Emneside for ING2306 Datasystemer og nettverk

Hva lærer du

Gode kunnskaper om datasystemer er viktig for tjenesten om bord i Sjøforsvarets fartøyer og i Sjøforsvarets organisasjon. Emnet gir grunnlag i datamodellering, databaser, objektorientert programmering og systemer som kommuniserer i nettverk. Faglig innhold:

Datamodellering og programmering: Relasjonsmodellen. Objektbaserte datamodeller (UML). Klasser i C++. Arv og polymorfi. Adresser og pekere. Databaser og Internet Information Systems (IIS). Bruk av SQL Server. Visual C++ applikasjoner mot internett, databaser og måleutstyr. Internett-servere og internett-applikasjoner med javascript eller PHP.

Datakommunikasjon: TCP/IP-kommunikasjon programmert i C++.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper og metoder i datamodellering, databaseteori og objektorientert programmering.
  • gjøre rede for praktisk bruk av nettverk i sammensatte informasjonssystemer

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • benytte et relevant begreps- og formelapparat
  • anvende grunnleggende metoder i bruk av databasesystemer, objektorientert programmering og datakommunikasjon
  • spesifisere og konstruere sammensatte datasystemer for overvåking av fysiske systemer, lagring av data og presentasjon av data

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende datasystemer
  • formidle kunnskap om datasystemer
  • bruke kunnskap om datasystemer i bacheloroppgave
 2. Emnet koordineres med andre emner som omhandler datakommunikasjon, modellering, programmering, måling og styring.

  Arbeidsmåter

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
  • Laboratorieøvelser med datamaskiner tilkoblet utstyr for måling/styring
  • Laboratorieøvelser med servere
  • Laboratorieøvelser med virtuelle maskiner i skolens nett
  • Programmeringsøvelser på PC
  • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
  • Miniprosjekt
  • Prøver

  Arbeidskrav

  • Obligatorisk deltagelse i undervisning
  • Veiledning
  • Obligatoriske innleveringer og prøver
  • Kristoffersen, B. Databasesystemer​. 5.utgave. Universitetsforlaget.  ISBN: 9788215032511
  • Lervik, E, og Ljosland, M. Programmering i C++. Gyldendal, ISBN 8205307334.
  • Tveita, L. O. Datamodellering, kompendium.
  • Tveita, L. O.Web-ressurserhttp://sksk.no/Tveita/Program/datasystemer.htm
 3. Vurderingsform: Hjemmeeksamen, individuell

  Varighet: 5,5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50%

  Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tilgjengelig

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. Evalueringsmappen består av prøver (20 % av mappekarakteren), et miniprosjekt (20 %) og andre obligatoriske innleveringer (10 %).

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50%