Emneside for ING2503 Informasjonssikkerhet

Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Information Security

Hva lærer du

Emnet vil gi studenten kunnskaper og ferdigheter innen informasjonssikkerhet. Det legges vekt på sikkerhet i informasjonssystemer samt betydningen av informasjonssikkerhet for militære operasjoner. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1503 Programmering og digitalteknikk og ING1506 Datakommunikasjon.

 1. Kunnskap 

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

  • vise forståelse for grunnleggende begreper og definisjoner innen informasjons- og cybersikkerhet.
  • forklare om ulike sikkerhetsmekanismer, sikkerhetsmodeller og sikkerhetsarkitekturer
  • forklare om ulike typer IKT-sikkerhetshendelser samt om hvordan informasjonssystemer kan beskyttes mot cybertrusler og -angrep
  • beskrive metoder for risikovurderinger og sikkerhetsgodkjenning
  • vise forståelse for behovet for å tenke helhetlig sikkerhet, herunder sikkerhetskrav, under utvikling, produksjon, drift og avvikling av systemer
  • forklare om når personvern trer i kraft og typisk tilnærming for beskyttelse og anonymisering av data
  • beskrive de sikkerhetskrav som stilles til informasjonssystemer gjennom relevante lover, forskrifter, regulering og standarder, herunder sikkerhetsloven
  • beskrive viktigheten av sikkerhetstjeneste i militære operasjoner

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

  • argumentere for viktigheten av god cyber-hygiene (rutiner og oppførsel), brukeropplæring om IKT-sikkerhet, og bevissthet rundt IKT-sikkerhetstrusler og sårbarheter
  • vurdere om et system forvalter sensitive persondata og identifisere behov for beskyttelse av persondata
  • vurdere systemer innen sitt fagområde for ulike typer IKT-angrep, prioritere risiko og lage planer for risikoredusering 

  Generell kompetanse: 

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten: 

  • reflektere over egen faglig utøvelse, og bidra til utvikling av god sikkerhetspraksis
  • diskutere sikkerhet opp mot konsekvenser av sikkerhetshendelser, økonomi og ressursbruk, herunder etiske konsekvenser
  • gjennomføre enkle risikovurderinger
 2. Forelesninger, selvstudium, gruppeoppgaver og øvinger. Planlagt undervisningstid er omtrent 70 skoletimer eksklusive eksamen og lesedag. Gjennomføres i løpet av august og september, eksamen gjennomføres før eventuell utveksling.

 3. Oppgis ved oppstart

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen (skoleeksamen)

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%

  Hjelpemidler: Ingen

 5. Emnets temaer

  • Personvern
  • Sikkerhet i applikasjoner og web
  • Sikkerhetskrav og -godkjenning
  • Risikovurderinger
  • Sikkerhetsmodeller og sikkerhetsarkitektur
  • Lover, forskrifter og standarder