Emneside for ING2503 Informasjonssikkerhet

Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Information Security

Hva lærer du

Emnet vil gi studenten kunnskaper og ferdigheter innen informasjonssikkerhet. Det legges vekt på sikkerhet i informasjonssystemer samt betydningen av informasjonssikkerhet for militære operasjoner. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1503 Programmering og digitalteknikk og ING1506 Datakommunikasjon.

Emnets temaer

 • Personvern
 • Sikkerhet i applikasjoner og web
 • Sikkerhetskrav og -godkjenning
 • Risikovurderinger
 • Sikkerhetsmodeller og sikkerhetsarkitektur
 • Lover, forskrifter og standarder

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Eventuell kontinuasjon gjennomføres som ordinær eksamen.

 1. Kunnskap 

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

  • vise forståelse for grunnleggende begreper og definisjoner innen informasjons- og cybersikkerhet.

  • forklare om ulike sikkerhetsmekanismer, sikkerhetsmodeller og sikkerhetsarkitekturer

  • forklare om ulike typer IKT-sikkerhetshendelser samt om hvordan informasjonssystemer kan beskyttes mot cybertrusler og -angrep

  • beskrive metoder for risikovurderinger, sikkerhetskrav og sikkerhetsgodkjenning

  • forklare om når personvern trer i kraft og typisk tilnærming for beskyttelse og anonymisering av data

   • beskrive de krav som stilles til informasjonssystemer gjennom relevante lover, forskrifter, regulering og standarder, herunder sikkerhetsloven

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

  • benytte prinsipper og metoder for sikring av informasjonssystemer

  • foreta vurdering av operativ risiko opp i mot sikkerheten i informasjonssystemer og beskrive relevante sikkerhetstiltak

  • bidra til utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon som synliggjør sikkerhetskrav og operativ konsekvens av sikkerhetshendelser 

  Generell kompetanse: 

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

  • demonstrere innsikt i problemstillinger relatert til informasjonssikkerhet, reflektere over egen faglig utøvelse, og bidra til utvikling av god sikkerhetspraksis

  • beskrive viktigheten av sikkerhetstjeneste i militære operasjoner

  • diskutere sikkerhet opp mot konsekvenser av sikkerhetshendelser, økonomi og ressursbruk

 2. Forelesninger, selvstudium, gruppeoppgaver og øvinger. Planlagt undervisningstid er omtrent 70 skoletimer eksklusive eksamen og lesedag. Gjennomføres i løpet av august og september, eksamen gjennomføres før eventuell utveksling.

 3. https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2570298620002275


  Pfleeger, Pfleeger & Margulies. (2015). Security in computing (1. utg.). Prentice Hall. Totalt antall sider i boken er 944.

  Dieter Gollmann (2011). Computer security (3. utg.). Wiley. Totalt antall sider i boken er 456.

  Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart 

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen (skoleeksamen) i Wiseflow, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Ingen