Emneside for ING2306 Datasystemer og nettverk

Hva lærer du

Gode kunnskaper om datasystemer er viktig for tjenesten om bord i Sjøforsvarets fartøyer og i Sjøforsvarets organisasjon. Følgende delemner er med å gi innblikk i grunnlaget for kampsystemer:

Databaser (SQL): relasjonsmodellen, ER-diagram, normalisering.

Programmering (C++): klasser, arv, polymorfi, adresser og pekere, STL-vektorer.

Datakommunikasjon: web-applikasjoner med dynamisk innhold og kobling mot database, applikasjoner mot databaser og måleutstyr, kommunikasjon via TCP/IP, skript-språk.

IKT-sikkerhet: Sikkerhetsutfordringer i databaser og datakommunikasjon blir belyst.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kadetten..

  • har bred kunnskap om sentrale begreper og metoder i datamodellering, databaseteori og objektorientert programmering.
  • har kunnskap om praktisk bruk av nettverk i sammensatte informasjonssystemer
  • kjenner til de mest sentrale begrepene innen IKT-sikkerhet

  Ferdigheter

  Kadetten..

  • kan benytte et relevant begreps- og formelapparat
  • kan anvende grunnleggende metoder i bruk av databasesystemer, objektorientert programmering og datakommunikasjon
  • kan spesifisere og konstruere sammensatte datasystemer for overvåking av fysiske systemer, lagring av data og presentasjon av data, herunder vurdere om det er sensitive persondata

  Generell kompetanse

  Kadetten..

  • kan planlegge og sette sammen datasystemer for å løse relevante problemer
  • kan formidle kunnskap om datasystemer
  • kan bruke kunnskap om datasystemer i bacheloroppgave
 2. Praktisk organisering og arbeidsformer

  Emnet koordineres med andre emner som omhandler datakommunikasjon, modellering, programmering, måling og styring.

  Arbeidsmåter

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
  • Laboratorieøvelser med datamaskiner tilkoblet utstyr for måling/styring
  • Laboratorieøvelser med servere
  • Laboratorieøvelser med virtuelle maskiner i skolens nett
  • Programmeringsøvelser på PC
  • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
  • Miniprosjekt
  • Prøver
 3. Arbeidskrav

  • Obligatorisk deltagelse i undervisning
  • Veiledning
  • Obligatorisk(e) fremføring, innleveringer og prøver må bestås før man kan gå opp til eksamen

   

  Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50%

  Eksamen gjennomføres digitalt på pc.

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. Innleveringer/prøver/fremføringer, oppgis ved semesterstart.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50%