Emneside for ING3305 Maritim kraftdistribusjon og høyspenningssystemer

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Maritime power distribution and high voltage systems

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten gode kunnskaper og systemforståelse av oppbygging, beregninger og drift av elektriske anlegg og maskiner på marinefartøy.

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivå. Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivå

Emnet dekker følgende faglig innhold: Valg av nettsystemer med lab. Beregning av nettkonstanter.Beregning og dimensjonering med hensyn til oppvarming, spenningsfall, tap og kortslutning. Beregning av jordslutning, berøringsspenninger og jordfeilkompenseringsanlegg med lab. Valg av vern og selektivitet. Kapslingsarter og elektrisk utstyr i ex-områder. Power management system. Magnetiske kretser, materialer og permabilitet. Transformatoren, beregning av parametere, spenningsfall , kortslutningsberegninger, autotransformator, parallellkopling av transformatorer med lab. Synkronmaskin, karakteristikker, relative verdier, stabilitet, magnetiseringssystemer og lab. Asynkronmaskin. Motor og generatordrift. Ekvivalentskjema, elektromagnetisk bremsing, start- og transienteforhold og lab. Likestrømsmaskin. Forskrifter og regelverk. Praktisk laboratoriearbeid Høyspenningsanlegg. Maritime høyspenningssystemers oppbygning, drift og virkemåte. Komponenter i høyspenningsanlegg. Vern, brytere og kabel. Elektrostatikk og Isolasjonskoordinering i høyspenningssystemer. Materialkunnskap. Faste, flytende og gassformige dielektrika. Forskrifter, HMS og regelverk for høyspenningsanlegg

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gi eksempler på energiproduksjon og energidistribusjon på Sjøforsvarets fartøyer.
  • beskrive oppbygning og virkemåte for elektriske maskiner.
  • forklare elektriske maskiners plass i skipselektriske anlegg.
  • henvise til gjeldene forskrifter og normer.
  • kjenne til oppbygning, virkemåte og sikkerhetskrav for maritime høyspenningsanlegg.
  • beskrive konstruksjon og påkjenninger av høyspenningskomponenter.

  Ferdigheter 

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende beregningsmetoder i faget.
  • anvende målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
  • anvende teoretiske og praktiske kunnskaper innen elektriske maskiner/anlegg og kan delta i laboratoriearbeid og behersker aktuelle metoder og verktøy.
  • skjøte og endeavslutte høyspenningskabel i henhold til prosedyrer.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive oppbygningen, virkemåte og har systemforståelse for et elektrisk anlegg på et marine fartøy.
  • formidle kunnskap om elektriske maskiner og anlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.
  • reflektere over forhold rundt sikkerhet ved arbeid på elektriske maskiner/anlegg og høyspenningsanlegg.
  • beskrive oppbygningen og virkemåte for et høyspenningsanlegg.
  • formidle informasjon om høyspenningsanlegg knyttet til teorier, problemstillinger, løsninger og sikkerhet.
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
  • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
  • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
  • Prøver
  • Dyrstad, T. (1988): Elektroteknisk ledningsberegning (2. utg.). Narvik: Universitetsforlaget .
  • Lasse Sivertsen (2019) Elektriske maskiner (1. utg.) . Bergen: Fagbokforlaget
  • Lasse Sivertsen (2020) Høyspenningssystemer (1. utg.) . Bergen: Fagbokforlaget
  • Forskrifter:

  • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (1996) FOR-2006-04-28-458 Oslo:Justis- og beredskapsdepartementet
  • Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer, NEK 410-1:2008, Oslo: Norsk Elektroteknisk Komite
  • Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer, NEK 410-2:2010, Oslo: Norsk Elektroteknisk Komite
  • Rules and Regulation for Surface Vessels of The Royal Norwefian Navy (2000) Part VIII, Bergen
 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50 %

  Eksamen må bestås

  Hjelpemidler: Kalkulator og formelsamling

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. Mappen består av laboratorieøvinger, praktisk øvelser høyspenningskabel, innleveringer og prøver. Detaljer oppgis ved semesterstart.

  Varighet: Semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50 %