Emneside for ING2508 Kretsteknikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Electric circuits

Hva lærer du

Emnet består av delemnet kretsteknikk, og delemnet måleteknikk og kretssimuleringer. Kadetten gis en grunnleggende forståelse for virkemåten til komponenter (passive) og kretser som benyttes i militære kommunikasjonssystemer. Dette gir cyberingeniøren mulighet til å vite hva som påvirker ytelsen i systemene, men også et begrepsapparat for å formidle teknologiens betydning. Kadetten vil også lære om kretssimuleringsprogram, loddeteori og praksis. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1 og ING1504 Fysikk.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • beskrive grunnleggende egenskaper til elektronisk ladning, spenning, strøm, energi og effekt
  • vise forståelse for Kirchoffs strøm- og spenningslover
  • vise forståelse av nodespenningsanalyse og sløyfestrømsanalyse
  • vise forståelse av analyseteknikker som superposisjon, Nortons teorem og Thevenins teorem
  • beskrive komponentegenskapene resistans, kapasitans og induktans
  • beskrive sprangrespons i RC og RL -kretser
  • beskrive når resonans oppstår i en krets
  • vise forståelse for impedans og admittans, også modellert fremstilling
  • vise forståelse for vekselstrøm og -spenning, også fremstilt i viserdiagram
  • beskrive måleutstyr og bruken av disse
  • vise kunnskap om simulering av elektronikk kretser
  • beskrive loddeprosess og bruken av loddekomponenter

   

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • utføre beregninger for å finne elektriske størrelser i elektriske kretser med passive komponenter, både likespenning, sprangrespons og vekselspenning
  • foreta analyse og beregninger i elektriske kretser for å finne fram til forenklende ekvivalenter
  • utføre kretssimulering
  • koble opp enkle elektriske kretser, finne egnede måleinstrumenter og benytte disse til å ta relevante målinger
  • utføre lodding av elektronikk komponenter i henhold til norm
  • dokumentere forsøk og eksperimenter med journal og teknisk rapport i henhold til norm

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • fortelle med egne ord om kretsteknikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger 
 2. Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, øvinger

  Planlagt undervisning i delemnet kretsteknikk er omtrent 70 timer. 

  Planlagt laboratoriearbeid i delemnet "Måleteknikk og kretssimulering" er omtrent 45 timer.

  Timene er eksklusive eksamen og lesedag.

 3. Irwin, J. David, & Nelms, R. M. (2015). Engineering circuit analysis international student version (11th ed., International ed.). John Wiley & Sons. Totalt antall sider i boken er 736.

  Diverse kompendier og annen pensumlitteratur opplyses det om ved oppstart i emnet

 4. Arbeidskrav

  Kretsteknikk (delemne 1): 5 av 7 innleveringer må bestås for å få gjennomføre eksamen

  Måleteknikk- og kretssimulering (delemne 2): 5 lab oppgaver i kretsteknikk, 1 lab oppgave i lodding, labbrapport, målejournal må fullføres for å for å få bli vurdert i delemnet

  Vurdering

  Kretsteknikk (delemne 1):

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen)

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 2/3

  Hjelpemidler: Haugan: Formler og tabeller, formelvedlegg utarbeidet av emneansvarlig og godkjent kalkulator

   

  Måleteknikk og kretssimuleringer (delemne 2):

  Vurderingsform: Mappeeksamen - pre-lab forberedelse, lab rapport og målejournal

  Gruppering: individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/3

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene:

  Både kretsteknikk (delemne 1) og "måleteknikk og kretssimulering" (delemne 2) må bestås for å få en totalkarakter. Eventuell kontinuasjonseksamen blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i. Ikke godkjente laboratoriejournaler/rapporter medfører stryk i vurderingsenhet «måleteknikk og kretssimulering». Kontinuasjonseksamen i ikke bestått vurderingsenhet «måleteknikk og kretssimulering» gjennomføres som inntil 5 timers praktisk/muntlig eksamen. Eventuell ny sensur på vurderingsenheten "måleteknikk og kretssimuleringer" utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt.

 5. Emnet temaer

  • Lover for beregning av ladning, strøm, spenning, effekt og ekvivalenter i DC- og AC-kretser 
  • Spennings- og strømforløp i RC- og RL-ledd 
  • Resonans 
  • Vekselstrømsberegninger basert på komplekse tall 
  • Laboratorierutiner og måleteknikk
  • Skjemategning, simulering og lodding
  • Dokumentasjon