Emneside for ING1503 Programmering og digitalteknikk

Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Programming and digital technology

Hva lærer du

Emnet legger det digitalteknologiske grunnlaget for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det vil videre gi et grunnlag for å løse enklere programmeringsoppgaver i forbindelse med militære informasjonssystemer. 

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • vise forståelse av grunnleggende C-syntaks med typer, variabler, tester, løkker og funksjoner

  • vise forståelse av grunnleggende datastrukturer, primært arrayer

  • vise forståelse av pekere og adresser på et grunnleggende nivå

  • vise forståelse av bitvise operatorer

  • vise forståelse for det digitalteknologiske grunnlaget for informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • manipulere hele tall på bit-nivå

  • finne enkle programmerbare problemer og programmere en løsning på det

  • foreta filbehandling

  • opprette og behandle enkle datastrukturer, inklusive struct

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • utføre enklere programmeringsoppgaver i C og ha en god plattform for å lære andre språk

 2. Forelesninger (i delemne digitalteknikk vil undervisningen foregå online), obligatoriske øvinger og programmeringsprosjekt. 

  Planlagte undervisningstimer er 110 skoletimer fordelt 40 timer i digitalteknikk og 70 timer programmering, eksklusive eksamener og lesedager.

 3. https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2570324440002275

   

  Mano, M. M. & Ciletti, M. D. (2012). Digital Design (5. utg.). Pearson Education. Totalt antall sider i boken er 568.

  Kochan, S. G. (2014). Programming in C (4. utg.). Addison-Wesley. Totalt antall sider i boken er 544.

  Fjeldsø. (2014). Kompendium. C-programmering. Høgskolen i Innlandet.

  Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: 6 øvinger i digitalteknikk, 7 øvinger i programmering og ett programmeringsprosjekt er påkrevd for å bli vurdert i emnet.

   

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen) i digitalteknikk.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 3 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/3 av totalkarakter

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator

   

  Vurderingsform: Skriftlig, digital deleksamen (skoleeksamen) i programmering. 

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 2/3 av totalkarakter

  Hjelpemidler: Oppgis ved semesterstart

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Begge vurderingsenheter må bestås for å bestå hele emnet. Eventuell kontinuasjon er i den deleksamen kadetten har strøket i. Eksamensform vil i tilfelle være den samme som ved ordinær eksamen.

 5. Emnets temaer

  Innføring i digitalteknikk, som:

  • Tallsystemer og koder

  • Boolsk algebra

  • Karnaughdiagram (forenkling)

  • Kombinatoriske kretser 

  • Sekvenskretser

  • Analyse og syntese av asynkrone og synkrone sekvenskretser

   

  Innføring i språkmekanismer i C, som:

  • Programstruktur

  • C-program og kompilator

  • Datatyper, variabler

  • Operatorer (herunder også bitvise operatorer)

  • Kontrollsetninger (løkker og betingelser)

  • Funksjoner og parametre

  • Strukturer

  • Arrayer, strenger og pekere