Emneside for ING1502 Matematiske metoder 1

Studiepoeng
15
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Mathematical methods 1

Hva lærer du

Matematiske metoder 1 vil gi studentene kunnskap om og forståelse for bestemte matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder. Emnet gir en innføring i enkel matematisk modellering. Gjennom emnet vil studenten også få se hvordan matematikken kan integreres i ingeniørfaglig og tverrfaglig problemløsning. Emnet legger grunnen for videre studier av emnene på CISK, og gir studenten et begreps- og forståelsesapparat som er en forutsetning for yrkesutøvelsen.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kadetten:

  • har dyp kunnskap om de matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder som inngår i emnets temaer

  • kan påvise grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • regne med reelle tall og komplekse tall, løse likninger og ulikheter, tegne grafer til en likning både på hånd og digitalt, og bruke elementære funksjoner og deres inversfunksjoner

  • anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer

  • sette opp og løse enkle differensiallikninger

  • løse enkle likninger med komplekse tall som løsningsmengde

  • anvende matematiske representasjoner

  • beskrive kurver, flater og romlige områder ved likninger og ulikheter, ved å benytte forskjellige typer koordinater, og ved bruk av parameterfremstillinger

  • sette opp og regne ut de forskjellige integralene av skalar- og vektorfelt som inngår i emnets temaer; herunder kunne benytte sammenhengene mellom de ulike typene integraler som inngår i Greens, Stokes og Gauss’ teoremer

  • gjenkjenne et konservativt felt og beregne en potensialfunksjon for feltet

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten

  • fortelle med egne ord om matematikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger

  • påvise sammenhenger mellom matematikken og emnene «Fysikk» og «Elektro», samt elektronisk krigføring

 2. Forelesninger, "Flipped classroom" (omvendt klasserom), prøver, gruppearbeid, studentpresentasjoner, elektrolaboratoriearbeid og øvinger.

  Planlagt undervisning er omtrent 215 skoletimer inkludert prøver. 

 3. https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2785459180002275

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Det er krav om å ha gjort og fått godkjent 1/3 av øvingsoppgavene i forkant av hver skoleprøve, for å kunne ta skoleprøven.

  Vurderingsform: Mappeeksamen

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%

  Hjelpemidler: Prøver gjennomføres delvis med og uten godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. En A4 side med egen formelsamling per prøve. Alle egenproduserte formelsamlinger i faget frem til og med den aktuelle prøven, kan benyttes.

  Spesielle forhold ved vurderingene:

  Mappen inneholder skoleprøver (tre beste av de fire første, samt den femte utgjør mappen). Det er ikke krav til bestått på den enkelte skoleprøver. Kadettene vil få tilbakemeldinger på besvarelsene underveis, for læring og som hjelp til å velge ut mappen. Eventuell kontinuasjon som følge av stryk på mappen, gis i form av en eksamen som dekker hele pensum og teller 100% på totalkarakteren. Eventuell ny sensur utføres på hele mappen etter at endelig karakter er satt.

 5. Emnets temaer

  • Tallsystemer

  • Komplekse tall

  • Funksjoner

  • Derivasjon

  • Integrasjon

  • Første og andre ordens differensiallikninger

  • Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner

  • Funksjoner med to og tre variable

  • Partielle deriverte, lineære approksimasjoner, kjerneregelen, retningsderiverte og gradient

  • Dobbeltintegral og trippelintegral

  • Polarkoordinater, sylinderkoordinater, kulekoordinater og generelt variabelskifte

  • Vektorfelt

  • Konservative felt og potensialer

  • Linjeintegraler og arbeid, flateintegraler og fluks

  • Greens, Gauss’ og Stokes’ teoremer