Emneside for ING0327 Fartøystekniske arbeider

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Vessel- and Machinery systems workshop training

Hva lærer du

Emnet er siste del av et godkjent 10 mnd. styrt verksted- og fartøysopplæringsløp. Løpet skal gjøre maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons - og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Den fartøystekniske delen skal tilføre kunnskaper og ferdigheter på skrog, maskineri og skipsteknisk materiell relevant for Marinen.

Målet er at offiserene er best mulig rustet til å lede samt utføre rutinemessig og uforutsette vedlikehold/reparasjons oppgaver på skipsteknisk materiell i henhold til rutiner og direktiver for materiellforvaltningen. Opplæringen samlet vil gi praktiske ferdigheter nødvendig for havaribekjempelse og kontroll

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, AIII/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal totalt sett gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedtekniske infrastruktur, organisering og styring.

 1. Kunnskap

  Kadetten..

  • (K1) har kunnskap om føringer for helse, miljø og sikkerhet ift egen eksponering og omgivelsene ved overhaling og vedlikeholdsoppgaver på større forbrenningsmotorer og gassturbiner
  • (K2) har kunnskap om vedlikeholdsrutiner og vedlikeholdsoppgaver på hoved-, hjelpemaskineri og andre skipstekniske systemer i Marinen.
  • (K3) har kunnskap om vedlikeholdsrutiner og vedlikeholdsoppgaver på skrog og skrogsystemer i Marinen
  • (K4) har kunnskap om styrende dokumenter og organisering /systemer for planlegging/styring av skipsteknisk vedlikehold
  • (K5) kjenner til teknisk dokumentasjon og føring av gjeldende bøker

  Ferdigheter

   Kadetten..

  • (F1) kan anvende kunnskap om vedlikehold og reparasjon på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • (F2) kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • (F3) kan finne, vurdere og bruke fagstoff til å løse problemstillinger
  • (F4) kan bruke relevant verktøy og metoder for tyngre vedlikehold av maskin- og motorkomponenter om bord på skip.

  Generell kompetanse

  Kadetten..

  • (G1) kan gjennomføre sikkert arbeid med vedlikehold og reparasjoner
  • (G2) kjenner til viktigheten av nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
  • (G3) kan beskrive infrastruktur og organisering av Forsvarets verksteder
  • (G4) kan planlegge og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver alene og som deltager i en gruppe, og i henhold til gitte retningslinjer
  • (G5) kan formidle problemstillinger og løsninger med verkstedpersonell
  • (G6) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • (G7) kan bidra til overhaling og inspeksjon på de vanligste elektro-, maskin- og motorkomponenter samt skrog/skrogsystemer på marinens fartøyer.
 2. Praktisk tilnærming med veiledning underveis. Det etterstrebes at kandidater få anledning til å arbeide både selvstendighet og  grupper.

  Det instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene.

 3. FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør skipstekniske kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  • Deltagelse i undervisning/ instruksjon
  • Opplæringen har oppgaver som må gjennomføres/bestås.  Det signeres i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig instruktør kontrasignerer for gjennomførte delmål med godkjent resultat.

  Vurderingsform:

  Praksis med tilbakemelding. Det gis tilbakemelding etter hvordan oppgavene er løst med hensyn til selvstendighet, samarbeid, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.

  Varighet: 640 timer