Emneside for ING2502 Elektro

Studiepoeng
15
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Electronics

Hva lærer du

Emnet består av delemnene kretsteknikk, elektronikk, måleteknikk og elektronikkproduksjon. Kadetten gis en grunnleggende forståelse for virkemåten til komponenter og kretser som benyttes i militære kommunikasjonssystemer. Dette gir cyberingeniøren mulighet til å vite hva som påvirker ytelsen i systemene, men også et begrepsapparat for å formidle teknologiens betydning. Studenten vil også opparbeide seg måletekniske ferdigheter, samt kunne bruke konstruksjons- og simuleringsverktøy. Sentralt er det avsluttende elektronikkprosjektet, hvor studenten lager et eget produkt og har ansvaret for hele prosessen, fra idé til ferdigstilling. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1504 Fysikk og ING2501 Matematiske metoder 2 (sistnevnte er forkunnskap til vårsemesteret i emnet ING2502).

Kretsteknikkdelen av dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer 

• Lover for beregning av ladning, strøm, spenning, effekt og ekvivalenter i DC- og AC-kretser 

• Spennings- og strømforløp i RC- og RL-ledd 

• Resonans 

• Vekselstrømsberegninger basert på komplekse tall 

• Grunnkoblinger med operasjonsforsterkere, dioder og transistorer 

• Forsterkere; konstruksjon og beregninger 

• Oscillator 

• Komponenter; oppbygging, bruk, datablad 

• Laboratorierutiner og måleteknikk 

• Lodding 

• Elektronikkproduksjon; skjemategning, simulering, printproduksjon, lodding, testing 

• Dokumentasjon 

 

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Kretsteknikk (del 1), elektronikk( del 2) og måleteknikk- og elektronikkproduksjon (del 3) av emnene må bestås for å få en totalkarakter. Eventuell kontinuasjon blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i. Ikke godkjente laboratoriejournaler, rapport og individuelt prosjekt medfører stryk i vurderingsenhet «måleteknikk og elektronikkproduksjon». Kontinuasjon i ikke bestått vurderingsenhet «måleteknikk og elektronikkproduksjon» gjennomføres som inntil 5 timers praktisk/muntlig eksamen. Eventuell ny sensur på vurderingsenheten måleteknikk og elektronikkproduksjon utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • beskrive karakteristiske trekk ved likestrøm og vekselstrøm

  • beskrive beregnings- og analysemetoder for elektriske kretser innen emneområdet

  • beskrive oppbygging og virkemåte til komponenter innen emneområdet

  • beskrive gangen i produksjon av kretskort og kjenne til krav som stilles i produksjonen

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • utføre beregninger for å finne strøm, spenning og effekt i elektriske kretser

  • foreta analyse og beregninger i elektriske kretser for å finne fram til forenklende ekvivalenter

  • koble opp enkle elektriske kretser, finne egnede måleinstrumenter og benytte disse til å ta relevante målinger

  • finne ut virkemåten til enkle elektriske kretser

  • benytte dataverktøy til å tegne skjema for, foreta simulering på og lage printutlegg for enkle elektriske kretser 

  • beskrive og benytte egnet utstyr til å produsere og lodde kretskort i henhold til norm 

  • dokumentere forsøk og eksperimenter med journal og teknisk rapport i henhold til norm 

  Generell kompetanse 

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • fortelle med egne ord om elektronikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger 

  • angi normene for føring av laboratoriejournal og teknisk rapport 

 2. Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, øvinger og prosjekt.

  Planlagt undervisning i kretsteknikk er omtrent 70 timer og gjennomføres på høsten. 56 av timene i kretsteknikk gjennomføres på NTNU campus Gjøvik. Planlagt undervisning i elektronikk er omtrent 70 timer og gjennomføres på våren. Måleteknikk og elektronikkproduksjon gjennomføres gjennom hele året og planlegges med omtrent 45 timer før jul og omtrent 40 timer etter jul. Timene er eksklusive eksamener og lesedager.

 3. Boylestad & Nashelsky. (2013) Electronic Devices and Circuit Theory (11. utg.). Pearson education. Totalt antall sider i boken er 927.

  Irwin, J. David, & Nelms, R. M. (2015). Engineering circuit analysis international student version (11th ed., International ed.). John Wiley & Sons. Totalt antall sider i boken er 736.

  Diverse kompendier og annen pensumlitteratur opplyses det om ved oppstart i emnet

 4. Arbeidskrav:

  Kretsteknikk (del 1):  5 av 7 innleveringer må bestås for å bli vurdert i emnet

  Klektronikk( del 2): 5 av 5 innleveringer må bestås for å bli vurdert i emnet

  Måleteknikk- og elektronikkproduksjon (del 3): 10 laboppgaver (kretsteknikk-5 stk; elektronikk-5 stk), labbrapport (2stk), måljournal(2stk) og prosjektrapport må bestås for å bli vurdert i emnet

  Vurdering:

  kretsteknikk(del 1)

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (Skoleeksamen)  på papir

  Gruppering: individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/3

  kommentar: 3.semester

  Hjelpemidler: Haugan: Formler og tabeller

  Formelvedlegg utarbeidet av emneansvarlig til eksamen, Godkjent kalkulator

  Elektronikk (del 2)

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen) på papir

  Gruppering: individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/3

  Kommentar: 4. semester

  Hjelpemidler: Haugan: Formler og tabeller, formelvedlegg utarbeidet av emneansvarlig til eksamen og godkjent kalkulator

  Måleteknikk og elektronikkproduksjon (del 3)

  Vurderingsform: Mappeeksamen - Pre-lab forberedelse, laboratorierapport & journaler (4stk) og prosjektoppgave

  Gruppering: individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/3

  Kommentar: 3. og 4. semester