekjempelse.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, AIII/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal totalt sett gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedtekniske infrastruktur, organisering og styring.

 1. Kunnskap

  kadetten.. 

  • (K1) har kunnskap om føringer for helse miljø og sikkerhet ift egen eksponering og omgivelsene ved elektriske- og automatiserte anlegg.
  • (K2) har kunnskap om komponenter i et automasjonssystem
  • (K3) har kunnskap om skjemategninger for elektriske anlegg med automasjonssystemer.
  • (K4) kjenner til ulike sikringstiltak mot overbelastninger og kortslutninger
  • (K5) har bred kunnskap om hensikt og virkemåten til et militært jordingsanlegg
  • (K6) har kunnskap om vedlikeholdsoppgaver som er viktige for et elektrisk anlegg.

  Ferdigheter

  kadetten..

  • (F1) kan arbeide sikkert med deler av elektriske anlegg 
  • (F2) kan utføre en el-installasjon med PLS etter tegning og dokumentasjon
  • (F3) kan koble opp DC og AC - motorer for ulike starteløsninger
  • (F4) kan gjennomføre vedlikeholdsoppgaver som er viktige for en elektrisk installasjon
  • (F5) kan anvende relevant teknisk dokumentasjon, skjemategninger og håndbøker

  Generell kompetanse:

  kadetten.. 

  • (G1) kan planlegge og gjennomføre sikkert arbeid på et elektrisk anlegg i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • (G2) kjenner til betydningen av nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
  • (G3) har kjennskap til KNMT/SSS, deres infrastruktur og organisering.
  • (G4) kan utveksle synspunkter og erfaringer med personell ved Sjøforsvarets fagskoler og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 2. Praktisk tilnærming med veiledning underveis. Kadettene instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene

 3. FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør skipstekniske kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  • Deltagelse i undervisning
  • Opplæringen har oppgaver som må gjennomføres/bestås.  Kadetter signerer i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig instruktør kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålene med godkjent resultat.

  Vurderingsform:

  Praksis med individuell prøve, bestått/ikke bestått. Kadettene gis tilbakemelding etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.

  Varighet:80 timer